28 February 2017 03:32
นับถอยหลัง NT ป.3
สพป.นม.2
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายฯ
โครงสร้างการปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบบุคลากร สพป.นม.2
เว็บไซต์กลุ่ม
อำนวยการ
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
บริหารงานบุคคล
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศฯ
ทำเนียบบุคลากร สพป.นม.2
ทำเนียบบุคลากร สพป.นม.2
คู่มือการปฏิบัติงาน/คำสั่งมอบหมายงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คำสั่งมอบหมายงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน นิติกร
คู่มือการดำเนินงานตามมาตรฐาน
โรงเรียนประชารัฐ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา
SMSS
รัฐการุณวิทยา
บ้านหินโคน
บ้านพิชิตคเชนทร์
บ้านหนองกก
บ้านบึงพระ
บ้านท่าอ่าง
บ้านหัวทำนบ
บ้านหนองม่วงหวาน
ชุมชนบ้านทับสวาย
บ้านหลุ่งประดู่
บ้านห้วยแคน
บ้านแสนสุข
บ้านหินดาด
บ้านซับตะคร้อ
บ้านลุงเขว้า
บ้านสารภี
บ้านหนองตะไก้
บ้านบุกระโทก
บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
####################
เว็บไซต์โรงเรียนประชารัฐ
รัฐการุณวิทยา
บ้านหินโคน
บ้านพิชิตคเชนทร์
บ้านหนองกก
บ้านบึงพระ
บ้านท่าอ่าง
บ้านหัวทำนบ
บ้านหนองม่วงหวาน
ชุมชนบ้านทับสวาย
บ้านหลุ่งประดู่
บ้านห้วยแคน
บ้านแสนสุข
บ้านหินดาด
บ้านซับตะคร้อ
บ้านลุงเขว้า
บ้านสารภี
บ้านหนองตะไก้
บ้านบุกระโทก
บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
ข้อมูลสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
***********************************
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สพป.นม.2
แผนที่โรงเรียน
YouTube สพป.นม.2
แนะนำสพป.นม.2
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
สกู๊ปข่าวครูประวัติศาสตร์
๗ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี
คลองผดุงสร้างสุขสัญจร
ปฏิญญาเขตสุจริตโดย ผอ.สพป.
ปฏิญญาเขตสุจริตโดย รอง ผอ.สพป.
ประกวดระเบียบแถวระดับจังหวัด
ประกวดระเบียบแถวระดับเขตพื้นที่
นิทรรศการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ติดตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
แนะแนวการศึกษาโดยBCL
พิธีถวายสัตย์58
พบพระตอนเพล
น้องส่งพี่กลับบ้าน58
น้องส่งพี่กลับบ้าน57
มุทิตากษิณานุสรณ์58
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ประกวดระเบียบแถว57
true ปลูกปัญญา
บัญญัติ10ประการ
มองรอบด้านกับ ธ.ออมสิน
สถานีประชาชน ตอนที่1
สถานีประชาชน ตอนที่2
กีฬาเชื่อมสพปสพม57
สาส์นวันเด็ก57
ประกวดดนตรีนาฏศิลป์55
กายกรรมอันฉิ้ง
แนะนำสพป.นม.2พ.ศ.2558
แบบขอสินเชื่อสวัสดิการ
คลิกดาวน์โหลด
ObecNews
แนวปฏิบัติการยืมเงิน
แนวปฏิบัติการยืมเงิน "ใหม่"
การโอนเงินประจำปี 2560
การโอนเงินประจำปี 2560
Test List Menu
Downloads
Use the filters on the right to find the Downloads you want. Category:
Order by:

Search Downloads:

Download title Date Author Version Downloads Comments Rating
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 06/01/2016 18:58 SuperAdmin -- 146 0 --
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
คู่มือเครื่องมือวัดการประเมินผลความสามารถและทักษะการอ่านและทักษะกา 20/01/2016 22:08 Jatuporn -- 1107 0 --
คู่มือเครื่องมือวัดการประเมินผลความสามารถและทักษะการอ่านและทักษะกา คู่มือเครื่องมือวัดการประเมินผลความสามารถและทักษะการอ่านและทักษะการเขียน สำหรับนักเรี
ข้อสอบจุดเน้นของ สพฐ 07/03/2016 17:56 Jatuporn -- 1084 0 --
ข้อสอบจุดเน้นของ สพฐ ข้อสอบจุดเน้นของ สพฐ
ผลสอบ O-NET ชั้น ป.๖ และ ชั้น ม.๓ ของ สพป.นม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 08/04/2016 17:58 SuperAdmin -- 423 0 --
ผลสอบ O-NET ชั้น ป.๖ และ ชั้น ม.๓ ของ สพป.นม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผลสอบ O-NET ชั้น ป.๖ และ ชั้น ม.๓ ของ สพป.นม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1-ป.6 20/04/2016 17:56 SuperAdmin -- 2178 0 --
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1-ป.6 แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1-ป.6
เอกสาร "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 29/06/2016 00:35 SuperAdmin -- 503 0 --
เอกสาร "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เอกสาร "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
เอกสารการนิเทศ การอ่านการเขียนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 01/07/2016 21:49 SuperAdmin -- 846 0 --
เอกสารการนิเทศ การอ่านการเขียนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา เอกสารการนิเทศ การอ่านการเขียนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 1-6
คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ 01/07/2016 21:50 SuperAdmin -- 3040 0 --
คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ
แบบฝึกทักษะ การบูรณาการการอ่าน สู่การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 04/07/2016 18:01 SuperAdmin -- 174 0 --
แบบฝึกทักษะ การบูรณาการการอ่าน สู่การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ แบบฝึกทักษะ การบูรณาการการอ่าน สู่การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ป.1 - 6
คู่มือ Let’s Speak English Out 05/07/2016 18:15 Jatuporn -- 491 0 --
คู่มือ Let’s Speak English  Out ส่งคู่มือ Let’s Speak English Out
แนวดำเนินการ การประชุมอ่านออกเขียนได้ ป.1-4 ระยะที่ 3 04/08/2016 21:17 Jatuporn -- 692 0 --
แนวดำเนินการ การประชุมอ่านออกเขียนได้ ป.1-4 ระยะที่ 3 แนวดำเนินการ การประชุมอ่านออกเขียนได้ ป.1-4 ระยะที่ 3
คู่มือการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา 14/08/2016 21:30 SuperAdmin -- 129 0 --
คู่มือการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา คู่มือการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา
แบบกรอกรอกข้อมูลนักเรียน ป. 1 - 4 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 01/11/2016 17:54 Jatuporn -- 260 0 --
แบบกรอกรอกข้อมูลนักเรียน ป. 1 - 4 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 แบบกรอกรอกข้อมูลนักเรียน ป. 1 - 4 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2
ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สพป.นครราชสีมา เขต ๒ 15/12/2016 16:44 SuperAdmin -- 724 0 --
ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สพป.นครราชสีมา เขต ๒ ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สพป.นครราชสีมา เขต ๒
การประเมินผลการอ่านการเขียนภาษาไทย 19/01/2017 22:33 Jatuporn -- 446 0 --
การประเมินผลการอ่านการเขียนภาษาไทย การประเมินผลการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
Download Stats Downloads: 71
Downloaded: 36379
Most Downloaded: คู่มือการดำเนินงานคัดกรองนักเรีย... [ 4020 ]
Most Recent: ลูกจ้าง กุมภาพันธ์ 60 [ 1 ]
ผอ.สพป.นม.2

นายวิชา มานะดี
ผอ.สพป.นม.2
Facebook.Korat2
Login
Username

PasswordForgotten your password?
Request a new one here.
AMSS Login
Username
Password
 
KM : การจัดการความรู้
KM : การจัดการความรู้
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพม.นครราชสีมา เขต 31
เว็บไซต์ส่วนราชการในจังหวัด
เว็บไซต์ส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา
ข่าวรับสมัครงาน
ITA
มูลนิธิการศึกษาทางไกลฯ
e-GP
การจัดการสารสนเทศ สพป.นครราชสีมา เขต 2
OBEC MAIL
Check Mail
คู่มือการใช้งาน obecmail
ส่งคำร้องขอ MailBox
คู่มือการส่งคำร้องขอ MailBox
ห้องศูนย์การเรียนรู้ เขต 2
โปรแกรม Schoolmis

วิดีทัศน์แนะนำการใช้งาน
->ข้อมูลโรงเรียน<-
แก้ไขการยืนยันข้อมูลไม่ได้ ตอนที่ 1
แก้ไขการยืนยันข้อมูลไม่ได้ ตอนที่ 2
->ผลการเรียน<-
เพิ่มแก้ไข เลื่อน ย้าย รายวิชาแบบลากแล้ววาง
แนวปฏิบัติกรณีเด็กย้ายเข้า
กำหนดรายวิชาแสดงหรือไม่แสดงใน ปพ.1
อัปโหลดคะแนน O-NET ง่ายๆ ด้วย LibreOffice
อัปโหลดคะแนน O-NET ด้วย Excel
อัปโหลดคะแนนจาก Excel
ขั้นตอนการนำเข้าคะแนน O-Net
ขั้นตอนการนำเข้าคะแนนทั้งห้อง (ผลการเรียน)
dlit
TEPE Online