Username Password | Lost password
December 21 2014 00:15:01
สพป.นครราชสีมา เขต ๒
· ลงนามถวายพระพร
· ประวัติสำนักงาน
· ผอ.สพป.และรองฯ
· บุคลากร
· องค์คณะบุคคล
· วิสัยทัศน์
· พันธกิจ
· เป้าประสงค์
· กลยุทธ์
· ตัวชี้วัดความสำเร็จ
· จุดเน้น
· ภารกิจ
· โครงสร้างการบริหาร
· ค่านิยม
· แผนที่ (Google Map)
· แผนที่ (PDF)
· จองห้องประชุมออนไลน์
· ห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้
· ทะเบียนการอบรม
· OBEC e-Office
คู่มือการใช้เว็บไซต์
· ส่งไฟล์สำหรับดาวน์โหลด
· โรงเรียนส่งข่าว
· กลุ่ม สพป.ส่งข่าว
· การสร้างลิงค์เชื่อมต่อและลิงค์ดาวน์โหลด
เว็บไซต์กลุ่ม
· อำนวยการ
· บริหารงานบุคคล
· นโยบายและแผน
· นิเทศ ติดตามและประเมินผล
· ส่งเสริมการจัดการศึกษา
· ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
· ตรวจสอบภายใน
· บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
· ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
----------
· คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
· สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่ฯ
เว็บไซต์โรงเรียน
อำเภอจักราช
·เสมาอุปถัมภ์
·บ้านช่องโค
·บ้านละกอ
·หนองพลวงพิทยา
·บ้านหนองขาม
·ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
·บ้านหนองนกกวัก
·จักราชราษฎร์สามัคคี
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
·อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
·เพชรมาตุคลา
·โคกวังวนวิทยา
·บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
อำเภอโชคชัย
·บ้านละลม
·ชลประทานบ้านกอโจด
·บ้านปอพราน
·โชคชัยพรหมบุตรบริหาร
·บ้านหนองบอน
อำเภอหนองบุญมาก
·บ้านใหม่ไทยเจริญ
·เทียมนครวิทยา
·บ้านหนองหัวแรด
·บ้านหนองบุนนาก
·บ้านหนองสะแก
อำเภอห้วยแถลง
·บ้านสวนหอม
·บ้านหนองม่วงใหญ่
·อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
·บ้านหนองไผ่
·ชุมชนบ้านทับสวาย
·บ้านโนนทอง
·บ้านตะโก
obecmail.obec.go.th
·Check Mail
·ดาวโหลดคู่มือการใช้งาน OBECMail
·ส่งคำร้องขอ Mail Box
·ดาวโหลดคู่มือการใช้งานระบบ
ประชาสัมพันธ์เรื่องด่วน
[ ให้ประธานศูนย์เครือข่ายฯ ทุกศูนย์เครือข่ายฯ รับคู่มืออบรม UTQ online ที่กลุ่มบริการงานบุคคล ] / [ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Coaching and Mentoring ปีงบประมาณ 2557 ติดต่อรับเอกสารรายงานการวิจัยในชั้นเรียนได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ]
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

เว็บไซต์หลัก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

เว็บไซต์หลัก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค่านิยม12ประการ
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓
นับถอยหลังสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 31 ธันวาคม 2558
นับถอยหลัง
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นับถอยหลัง O-NET
นับถอยหลัง O-NET ป.6, ม. 3
วันที่ 31 มกราคม 2558
เหลือเวลาอีก
ข่าวกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 2 บนเว็บข่าวภาคอีสาน สพฐ.
หนังสือราชการ E-Office
ปฏิทินกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต ๒

code ปฏิทินกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต ๒
( ใหม่ ) เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกล
สินทรัพย์

( ใหม่ ) ตัวอย่างการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน รายการ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและงบดำเนินงาน รายการจ้างปรับปรุงระบบขยายสัญญาณดาวเทียมไปยังห้องเรียน พร้อมเกณฑ์คุณลักษณะ

การจัดสรรงบประมาณ
สินทรัพย์

โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการงบลงทุนทุกรายการ ให้ดำเนินการสอบราคาได้โดยมีเงื่อนไขจะก่อหนี้ผูกพันได้เมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้วเท่านั้น  ทั้งนี้ให้รีบดำเนินการสอบราคาลงในระบบ e-GP  อย่างช้าภายในวันศุกร์ที่ 12  ธันวาคม 2557  พร้อมทั้งจัดทำเอกสารและขั้นตอน ตามละรายเอียดที่แนบ (ดาวน์โหลดเอกสารการสอบราคาก่อสร้างปี 2558)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑
แผน

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑

แบบฟอร์มวิธีสอบราคาจ้าง - ซื้อ ประกวดฯ
สินทรัพย์

ตัวอย่างสอบราคาจ้าง

ตัวอย่างสอบราคาซื้อ

ประกวดราคา ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายวิธี e-Auction

( ใหม่ ) แบบฟอร์มการขอยืมเงินและการส่งใช้
สินทรัพย์

แบบการขอยืมเงินทุกประเภท

แบบการล้างหนี้ยืมเงินทุกประเภท

แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน - เช่าซื้อ

แบบขอเบิกเงินสวัสดิการ

แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา2557
นิเทศ

ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันตรวจสอบรายชื่อผู้เเข้าแข่งขัน แลัครูที่ฝึกสอน ได้ที่http://www.esan64.sillapa.net/sp-nma2/
ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคคล

แจ้งประธานศูนย์เครือข่ายฯ ทุกศูนย์เครือข่ายฯ ขอให้ส่งรายชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน ๙ คน และครูแกนนำด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ คน (รวมศูนย์เครือข่ายฯ ละ ๑๘ คน) เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตร "พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารเรียนรวม ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้ส่งรายชื่อได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. ๐๔๔๓๙๙๓๓๒ โทรสาร ๐๔๔๓๙๙๐๑๕ หรือ ๐๘๑๒๖๔๔๐๕๖ ภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น.

การรายงานจุดเน้นสถานศึกษา Triple A
นิเทศ

ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ รายงานจุดเนินสถานศึกษา Triple A ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2557
1. ร.ร.บ้านทรัพย์เจริญ 2. ร.ร.วัดหนองพลวง 3.ร.ร.บ้านหนองนกกวัก 4.ร.ร.ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาหนองบัวขาว) 5.ร.ร.บ้านโนนพะไล 6.ร.ร.บ้านหนองขาม 7.ร.ร.บ้านบึงไทย 8.ร.ร.บ้านดอนพราหมณ์ 9.ร.ร.บ้านโนนเพชร 10.ร.ร.บ้านโค้งกระโดน 11.ร.ร.บ้านหนองปรึก 12.ร.ร.บ้านท่าตะเคียน 13.ร.ร.บ้านสระซาง 14. ร.ร.บ้านใหม่สมบูรณ์ 15.ร.ร.บ้านคลองสารเพชร 16.ร.ร.บ้านบุกระโทก 17. ร.ร.บ้านท่าตะแบก 18.ร.ร.บ้านเมืองพลับพลา 19.ร.ร.บ้านสระแก้ว 20.ร.ร.กงรถราษฎร์สามัคคี 21.ร.ร.บ้านซ่าเลือด 22.ร.ร.บ้านโนนขี้ตุ่น 23.ร.ร.บ้านโคกพลวง 24.ร.ร.บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา 25.ร.ร.บ้านหลุ่งประดู่ 26.ร.ร.บ้านหัวอ้อทะม่วงสามัคคี 27.ร.ร.บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ 28.ร.ร.อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 29.ร.ร.บ้านโคกสะอาด 30.ร.ร.บ้านหนองพลอง 31. ร.ร.บ้านหนองบัวโคก 32. ร.ร.บ้านหนองยาง

ประชาสัมพันธ์ "งานมหกรรมการศึกษาเพื่อศีลธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนื
อื่น ๆ

รร.ตะวันชัยวิทยา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอกชน สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประชาสัมพันธ์ "งานมหกรรมการศึกษาเพื่อศีลธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1"
วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 ณ รร.ตะวันชัยวิทยา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรมผ่านเครือช่าย บ้าน วัด โรงเรียน และนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศีลธรรม โรงเรียนใดมีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ติดต่อโดยตรงได้ที่ โทร.08-4958-9090, 0-4475-6354 หรือที่ www.tavanchaividhaya.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557

ขอเชิญประชุม
อำนวยการ

ด่วนที่สุด ขอเชิญประธานศูนย์เครือข่ายฯ ทั้ง 17 ศูนย์เครือข่ายฯ ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมภูวดลวิวัฒน์ ชั้น 2 สพป.นครราชสีมา เขต 2 เวลา 10.00 น.


แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข้อมูลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
· ประกาศโรงเรียนบ้านพระนารายณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน
· ประกาศโรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
· ประกาศโรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลฯเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
· ประกาศโรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
· ประชาสัมพันธ์ข่าว/กิจกรรมของโรงเรียน
ประวัติและผลงาน รมว.ศธ และ รมช.ศธ
facebook korat2
หนังสือราชการ สพฐ.
ข่าวครูบ้านนอก

ครูบ้านนอกดอทคอม--เกมส์
Latest Downloads
    Submitted Version Hits Author
เอกสารการสอบราคาก่อสร้างปี 2558 เอกสารการสอบราคาก่อสร้างปี 2558 09.12.14 2060 financial
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ 28.11.14 1371 SuperAdmin
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายวิธี e-Auction เอกสารประกอบการเบิกจ่ายวิธี e-Auction 26.11.14 93 itec
การประกวดราคา ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคา ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 26.11.14 978 itec
ตัวอย่างสอบราคาซื้อ ตัวอย่างสอบราคาซื้อ 26.11.14 244 itec
ตัวอย่างสอบราคาจ้าง ตัวอย่างสอบราคาจ้าง 26.11.14 626 itec
แบบขอเบิกเงินสวัสดิการ แบบขอเบิกเงินสวัสดิการ 18.11.14 112 itec
แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 18.11.14 122 itec
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน - เช่าซื้อ แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน - เช่าซื้อ 18.11.14 84 itec
แบบการล้างหนี้ยืมเงินทุกประเภท แบบการล้างหนี้ยืมเงินทุกประเภท 18.11.14 127 itec
ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2

นายวิชา มานะดี
ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2
ประวัติ
Facebook
บัญญัติ ๑๐ ประการสู่คุณภาพการศึกษา
คู่มือบัญญัติ ๑๐ ประการ
สัญลักษณ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
e-office
Username

Password


eoffice.korat2.go.th
ค้นหนังสือราชการ
ปี ๒๕๕๔
ปี ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๖
OBEC e-Office
Meeting
หน่วยงานการศึกษา
· กระทรวงศึกษาธิการ
· สำนักงานรัฐมนตรี
· สำนักงานปลัดกระทรวง
· สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
· สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
· สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
· สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
· สำนักงานศึกษาธิการภาค 8
· สำนักนโยบายและแผนฯ สพฐ.
· สำนักงาน ก.ค.ศ.
· ศูนย์ปฏิบัติการ MOC
เพื่อนบ้าน
·สพป.นครราชสีมา เขต ๑
·สพป.นครราชสีมา เขต ๓
·สพป.นครราชสีมา เขต ๔
·สพป.นครราชสีมา เขต ๕
·สพป.นครราชสีมา เขต ๖
·สพป.นครราชสีมา เขต ๗
·สพม.๓๑
·ส่วนราชการในจังหวัด
สพป.นม.๒ บน Youtube
- แนะนำสพป.2557
- เพลงบัญญัติ10ประการ
- ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ57
- สถานีประชาชน ๑
- สถานีประชาชน ๒
- การน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
- สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน
- กายกรรมอันฉิ้ง
เว็บไซต์อื่น ๆ


844,728 unique visits