Username Password | Lost password
October 21 2014 18:56:35
สพป.นครราชสีมา เขต ๒
· ประวัติสำนักงาน
· ผอ.สพป.และรองฯ
· บุคลากร
· องค์คณะบุคคล
· วิสัยทัศน์
· พันธกิจ
· เป้าประสงค์
· กลยุทธ์
· ตัวชี้วัดความสำเร็จ
· จุดเน้น
· ภารกิจ
· โครงสร้างการบริหาร
· ค่านิยม
· แผนที่ (Google Map)
· แผนที่ (PDF)
· จองห้องประชุมออนไลน์
· ห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้
· ทะเบียนการอบรม
· OBEC e-Office
คู่มือการใช้เว็บไซต์
· ส่งไฟล์สำหรับดาวน์โหลด
· โรงเรียนส่งข่าว
· กลุ่ม สพป.ส่งข่าว
· การสร้างลิงค์เชื่อมต่อและลิงค์ดาวน์โหลด
เว็บไซต์กลุ่ม
· อำนวยการ
· บริหารงานบุคคล
· นโยบายและแผน
· นิเทศ ติดตามและประเมินผล
· ส่งเสริมการจัดการศึกษา
· ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
· ตรวจสอบภายใน
· บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
· ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
----------
· คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
· สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่ฯ
เว็บไซต์โรงเรียน
อำเภอจักราช
·เสมาอุปถัมภ์
·บ้านช่องโค
·บ้านละกอ
·หนองพลวงพิทยา
·บ้านหนองขาม
·ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
·บ้านหนองนกกวัก
·จักราชราษฎร์สามัคคี
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
·อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
·เพชรมาตุคลา
·โคกวังวนวิทยา
·บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
อำเภอโชคชัย
·บ้านละลม
·ชลประทานบ้านกอโจด
·บ้านปอพราน
·โชคชัยพรหมบุตรบริหาร
·บ้านหนองบอน
อำเภอหนองบุญมาก
·บ้านใหม่ไทยเจริญ
·เทียมนครวิทยา
·บ้านหนองหัวแรด
·บ้านหนองบุนนาก
·บ้านหนองสะแก
อำเภอห้วยแถลง
·บ้านสวนหอม
·บ้านหนองม่วงใหญ่
·อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
·บ้านหนองไผ่
·ชุมชนบ้านทับสวาย
·บ้านโนนทอง
·บ้านตะโก
obecmail.obec.go.th
·Check Mail
·ดาวโหลดคู่มือการใช้งาน OBECMail
·ส่งคำร้องขอ Mail Box
·ดาวโหลดคู่มือการใช้งานระบบ
ประชาสัมพันธ์ "งานมหกรรมการศึกษาเพื่อศีลธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนื
อื่น ๆ

รร.ตะวันชัยวิทยา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอกชน สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประชาสัมพันธ์ "งานมหกรรมการศึกษาเพื่อศีลธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1"
วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 ณ รร.ตะวันชัยวิทยา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรมผ่านเครือช่าย บ้าน วัด โรงเรียน และนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศีลธรรม โรงเรียนใดมีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ติดต่อโดยตรงได้ที่ โทร.08-4958-9090, 0-4475-6354 หรือที่ www.tavanchaividhaya.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557

ขอเชิญประชุม
อำนวยการ

ด่วนที่สุด ขอเชิญประธานศูนย์เครือข่ายฯ ทั้ง 17 ศูนย์เครือข่ายฯ ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมภูวดลวิวัฒน์ ชั้น 2 สพป.นครราชสีมา เขต 2 เวลา 10.00 น.

ขอเชิญชมรายการถ่ายทอดสด
อื่น ๆ

ขอเชิญชมรายการถ่ายทอดสด นโยบายและทิศทางการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 14.00 - 15.30 น. ช่อง NBT และโปรดแจ้งสถานศึกษาในสังกัดร่วมชมรายการ / เลขาธิการ กพฐ.

แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ 57
ตรวจสอบ

แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [คลิกดาวน์โหลด]

เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกล
สินทรัพย์

ตัวอย่างการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน รายการ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและงบดำเนินงาน รายการจ้างปรับปรุงระบบขยายสัญญาณดาวเทียมไปยังห้องเรียน พร้อมเกณฑ์คุณลักษณะ

ส่งหนังสือแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด
ส่งเสริม

แจ้งโรงเรียนในสังกัด

ตามหนังสือ สพป.นครราชสีมา เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๐๖๓/ว๓๐๓๓ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง ส่งหนังสือแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด ให้โรงเรียนในสังกัดมารับหนังสือแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด นั้น ขอเรียนว่าเฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเท่านั้น ขออภัยในความไม่สะดวก

กรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
นิเทศ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนและข้าราชการครู สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 2 ทุกท่าน
ท่านใดประสงค์จะเป็นกรรมการตัดสิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคฯ ที่ จ.สกลนคร วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2557 โปรดแจ้ง ศน.ประถม เมืองอินทร์ โทร. 089-8477351 ก่อนวันที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 12.00 น.

อเปลี่ยนแปลงรหัสงบประมาณ
สินทรัพย์

ตามหนังสือ สพป.นครราชสีมา เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๐๖๓/๒๙๑๗ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณให้โรงเรียนดีศรีตำบล จำนวน ๔๒ โรงเรียน ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท นั้น กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ขอเปลี่ยนแปลงรหัสงบประมาณ เป็น ๒๐๐๐๔๐๔๗๔๖๐๐๐๐๐๐

การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗
สินทรัพย์

ขณะนี้ไกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ดังนั้นเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการที่คณะรัฐมนตรีกำหนดและเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ จึงขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน เข้าร่วมประชุมฟังคำชี้แจงในวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น ณหอประชุมบุญหลายราตรีฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ มีรายละเอียดดังนี้

เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารงานการเงินและบัญชีของสถานศึกษา
สินทรัพย์

เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารงานการเงินและบัญชีของสถานศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดและร่วมสมัคร
นิเทศ

1.ขอเชิญสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประกวดโครงการสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก หัวข้อ ดูดีด้วยความสากล โดยสามารถดูรายละเอียดโดยตรงได้ที่ www'vstarproject.com
2. ขอเชิญสถานศึกษาในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการ "ปลูกหัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์" โดยสามารถสมัครโดยตรงที่ โทรสารหมายเลข 025194633 สอบถามรายละเอียดที คุณวัชรี สุขศรี โทร 0863030299

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2

นายวิชา มานะดี
ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2
ประวัติ
Facebook
บัญญัติ ๑๐ ประการสู่คุณภาพการศึกษา
คู่มือบัญญัติ ๑๐ ประการ
สัญลักษณ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
e-office
Username

Password


eoffice.korat2.go.th
ค้นหนังสือราชการ
ปี ๒๕๕๔
ปี ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๖
OBEC e-Office
Meeting
หน่วยงานการศึกษา
· กระทรวงศึกษาธิการ
· สำนักงานรัฐมนตรี
· สำนักงานปลัดกระทรวง
· สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
· สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
· สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
· สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
· สำนักงานศึกษาธิการภาค 8
· สำนักนโยบายและแผนฯ สพฐ.
· สำนักงาน ก.ค.ศ.
· ศูนย์ปฏิบัติการ MOC
เพื่อนบ้าน
·สพป.นครราชสีมา เขต ๑
·สพป.นครราชสีมา เขต ๓
·สพป.นครราชสีมา เขต ๔
·สพป.นครราชสีมา เขต ๕
·สพป.นครราชสีมา เขต ๖
·สพป.นครราชสีมา เขต ๗
·สพม.๓๑
·ส่วนราชการในจังหวัด
สพป.นม.๒ บน Youtube
- แนะนำสพป.2557
- เพลงบัญญัติ10ประการ
- ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ57
- สถานีประชาชน ๑
- สถานีประชาชน ๒
- การน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
- สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน
- กายกรรมอันฉิ้ง
เว็บไซต์อื่น ๆ


787,315 unique visits