27 April 2017 22:54
สพป.นม.2
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายฯ
โครงสร้างการปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบบุคลากร สพป.นม.2
เว็บไซต์กลุ่ม
อำนวยการ
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
บริหารงานบุคคล
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน/คำสั่งมอบหมายงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คำสั่งมอบหมายงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน นิติกร
คู่มือการดำเนินงานตามมาตรฐาน
โรงเรียนประชารัฐ

ระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการสถานศึกษา
SMSS
เว็บไซต์โรงเรียนประชารัฐ
ข้อมูลสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
***********************************
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สพป.นม.2
แผนที่โรงเรียน
YouTube สพป.นม.2
OBECMAIL.ORG

แบบขอสินเชื่อสวัสดิการ
คลิกดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติการยืมเงิน
แนวปฏิบัติการยืมเงิน "ใหม่"
การโอนเงินประจำปี 2560
การโอนเงินประจำปี 2560
ปัจจัยพื้นฐาน นร. ยากจน

จัดซื้อ / จัดจ้าง
รายงานการเงิน
สรุปผลการเบิกจ่าย
การประชุมปฏิบัติการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕
Posted by -> SuperAdmin on August 24 2016

          การประชุมปฏิบัติการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ และระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน : NEA ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมบุญหลายราตรีฯ สพป.นครราชสีมา เขต ๒
          ขอให้ผู้รับผิดชอบระดับโรงเรียน จำนวน ๑ ท่าน นำเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook พร้อม คูมือการรายการขอมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาในวันประชุมฯ และนำข้อมูลมาในวันประชุมฯ ดังนี้
          ๑. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน (ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ผู้กรอก)
          ๒. ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
          ๓. รายรับของโรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๖ เดือนแรก)
          ๔. รายจ่ายของโรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๖ เดือนแรก)
          ๕. สรุปการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน จากโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 


Print
ผอ.สพป.นม.2

นายวิชา มานะดี
ผอ.สพป.นม.2
Facebook.Korat2
Login
Username

PasswordForgotten your password?
Request a new one here.
AMSS Login
Username
Password
 
KM : การจัดการความรู้
KM : การจัดการความรู้
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพม.นครราชสีมา เขต 31
เว็บไซต์ส่วนราชการในจังหวัด
เว็บไซต์ส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา
ข่าวรับสมัครงาน
ITA
มูลนิธิการศึกษาทางไกลฯ
e-GP
การจัดการสารสนเทศ สพป.นครราชสีมา เขต 2
OBECMAIL.OBEC.GO.TH
Check Mail
คู่มือการใช้งาน obecmail
ส่งคำร้องขอ MailBox
คู่มือการส่งคำร้องขอ MailBox
ห้องศูนย์การเรียนรู้ เขต 2
โปรแกรม Schoolmis

วิดีทัศน์แนะนำการใช้งาน
->ข้อมูลโรงเรียน<-
แก้ไขการยืนยันข้อมูลไม่ได้ ตอนที่ 1
แก้ไขการยืนยันข้อมูลไม่ได้ ตอนที่ 2
->ผลการเรียน<-
เพิ่มแก้ไข เลื่อน ย้าย รายวิชาแบบลากแล้ววาง
แนวปฏิบัติกรณีเด็กย้ายเข้า
กำหนดรายวิชาแสดงหรือไม่แสดงใน ปพ.1
อัปโหลดคะแนน O-NET ง่ายๆ ด้วย LibreOffice
อัปโหลดคะแนน O-NET ด้วย Excel
อัปโหลดคะแนนจาก Excel
ขั้นตอนการนำเข้าคะแนน O-Net
ขั้นตอนการนำเข้าคะแนนทั้งห้อง (ผลการเรียน)
dlit
TEPE Online