Username Password | Lost password
July 24 2014 13:24:44
คู่มือการใช้เว็บไซต์
· ส่งไฟล์สำหรับดาวน์โหลด
· โรงเรียนส่งข่าว
· กลุ่ม สพป.ส่งข่าว
· การสร้างลิงค์เชื่อมต่อและลิงค์ดาวน์โหลด
เว็บไซต์กลุ่ม
· อำนวยการ
· บริหารงานบุคคล
· นโยบายและแผน
· นิเทศ ติดตามและประเมินผล
· ส่งเสริมการจัดการศึกษา
· ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
· ตรวจสอบภายใน
· บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
· ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
----------
· คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
· สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่ฯ
เว็บไซต์โรงเรียน
อำเภอจักราช
·เสมาอุปถัมภ์
·บ้านช่องโค
·บ้านละกอ
·หนองพลวงพิทยา
·บ้านหนองขาม
·ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
·บ้านหนองนกกวัก
·จักราชราษฎร์สามัคคี
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
·อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
·เพชรมาตุคลา
·โคกวังวนวิทยา
·บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
อำเภอโชคชัย
·บ้านละลม
·ชลประทานบ้านกอโจด
·บ้านปอพราน
·โชคชัยพรหมบุตรบริหาร
อำเภอหนองบุญมาก
·บ้านใหม่ไทยเจริญ
·เทียมนครวิทยา
·บ้านหนองหัวแรด
·บ้านหนองบุนนาก
·บ้านหนองสะแก
อำเภอห้วยแถลง
·บ้านสวนหอม
·บ้านหนองม่วงใหญ่
·อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
·บ้านหนองไผ่
·ชุมชนบ้านทับสวาย
·บ้านโนนทอง
·บ้านตะโก
obecmail.obec.go.th
·Check Mail
·ดาวโหลดคู่มือการใช้งาน OBECMail
·ส่งคำร้องขอ Mail Box
·ดาวโหลดคู่มือการใช้งานระบบ
โรงเรียนวิถีพุทที่ยังไม่กรอกข้อมูลอัตลักษณ์ 29 ประการปี 2557
นิเทศ

โรงเรียนวิถีพุทที่ยังไม่กรอกข้อมูลอัตลักษณ์ 29 ประการ ปี 2557 ลงในเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุท ขอให้ดำเนินการด่วน ก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2557

การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู (ครั้งที่2)
อำนวยการ

ด้วยคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู มีมติอนุมัติจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ครั้งที่ 2) โดยจัดสรรเฉาพะครูผู้สอนที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ ตามหนังสือ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04063/1927 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ทั้งนี้กลุ่มอำนวยการได้ส่งหนังสือดังกล่าวทางระบบ e-office ให้สถานศึกษา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 

การประเมินอัตลักษณ์ โรงเรียนวิถีพุทธ 29 ประการ
นิเทศ

โรงเรียนวิถีพุทธ รายชื่อตามหนังสือ สพป.นม2 ที่ 04063/1593 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ให้ประเมินอัตลักษณ์ โรงเรียนวิถีพุทธ 29 ประการ ลงในเว็ปไซต์ โรงเรียนวิถีพุทธด้วย (หมดเขต 15 มิถุนายน 2557 หากลืมรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ให้โทรติดต่อ 0898477351

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
แผน

ด้วยระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ บุคลการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครราชสีมา เขต ๒ ทุกคน ต้องเดินทางไปราชการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ขอให้โรงเรียนในสังกัด หลีกเลี่ยงการติดต่อราชการในช่วงเวลาดังกล่าว

ทะเบียนการอบรมครู-บุคลากร ปีงบประมาณ 2557
บุคคล

ดาวน์โหลด ทะเบียนการอบรมครู-บุคลากร ปีงบประมาณ 2557

โปรดทราบ ครูวิทย์-คณิตย์
สินทรัพย์

โอนเงินตอบแทน ครูวิทย์-คณิตย์ จำนวน 22 ราย เมื่อวันที่ 30 พ.ค.57

แนวทางการจัดทำระบบป้องกันอุทกภัยสำหรับสถานศึกษา
แผน

ดาวน์โหลด แนวทางการจัดทำระบบป้องกันอุทกภัยสำหรับสถานศึกษา

ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 5
อื่น ๆ

สพฐ. ร่วมกับ บ.เมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ ประชาสัมพันธ์การเข้าชมภาพยนต์เป็นหมู่คณะในราคาพิเศษ เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 5 ตอน ยุทธหัตถี เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และตระหนักถึงวีรกรรมความกล้าหาญของพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษไทย กำหนดเข้าฉายวันที่ 29 พ.ค.57 รอบการเข้าชมเวลาก่อน 12.00 น. ในวันจันทร์-วันศุกร์ ติดต่อโดยตรงที่ คุณทรงยศ มูลทิพย์ โทร.084-439-1272, 090-987-9130 อัตราราคาต่อ1ที่นั่ง ระดับอนุบาล/ประถม 60 บ. มัธยม 90 บ. อุดมศึกษา 100 บ. ข้าราชการลด 50% จากราคาบัตรปกติ -->http://service.korat2.go.th/file/king-naresuan5.doc

Data Management Center (DMC)
แผน

การรายงานข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

เปิดระบบ DMC ระยะที่ 1 ปี 2557 ( 10 มิถุนายน 2557 ) และสามารถย้ายเข้านักเรียนได้แล้ว

ให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลของโรงเรียนดำเนินการดังนี้
1. แก้ไขข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
2. ตรวจสอบนักเรียนในทะเบียนนักเรียนโดยการใส่ในช่องปีการศึกษาเป็น 2556 ถ้าพบรายชื่อนักเรียนแสดงว่ายังทำข้อมูลไม่เสร็จในรอบสิ้นปีหรือเลือกรอดำเนินการไว้ ให้ทำการเลื่อนชั้น ซ้ำชั้น จบการศึกษาซึ่งอยู่ในเมนูโรงเรียนให้เรียบร้อย
3. ถ้านักเรียนอยู่ในปี 2557 หมดทุกคน (ไม่มีค้างปี 2556) ให้ตรวจสอบว่านักเรียนคนไหนที่เราทำเลื่อนชั้น ซ้ำชั้น จบ ผิดในรอบสิ้นปี โดยการแก้ไขดังนี้
- เลื่อนชั้นผิด ให้ไปแก้ชั้นเรียนในทะเบียนให้ถูกต้อง
- ซ้ำชั้นผิด ให้ไปแก้ชั้นเรียนในทะเบียนให้ถูกต้อง
- ทำจบออกผิด แต่จริงๆแล้วนักเรียนยังเรียนอยู่ให้ย้ายเข้ามาเองทีละคนไม่มีการกู้ข้อมูลให้ย้อนหลัง
4. แก้ไขห้องเรียน (สำหรับนักเรียนที่เลื่อนชั้นแล้วต้องเปลี่ยนห้อง) ได้ในเมนูทะเบียนนักเรียน
5. ย้ายเข้า/เพิ่มนักเรียนใหม่
6. ตรวจสอบความพิการ/ด้อยโอกาส/การพักนอน โดยเฉพาะความด้อยโอกาสยากจน ต้องระบุรายได้ของผู้ปกครองของนักเรียน

Data Management Center (DMC) 2557 ภาคเรียนที่ 1

คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)

ขอความกรุณาโรงเรียนต่อไปนี้
บุคคล

ขอความกรุณาโรงเรียนต่อไปนี้ เตรียมจัดทำคำสั่งรับย้ายครูไม่มีวิทยฐานะ โดยให้ออกคำสั่งวันที่ 14 พฤษภาคม 2557

เปลี่ยนแปลงสถานที่ให้ความรู้สมาชิกครู อ.โชคชัย
สินทรัพย์

เปลี่ยนแปลงสถานที่ให้ความรู้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา อำเภอโชคชัย
จาก รร.โชคชัยสามัคคี เป็น รร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร วันที่ 3 พ.ค.57 เวลา 9.00 - 11.00 น.

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2

นายวิชา มานะดี
ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2
Facebook
บัญญัติ ๑๐ ประการสู่คุณภาพการศึกษา
คู่มือบัญญัติ ๑๐ ประการ
e-office
Username

Password


eoffice.korat2.go.th
ค้นหนังสือราชการ
ปี ๒๕๕๔
ปี ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๖
meeting
หน่วยงานการศึกษา
· กระทรวงศึกษาธิการ
· สำนักงานรัฐมนตรี
· สำนักงานปลัดกระทรวง
· สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
· สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
· สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
· สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
· สำนักงานศึกษาธิการภาค 8
· สำนักนโยบายและแผนฯ สพฐ.
· สำนักงาน ก.ค.ศ.
· ศูนย์ปฏิบัติการ MOC
เพื่อนบ้าน
·สพป.นครราชสีมา เขต ๑
·สพป.นครราชสีมา เขต ๓
·สพป.นครราชสีมา เขต ๔
·สพป.นครราชสีมา เขต ๕
·สพป.นครราชสีมา เขต ๖
·สพป.นครราชสีมา เขต ๗
·สพม.๓๑
·ส่วนราชการในจังหวัด
สพป.นม.๒ บน Youtube
- แนะนำสพป.2557
- เพลงบัญญัติ10ประการ
- ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ57
- สถานีประชาชน ๑
- สถานีประชาชน ๒
- การน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
- สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน
- กายกรรมอันฉิ้ง
เว็บไซต์อื่น ๆ
628,723 unique visits