Username Password | Lost password
April 17 2014 13:50:22
สพป.นครราชสีมา เขต ๒
· ประวัติสำนักงาน
· ผอ.สพป.และรองฯ
· บุคลากร
· องค์คณะบุคคล
· วิสัยทัศน์
· พันธกิจ
· เป้าประสงค์
· กลยุทธ์
· ตัวชี้วัดความสำเร็จ
· จุดเน้น
· ภารกิจ
· โครงสร้างการบริหาร
· ค่านิยม
· แผนที่ (Google Map)
· จองห้องประชุมออนไลน์
คู่มือการใช้เว็บไซต์
· ส่งไฟล์สำหรับดาวน์โหลด
· โรงเรียนส่งข่าว
· กลุ่ม สพป.ส่งข่าว
· การสร้างลิงค์เชื่อมต่อและลิงค์ดาวน์โหลด
เว็บไซต์กลุ่ม
· อำนวยการ
· บริหารงานบุคคล
· นโยบายและแผน
· นิเทศ ติดตามและประเมินผล
· ส่งเสริมการจัดการศึกษา
· ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
· ตรวจสอบภายใน
· บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
----------
· ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
· คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
· สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่ฯ
เว็บไซต์โรงเรียน
อำเภอจักราช
·บ้านช่องโค
·บ้านละกอ
·หนองพลวงพิทยา
·บ้านหนองขาม
·ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
·บ้านหนองนกกวัก
·จักราชราษฎร์สามัคคี
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
·อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
·เพชรมาตุคลา
·โคกวังวนวิทยา
·บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
อำเภอโชคชัย
·บ้านละลม
·ชลประทานบ้านกอโจด
·บ้านปอพราน
·โชคชัยพรหมบุตรบริหาร
อำเภอหนองบุญมาก
·บ้านใหม่ไทยเจริญ
·เทียมนครวิทยา
·บ้านหนองหัวแรด
·บ้านหนองบุนนาก
·บ้านหนองสะแก
อำเภอห้วยแถลง
·บ้านสวนหอม
·บ้านหนองม่วงใหญ่
·อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
·บ้านหนองไผ่
·ชุมชนบ้านทับสวาย
·บ้านโนนทอง
·บ้านตะโก
obecmail.obec.go.th
·Check Mail
·ดาวโหลดคู่มือการใช้งาน OBECMail
·ส่งคำร้องขอ Mail Box
·ดาวโหลดคู่มือการใช้งานระบบ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2557
ส่งเสริม

 ตามที่ สพป.นครราชสีมาเขต 2 แจ้งให้โรงเรียนส่งแบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2557  ตามหนังสือ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ที่ ศธ 04063/129 ลว. 10 มกราคม 2557 นั้น ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อเข้ามาแก้ไขแบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ ฯ ภายในวันที่  11 กุมภาพันธ์  2557
<<< คลิกดูรายชื่อที่นี่ >>>

ผลการคัดเลือกโรงเรียนสุจริต
นิเทศผลการคัดเลือกโรงเรียนสุจริต ประจำปี 2557 ที่ส่งมาแล้ว
1. ศูนย์จักราช 4 (ร.ร.วัดเหมสูง)
2.ศูนย์จักราช 3 (ร.ร.ชาติวิทยา)
3. ศูนย์ห้วยแถลง 1 (ร.ร.บ้านหนองไผ่)
4. ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 1 (ร.ร.อนุบาลท่าช้างฯ)
5. ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 2 (ร.ร.ชุมชนวัดรวง)
6. ศูนย์หนองบุญมาก 1 (ร.ร.บ้านหนองหัวแรด)
7. ศูนย์หนองบุญมาก 2 (ร.ร.หนองบุนนาก)
8. ศูนย์ห้วยแถลง 2 (ร.ร.บ้านหินดาด)
ศูนย์เครื่องข่ายที่ยังไม่ส่งผลการคัดเลือก ขอให้ส่งด่วน ภายในวันที่ 10 ก.พ. 2557 ให้จงได้
แบบวัดและประเมินจุดเน้นภาคเรียนที่ 2 / 2556
นิเทศ

 <<< ดาวน์โหลด แบบวัดและประเมินจุดเน้นภาคเรียนที่ 2 /2556 ที่นี่ >>>

แผนปฏิบัติการประจำปี 2557
แผน

 <<< ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการประจำปี 2557 เล่มที่ 1 >>>

การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค
อำนวยการ

1.ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.ทุกกลุ่ม ให้เป็นไปตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด (ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก
เว็บไซด์สำนักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th)
โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันอังคารที่ 28-วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
2.ผู้มีสิทธิสมัคร ผอ.เขต,ผอ.สถานศึกษา,ครู,บุคลากรทางการศึกษาอื่น
3.วันเลือกตั้ง วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 - 15.00 น.
4. สถานที่เลือกตั้งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้งกำหนด (ตามศูนย์เครือข่าย)

คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโ๕รงการ "โรงเรียนสุจริต"
นิเทศให้ศูนย์เครือข่าย ส่งรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนสุจริต" ประจำปี 2557 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557
ศูนย์เครือข่ายที่ส่งแล้ว ได้แก่
1. ศูนย์ฯ เฉบลิมพระเกียรติ 2
2.ศูนย์ฯห้วยแถลง 1
3.ศูนย์ฯจักราช 3
4.ศูนย์ฯจักราช 4
การใช้งาระบบ e-GP
สินทรัพย์

เรียน ครูพัสดุ / เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานพัสดุ ทุกท่าน
          ขณะนี้ระบบ e-GP (ระบบสำรอง) สามารถใช้งานได้แล้ว www.gprocurement.go.th โดยระบบสำรองจะสามารถใช้งานได้ดังนี้
1. สามารถเข้ามาทำประกาศเชิญชวนได้เฉพาะวิธีที่มีการแข่งขันเท่านั้น เช่น วิธีสอบราคา ประกวดราคา และวิธี e-Auction เป็นต้น ซึ่งการเข้ามาบันทึกในแต่ละวิธีนั้นจะทำได้แค่ถึงขั้นตอนประกาศเชิญชวนขึ้นเว็บไซต์ หากจะเข้าไปบันทึกในบอล บันทึกรายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร จะไม่สามารถบันทึกได้
2. ผู้ค้ากับภาครัฐสามารถค้นหาประกาศเชิญชวนได้หน้าเว็บไซต์
3. ตรวจสอบผู้ทิ้งงาน
            ระบบ e-gp ยังไม่สามารถทำวิธีตกลงราคาได้ ให้โรงเรียนดำเนินการจัดทำเอกสารตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมไปก่อน เมื่อระบบใช้ได้ให้ลงย้อนหลังได้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โทร. 0818869721

จาก กลุ่มงานพัสดุ

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการทดสอบความรู้ทางวิชาการ "Pre Suratham 2014
นิเทศตามที่ ร.ร.สุรธรรมพิทักษ์ กำหนดจัดสอบทางวิชาการ "Pre Suratham 2014 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการทดสอบ จากวันที่ 25 มกราคม 2557 เป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 สพป.นม.2จึงขอแจ้งให้ทราบ
ดาวน์โหลดภาพรับเกียรติบัตรวันประชุมฯ ครั้งที่ 1/2557 24 มราคม 2557
อำนวยการ

ดาวน์โหลดภาพรับเกียรติบัตรวันประชุมฯ ครั้งที่ 1/2557 24 มราคม 2557 [คลิดเพื่อดาวน์โหลด] 25.9 MB

การเก็บเงินสงเคราะห์ศพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา
สินทรัพย์

 การเก็บเงินสงเคราะห์ศพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา

<<< คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่ >>>

สมาชิก ช.พ.ค. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพเกิน 3 เดือนขึ้นไป
สินทรัพย์

 ประกาศสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

 แจ้งสมาชิก ช.พ.ค.ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ได้ติดต่อชำระเงินสงเราะห์รายศพ ช.พ.ค.  ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 หากไม่ดำเนินการเรียบร้อยภายในที่กำหนด สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา จำเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบซึ่งมีผลทำให้สมาชิกภาพ ช.พ.ค. สิ้นสุดลง

<<< ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่ >>>

<<< ดาวน์โหลดรายชื่อสมาชิก ชพค.ค้างชำระ คลิกที่นี่ >>>

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2

นายวิชา มานะดี
ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2
Facebook
บัญญัติ ๑๐ ประการสู่คุณภาพการศึกษา
คู่มือบัญญัติ ๑๐ ประการ
e-office
Username

Password


eoffice.korat2.go.th
ค้นหนังสือราชการ
ปี ๒๕๕๔
ปี ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๖
e-filing
รหัสผู้ใช้

รหัสผ่าน


http://e-filing.bopp.go.th/edc/login.jsp
meeting
หน่วยงานการศึกษา
· กระทรวงศึกษาธิการ
· สำนักงานรัฐมนตรี
· สำนักงานปลัดกระทรวง
· สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
· สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
· สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
· สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
· สำนักงานศึกษาธิการภาค 8
· สำนักนโยบายและแผนฯ สพฐ.
· สำนักงาน ก.ค.ศ.
· ศูนย์ปฏิบัติการ MOC
เพื่อนบ้าน
·สพป.นครราชสีมา เขต ๑
·สพป.นครราชสีมา เขต ๓
·สพป.นครราชสีมา เขต ๔
·สพป.นครราชสีมา เขต ๕
·สพป.นครราชสีมา เขต ๖
·สพป.นครราชสีมา เขต ๗
·สพม.๓๑
·ส่วนราชการในจังหวัด
สพป.นม.๒ บน Youtube
- เพลงบัญญัติ10ประการ
- สถานีประชาชน ๑
- สถานีประชาชน ๒
- การน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
- สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน
- กายกรรมอันฉิ้ง
เว็บไซต์อื่น ๆ








526,779 unique visits