Username Password | Lost password
July 04 2015 08:37:44
ตราสัญลักษณ์
สพป.นครราชสีมา เขต ๒
· ลงนามถวายพระพร
· ประวัติสำนักงาน
· ผอ.สพป.และรองฯ
· บุคลากร
· องค์คณะบุคคล
· วิสัยทัศน์
· พันธกิจ
· เป้าประสงค์
· กลยุทธ์
· ตัวชี้วัดความสำเร็จ
· จุดเน้น
· ภารกิจ
· โครงสร้างการบริหาร
· ค่านิยม
· แผนที่ (Google Map)
· แผนที่ (PDF)
· จองห้องประชุมออนไลน์
· ห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้
· ทะเบียนการอบรม
· OBEC e-Office
· DATA center
คู่มือการใช้เว็บไซต์
· ส่งไฟล์สำหรับดาวน์โหลด
· โรงเรียนส่งข่าว
· กลุ่ม สพป.ส่งข่าว
· การสร้างลิงค์เชื่อมต่อและลิงค์ดาวน์โหลด
เว็บไซต์กลุ่ม
· อำนวยการ
· บริหารงานบุคคล
· นโยบายและแผน
· นิเทศ ติดตามและประเมินผล
· ส่งเสริมการจัดการศึกษา
· ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
· ตรวจสอบภายใน
· บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
· ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
----------
· คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
· สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่ฯ
เว็บไซต์โรงเรียน
อำเภอจักราช
·เสมาอุปถัมภ์
·บ้านช่องโค
·บ้านละกอ
·หนองพลวงพิทยา
·บ้านหนองขาม
·ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
·บ้านหนองนกกวัก
·จักราชราษฎร์สามัคคี
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
·อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
·เพชรมาตุคลา
·โคกวังวนวิทยา
·บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
อำเภอโชคชัย
·บ้านละลม
·ชลประทานบ้านกอโจด
·บ้านปอพราน
·โชคชัยพรหมบุตรบริหาร
·บ้านหนองบอน
อำเภอหนองบุญมาก
·บ้านใหม่ไทยเจริญ
·เทียมนครวิทยา
·บ้านหนองหัวแรด
·บ้านหนองบุนนาก
·บ้านหนองสะแก
อำเภอห้วยแถลง
·บ้านสวนหอม
·บ้านหนองม่วงใหญ่
·อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
·บ้านหนองไผ่
·ชุมชนบ้านทับสวาย
·บ้านโนนทอง
·บ้านตะโก
·บ้านนาตะคุ
·บ้านซ่าเลือด
obecmail.obec.go.th
·Check Mail
·ดาวโหลดคู่มือการใช้งาน OBECMail
·ส่งคำร้องขอ Mail Box
·ดาวโหลดคู่มือการใช้งานระบบ
ดาวน์โหลดข้อมูลจำนวนนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ไฟล์แบบทดสอบภาษา อังกฤษ ประกอบการประชุม วันที่ 15 พ.ค. 58
ศูนย์ ITEC

ไฟล์แบบทดสอบภาษา อังกฤษ ประกอบการประชุม วันที่ 15 พ.ค. 58 ณ โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี "คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์"

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2 ฉบับสมบูรณ์
แผน

ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2 ฉบับสมบูรณ์

สมาคม ฌ.ศ.ร. ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
อื่น ๆ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษานครราชสีมา (ฌ.ศ.ร.) ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องราชพกษ์) สพป.นครราชสีมา เขต 1

ลงทะเบียนเพื่อรับการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
นิเทศรอบ 1 ภาคเช้า เวลา 09.00 - 11.00 น. วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ที่ http://goo.g1/va6ZQP
รอบ 2 ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 15.00 น. วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ที่ http://goo.g1/ZXbi1c
รอบ 3 ภาคเช้า เวลา 09.00 - 11.00 น. วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ที่ http://goo.g1/dH5nEL
รอบ 4 ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 15.00 น. วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ที่ http://goo.g1/DH8K2R
รอบ 5 ภาคเช้า เวลา 09.00 - 11.00 น. วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ที่ http://goo.g1/Vg9vvX
รอบ 6 ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 15.00 น. วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ที่ http://goo.g1/y8161i
ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม
บุคคล

ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ตรวจสอบ

ตามที่ศูนย์เครือข่ายได้จัดส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการเงินและบัญชีศูนย์ละ 3 คนนั้น และ สพป.นม.2 ได้กำหนดจัดอบรมวันที่ 28-30 เม.ย.58 รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ04063/ว.1324 ลว. 31 มี.ค.58 แจ้งศูนย์ใดที่ยังไม่จัดส่งรายชื่อให้เร่งจัดส่งโดยด่วน

แบบฟอร์มวิธีพิเศษ(แบบเรียน)
สินทรัพย์

แบบฟอร์มวิธีพิเศษ(แบบเรียน)

แบบการจ้างสอบราคางบกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งที่ 1 และ 2
สินทรัพย์

ดาวน์โหลด แบบการจ้างสอบราคางบกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งที่ 1 และ 2

ตัวอย่าง การรายงาน สตง. กรณีงบ 1 ล้านขึ้นไป สอบราคา/ประกวดราคา
สินทรัพย์

ตัวอย่าง การรายงาน สตง. กรณีงบ 1 ล้านขึ้นไป สอบราคา/ประกวดราคา

คู่มือ การปฏิบัติงานการจัดซือจัดจ้าง ด้วยวิธีตกลงราคา
สินทรัพย์

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซือจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา

เฉลยข้อสอบ LAS
นิเทศเฉลยข้อสอบ LAS ประจำปีการศึกษา 2557
ให้ดูเฉลยข้อสอบ LAS ได้ที่ ระบบ e-office สพป.นครราชสีมา เขต 2
ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2

นายวิชา มานะดี
ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2
ประวัติ
Facebook
บัญญัติ ๑๐ ประการสู่คุณภาพการศึกษา
คู่มือบัญญัติ ๑๐ ประการ
e-office
Username

Password


eoffice.korat2.go.th
ค้นหนังสือราชการ
ปี ๒๕๕๔ / ปี ๒๕๕๕ / ปี ๒๕๕๖ /
ปี ๒๕๕๗
OBEC e-Office
Meeting
หน่วยงานการศึกษา
· กระทรวงศึกษาธิการ
· สำนักงานรัฐมนตรี
· สำนักงานปลัดกระทรวง
· สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
· สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
· สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
· สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
· สำนักงานศึกษาธิการภาค 8
· สำนักนโยบายและแผนฯ สพฐ.
· สำนักงาน ก.ค.ศ.
· ศูนย์ปฏิบัติการ MOC
เพื่อนบ้าน
·สพป.นครราชสีมา เขต ๑
·สพป.นครราชสีมา เขต ๓
·สพป.นครราชสีมา เขต ๔
·สพป.นครราชสีมา เขต ๕
·สพป.นครราชสีมา เขต ๖
·สพป.นครราชสีมา เขต ๗
·สพม.๓๑
·ส่วนราชการในจังหวัด
สพป.นม.๒ บน Youtube
- นำเสนอคณะติดตามฯ
- แนะนำสพป.2558
- แนะนำสพป.2557
- เพลงบัญญัติ10ประการ
- มองรอบด้านกับธนาคารออมสิน
- ทรูปลูกปัญญา
- ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ57
- สถานีประชาชน ๑
- สถานีประชาชน ๒
- การน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
- สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน
- กายกรรมอันฉิ้ง
เว็บไซต์อื่น ๆ


1,043,009 unique visits