Username Password | Lost password
March 04 2015 13:56:21
ตราสัญลักษณ์
สพป.นครราชสีมา เขต ๒
· ลงนามถวายพระพร
· ประวัติสำนักงาน
· ผอ.สพป.และรองฯ
· บุคลากร
· องค์คณะบุคคล
· วิสัยทัศน์
· พันธกิจ
· เป้าประสงค์
· กลยุทธ์
· ตัวชี้วัดความสำเร็จ
· จุดเน้น
· ภารกิจ
· โครงสร้างการบริหาร
· ค่านิยม
· แผนที่ (Google Map)
· แผนที่ (PDF)
· จองห้องประชุมออนไลน์
· ห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้
· ทะเบียนการอบรม
· OBEC e-Office
· DATA center
คู่มือการใช้เว็บไซต์
· ส่งไฟล์สำหรับดาวน์โหลด
· โรงเรียนส่งข่าว
· กลุ่ม สพป.ส่งข่าว
· การสร้างลิงค์เชื่อมต่อและลิงค์ดาวน์โหลด
เว็บไซต์กลุ่ม
· อำนวยการ
· บริหารงานบุคคล
· นโยบายและแผน
· นิเทศ ติดตามและประเมินผล
· ส่งเสริมการจัดการศึกษา
· ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
· ตรวจสอบภายใน
· บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
· ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
----------
· คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
· สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่ฯ
เว็บไซต์โรงเรียน
อำเภอจักราช
·เสมาอุปถัมภ์
·บ้านช่องโค
·บ้านละกอ
·หนองพลวงพิทยา
·บ้านหนองขาม
·ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
·บ้านหนองนกกวัก
·จักราชราษฎร์สามัคคี
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
·อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
·เพชรมาตุคลา
·โคกวังวนวิทยา
·บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
อำเภอโชคชัย
·บ้านละลม
·ชลประทานบ้านกอโจด
·บ้านปอพราน
·โชคชัยพรหมบุตรบริหาร
·บ้านหนองบอน
อำเภอหนองบุญมาก
·บ้านใหม่ไทยเจริญ
·เทียมนครวิทยา
·บ้านหนองหัวแรด
·บ้านหนองบุนนาก
·บ้านหนองสะแก
อำเภอห้วยแถลง
·บ้านสวนหอม
·บ้านหนองม่วงใหญ่
·อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
·บ้านหนองไผ่
·ชุมชนบ้านทับสวาย
·บ้านโนนทอง
·บ้านตะโก
obecmail.obec.go.th
·Check Mail
·ดาวโหลดคู่มือการใช้งาน OBECMail
·ส่งคำร้องขอ Mail Box
·ดาวโหลดคู่มือการใช้งานระบบ
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. และ ผอ. สถานศึกษา
บุคคล

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. และ ผอ. สถานศึกษา

ให้ทุกโรงเรียน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 2 รายงาน สภาพการอ่าน-เขียน ของนักเรียน แต่ละระดับชั้น ตามแบบสำรวจ ขอข้อมูลด่วน
ศูนย์ ITEC

ให้ทุกโรงเรียน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 2 รายงาน สภาพการอ่าน-เขียน ของนักเรียน แต่ละระดับชั้น ตามแบบสำรวจ ขอข้อมูลด่วน ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

แก้ไขประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ. และ ผอ.สถานศึกษา
บุคคล

แก้ไขประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ. และ ผอ.สถานศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์
แผน

ดาน์โหลด แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์

ส่งไฟล์สำหรับดาวน์โหลด
ศูนย์ ITEC

แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ต้องการส่งไฟล์สำหรับดาวน์โหลดเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวต่าง ๆ ของโรงเรียน ที่มีจำนวนไฟล์มากกว่า 1 ไฟล์ ขอให้ทำการบีบอัดไฟล์ทั้งหมดเพื่อให้เป็น 1 ไฟล์ ก่อนทำการส่งไฟล์สำหรับดาวน์โหลด เพื่อให้การทำลิงค์สำหรับดาวน์โหลดในข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเป็น 1 ลิงค์เท่านั้น หากโรงเรียนไม่ทำการบีบอัดไฟล์ทั้งหมดให้เป็น 1 ไฟล์ โรงเรียนต้องทำการประชาสัมพันธ์ข่าวจำนวนครั้งเท่ากับจำนวนไฟล์ที่โรงเรียนส่งไฟล์สำหรับดาวน์โหลด และจะทำให้โรงเรียนอื่นได้รับผลกระทบ เนื่องจากข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนอื่นจะเลื่อนลงจนทำให้ไม่แสดงที่เว็บไซต์ของ สพป.นครราชสีมา เขต 2

ขอบคุณทุกโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือ

การส่งคำร้องขอย้ายครูผู้สอน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
บุคคล

การส่งคำร้องขอย้ายครูผู้สอน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558( ระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2558 )

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ. และ ผอ. สถานศึกษา สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 2
บุคคล

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ. และ ผอ. สถานศึกษา สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 2

ใบสมัคร แบบและเมิน สอบคัดเลือกผู้บริหาร 2558
บุคคล

ใบสมัคร แบบและเมิน สอบคัดเลือกผู้บริหาร 2558

เปลี่ยนระบบ e-office
ศูนย์ ITEC

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

สพป.นครราชสีมา เขต 2 ได้เปลี่ยนฐานข้อมูล e-office เป็น ปี พ.ศ. 2558 แล้ว ขอให้โรงเรียนเข้าใช้งานที่ http://eoffice.korat2.go.th/58 ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2558 เป็นต้นไป หากโรงเรียนต้องการค้นหนังสือราชการ ปี 2557 ให้เข้าค้นได้ที่ http://eoffice.korat2.go.th/57

ขออภัยในความไม่สะดวก

เอกสารเพิ่มเติมการก่อสร้างอาคาร-58
สินทรัพย์

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมการก่อสร้างอาคาร-58

ผลการทดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2557
นิเทศโรงเรียนที่ยังไม่ส่งผลการวิเคราะห์ผลการสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2 ขอให้ส่งภายใน วันที่ 12 มกราคม 2558 มีรายชื่อดังนี้
1.ร.ร.บ้านจรเข้หิน
2.ร.ร.บ้านโนนตาพรหม
3.ร.ร.บ้านโคกสำโรง
4.ร.ร.บ้านโกรกไม้แดง
5.ร.ร.อรพิมพ์วิทยา
6.ร.ร.ชุมชนสว่างวิทยา
7.ร.ร.ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ
8.ร.ร.ขามสงเคราะห์
9.ร.ร.บุวังหว้า
10.ร.ร.ชุมชนสว่างวิทยา (สาขา)
11.ร.ร.ราษฎร์บำรุง
12.ร.ร.ชาติวิทยา
13.ร.ร.บ้านโนนทะยุง
14.ร.ร.วัดหนองบัวยอดแก้ว
15.ร.ร.บ้านไทรทอง
16.ร.ร.บ้านดงพลอง
17.ร.ร.บ้านหนองนกคุ่ม
18.ร.ร.บ้านหนองเสาเดียว
19.ร.ร.บ้านท่าตะเคียน
20.ร.ร.บ้านคลองกลาง
21.ร.ร.บ้านตูม
22.ร.ร.บ้านหนองลูกควาย
23.ร.ร.บ้านหนองสะแก
24.ร.ร.บ้านสระมะค่า
25.ร.ร.บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
26.ร.ร.บ้านสว่างวิทยา
27.ร.ร.บ้านลุงเขว้า
28.ร.ร.บ้านใหม่ไทยเจริญ
29.ร.ร.บ้านใหม่สมบูรณ์
30.ร.ร.บ้านถนนหัก
ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2

นายวิชา มานะดี
ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2
ประวัติ
Facebook
บัญญัติ ๑๐ ประการสู่คุณภาพการศึกษา
คู่มือบัญญัติ ๑๐ ประการ
e-office
Username

Password


eoffice.korat2.go.th
ค้นหนังสือราชการ
ปี ๒๕๕๔ / ปี ๒๕๕๕ / ปี ๒๕๕๖ /
ปี ๒๕๕๗
OBEC e-Office
Meeting
หน่วยงานการศึกษา
· กระทรวงศึกษาธิการ
· สำนักงานรัฐมนตรี
· สำนักงานปลัดกระทรวง
· สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
· สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
· สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
· สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
· สำนักงานศึกษาธิการภาค 8
· สำนักนโยบายและแผนฯ สพฐ.
· สำนักงาน ก.ค.ศ.
· ศูนย์ปฏิบัติการ MOC
เพื่อนบ้าน
·สพป.นครราชสีมา เขต ๑
·สพป.นครราชสีมา เขต ๓
·สพป.นครราชสีมา เขต ๔
·สพป.นครราชสีมา เขต ๕
·สพป.นครราชสีมา เขต ๖
·สพป.นครราชสีมา เขต ๗
·สพม.๓๑
·ส่วนราชการในจังหวัด
สพป.นม.๒ บน Youtube
- นำเสนอคณะติดตามฯ
- แนะนำสพป.2558
- แนะนำสพป.2557
- เพลงบัญญัติ10ประการ
- มองรอบด้านกับธนาคารออมสิน
- ทรูปลูกปัญญา
- ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ57
- สถานีประชาชน ๑
- สถานีประชาชน ๒
- การน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
- สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน
- กายกรรมอันฉิ้ง
เว็บไซต์อื่น ๆ


915,598 unique visits