Username Password | Lost password
August 29 2014 16:58:23
สพป.นครราชสีมา เขต ๒
· ประวัติสำนักงาน
· ผอ.สพป.และรองฯ
· บุคลากร
· องค์คณะบุคคล
· วิสัยทัศน์
· พันธกิจ
· เป้าประสงค์
· กลยุทธ์
· ตัวชี้วัดความสำเร็จ
· จุดเน้น
· ภารกิจ
· โครงสร้างการบริหาร
· ค่านิยม
· แผนที่ (Google Map)
· แผนที่ (PDF)
· จองห้องประชุมออนไลน์
· ห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้
· ทะเบียนการอบรม
· OBEC e-Office
คู่มือการใช้เว็บไซต์
· ส่งไฟล์สำหรับดาวน์โหลด
· โรงเรียนส่งข่าว
· กลุ่ม สพป.ส่งข่าว
· การสร้างลิงค์เชื่อมต่อและลิงค์ดาวน์โหลด
เว็บไซต์กลุ่ม
· อำนวยการ
· บริหารงานบุคคล
· นโยบายและแผน
· นิเทศ ติดตามและประเมินผล
· ส่งเสริมการจัดการศึกษา
· ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
· ตรวจสอบภายใน
· บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
· ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
----------
· คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
· สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่ฯ
เว็บไซต์โรงเรียน
อำเภอจักราช
·เสมาอุปถัมภ์
·บ้านช่องโค
·บ้านละกอ
·หนองพลวงพิทยา
·บ้านหนองขาม
·ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
·บ้านหนองนกกวัก
·จักราชราษฎร์สามัคคี
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
·อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
·เพชรมาตุคลา
·โคกวังวนวิทยา
·บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
อำเภอโชคชัย
·บ้านละลม
·ชลประทานบ้านกอโจด
·บ้านปอพราน
·โชคชัยพรหมบุตรบริหาร
อำเภอหนองบุญมาก
·บ้านใหม่ไทยเจริญ
·เทียมนครวิทยา
·บ้านหนองหัวแรด
·บ้านหนองบุนนาก
·บ้านหนองสะแก
อำเภอห้วยแถลง
·บ้านสวนหอม
·บ้านหนองม่วงใหญ่
·อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
·บ้านหนองไผ่
·ชุมชนบ้านทับสวาย
·บ้านโนนทอง
·บ้านตะโก
obecmail.obec.go.th
·Check Mail
·ดาวโหลดคู่มือการใช้งาน OBECMail
·ส่งคำร้องขอ Mail Box
·ดาวโหลดคู่มือการใช้งานระบบ
การจัดสรรงบประมาณ 2557 เพิ่มเติม งบลงทุนค่าปรับปรุงซ่อมแซม
แผน

ด่วนที่สุด
ดาวน์โหลด การจัดสรรงบประมาณ 2557 เพิ่มเติม งบลงทุนค่าปรับปรุงซ่อมแซม

ราคากลางวัสดุ สพฐ. ปีงบประมาณ 2557

ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อ ส่งแบบ ปร.4 และ ปร.6 จำนวน 3 ชุด ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ที่กลุ่มนโยบายและแผน ชั้น 3

<<ด่วน>>รายละเอียดแบบเสนอของบประมาณ
แผน

ด่วนที่สุด!!! ดาวน์โหลด รายละเอียดแบบเสนอของบประมาณการดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา ปีงบประมาณ 2557

โครงการประกวดชวนน้องท่องพุทธวจน ปี 2557
นิเทศ

1. ขยายเวลารับสมัครการประกวดท่องพุทธวจน ประเภท 10 คน ไปถึงวันที่ 5 กรกฏาคม 2557 (สมัครได้ทางเว็ปไซต์ชวนน้องท่องพุทธวจน)
2. การประกวดมีหลายประเภท โรงเรียนที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็ปไซต์ข้างต้น

ตรวจสอบการยืนยันข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
แผน

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
๑. ตรวจสอบการยืนยันข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
๒. ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน
๓. ตรวจสอบนักเรียนอายุไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียน (ครั้งที่ ๑) (ครั้งที่ ๒)

กำหนดยืนยันข้อมูลวันสุดท้าย วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๒๔.๐๐ น. เพื่อประมวลผลข้อมูลจัดสรรงบประมาณ ๓๐%  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ ให้ครบทุกคน และประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดสรรงบประมาณปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ (ดาวน์โหลดหนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง)
ติดต่อเจ้าหน้าที่ ๐๘๖๒๔๘๔๒๘๙ / ๐๙๑๘๓๕๕๕๔๓

แบบ บค.19 (คำร้องขอย้ายนักเรียน)
แบบ บค.23 (แบบแจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน)

ประกวดวาดภาพระบายสี
อื่น ๆ

สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนส่งผลงานประกวดวาดภาพในหัวข้อ "โรงงานอุตสาหกรรมไทยยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" [คลิกอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร]

โรงเรียนวิถีพุทที่ยังไม่กรอกข้อมูลอัตลักษณ์ 29 ประการปี 2557
นิเทศ

โรงเรียนวิถีพุทที่ยังไม่กรอกข้อมูลอัตลักษณ์ 29 ประการ ปี 2557 ลงในเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุท ขอให้ดำเนินการด่วน ก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2557

การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู (ครั้งที่2)
อำนวยการ

ด้วยคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู มีมติอนุมัติจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ครั้งที่ 2) โดยจัดสรรเฉาพะครูผู้สอนที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ ตามหนังสือ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04063/1927 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ทั้งนี้กลุ่มอำนวยการได้ส่งหนังสือดังกล่าวทางระบบ e-office ให้สถานศึกษา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 

การประเมินอัตลักษณ์ โรงเรียนวิถีพุทธ 29 ประการ
นิเทศ

โรงเรียนวิถีพุทธ รายชื่อตามหนังสือ สพป.นม2 ที่ 04063/1593 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ให้ประเมินอัตลักษณ์ โรงเรียนวิถีพุทธ 29 ประการ ลงในเว็ปไซต์ โรงเรียนวิถีพุทธด้วย (หมดเขต 15 มิถุนายน 2557 หากลืมรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ให้โทรติดต่อ 0898477351

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
แผน

ด้วยระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ บุคลการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครราชสีมา เขต ๒ ทุกคน ต้องเดินทางไปราชการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ขอให้โรงเรียนในสังกัด หลีกเลี่ยงการติดต่อราชการในช่วงเวลาดังกล่าว

ทะเบียนการอบรมครู-บุคลากร ปีงบประมาณ 2557
บุคคล

ดาวน์โหลด ทะเบียนการอบรมครู-บุคลากร ปีงบประมาณ 2557

โปรดทราบ ครูวิทย์-คณิตย์
สินทรัพย์

โอนเงินตอบแทน ครูวิทย์-คณิตย์ จำนวน 22 ราย เมื่อวันที่ 30 พ.ค.57

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2

นายวิชา มานะดี
ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2
Facebook
บัญญัติ ๑๐ ประการสู่คุณภาพการศึกษา
คู่มือบัญญัติ ๑๐ ประการ
e-office
Username

Password


eoffice.korat2.go.th
ค้นหนังสือราชการ
ปี ๒๕๕๔
ปี ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๖
OBEC e-Office
Meeting
หน่วยงานการศึกษา
· กระทรวงศึกษาธิการ
· สำนักงานรัฐมนตรี
· สำนักงานปลัดกระทรวง
· สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
· สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
· สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
· สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
· สำนักงานศึกษาธิการภาค 8
· สำนักนโยบายและแผนฯ สพฐ.
· สำนักงาน ก.ค.ศ.
· ศูนย์ปฏิบัติการ MOC
เพื่อนบ้าน
·สพป.นครราชสีมา เขต ๑
·สพป.นครราชสีมา เขต ๓
·สพป.นครราชสีมา เขต ๔
·สพป.นครราชสีมา เขต ๕
·สพป.นครราชสีมา เขต ๖
·สพป.นครราชสีมา เขต ๗
·สพม.๓๑
·ส่วนราชการในจังหวัด
สพป.นม.๒ บน Youtube
- แนะนำสพป.2557
- เพลงบัญญัติ10ประการ
- ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ57
- สถานีประชาชน ๑
- สถานีประชาชน ๒
- การน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
- สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน
- กายกรรมอันฉิ้ง
เว็บไซต์อื่น ๆ


667,333 unique visits