18 December 2017 07:19
นับถอยหลัง O-NET ป.6 , ม.3
นับถอยหลังสู้ศึกประเมินการอ่าน (ป.1)
นับถอยหลัง NT ป.3
สพป.นม.2
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายฯ
โครงสร้างการปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบบุคลากร สพป.นม.2
เว็บไซต์กลุ่ม
อำนวยการ
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานบุคคล
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน/คำสั่งมอบหมายงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คำสั่งมอบหมายงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน นิติกร
คู่มือการดำเนินงานตามมาตรฐาน
โรงเรียนประชารัฐ

ระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการสถานศึกษา
SMSS
เว็บไซต์โรงเรียนประชารัฐ
ข้อมูลสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
***********************************
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สพป.นม.2
แผนที่โรงเรียน
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
YouTube สพป.นม.2
OBECMAIL.ORG

มาตรการประหยัดพลังงาน
ปัจจัยพื้นฐาน นร. ยากจน

แบบขอสินเชื่อสวัสดิการ
คลิกดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติการยืมเงิน
แนวปฏิบัติการยืมเงิน "ใหม่"
การโอนเงินประจำปี 2560
จัดซื้อ / จัดจ้าง
รายงานการเงิน
สรุปผลการเบิกจ่าย
ระบบติดตามและประเมินผลฯ สพฐ.
หน้าหลักภาคอีสาน(ลงชื่อเข้าใช้งาน)
ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามฯ
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร


คู่มือลงทะเบียน
คู่มือใช้งานสำหรับ ครู
คู่มือใช้งานสำหรับ ผอ.โรงเรียน
คู่มือใช้งานสำหรับ กลุ่มบุคคล
คู่มือใช้งานสำหรับ กลุ่มการเงิน
คู่มือใช้งานสำหรับ Admin
Student Protection Center

คู่มือ Student Protection Center
PowerPoint SPC
News Categories
อำนวยการ

Category: อำนวยการ
Number of Items: 5
-> ขอเชิญสมาชิก ส.ส.นม.ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
-> คำขวัญวันครู ครั้งที่ ๖๐ พุทธศักราช ๒๕๕๙
-> คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
-> เลื่อนการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.นม.2
-> "Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ"
บริหารงานบุคคล

Category: บริหารงานบุคคล
Number of Items: 3
-> ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลื
-> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชกา
-> ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรกา
นโยบายและแผน

Category: นโยบายและแผน
Number of Items: 12
-> การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
-> นโยบายและจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายธีระเก
-> รายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึ
-> ตรวจสอบและรายงานค่าสาธารณูปโภค
-> การบริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้เทคนิคด้าน GIS ในการทำแผนที่
-> จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา/นโยบายสำคัญ กระทรวงศึกษาธิการ (8 ก.
-> การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงาน
-> ตรวจสอบการรายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค
-> ตรวจสอบการยืนยันข้อมูล 10 มิถุนายน 2559
-> การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๓๑ มี.ค. ๒๕๕๙)
นิเทศ ติดตามและประเมินผล

Category: นิเทศ ติดตามและประเมินผล
Number of Items: 8
-> คู่มือการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nationnal Test : NT) ชั้น
-> เอกสาร power point ประกอบการบรรยาย PLC ของ รศ.นราพร จันทร์โอชา 28 ก.พ. 60
-> ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรีย
-> คู่มือการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา
-> เอกสาร "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
-> แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1-ป.6
-> ผลสอบ O-NET ชั้น ป.๖ และ ชั้น ม.๓ ของ สพป.นม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
-> O-NET
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Category: บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
Number of Items: 3
-> เอกสารประกอบการบรรยายรระบบบำเหน็จบำนาญ 2560
-> การตรวจสอบทะเบียนสมาชิก ชพค. ชพส.
-> ตัวอย่างเอกสารการจ้างก่อสร้าง
ส่งเสริมการจัดการศึกษา

Category: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
Number of Items: 4
-> คู่มือการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจนในพื้นที่ 10 จังหวัด พ.ศ. 2559
-> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
-> รับเอกสาร ปพ.
-> การบันทึกข้อมูลผลการเรียนโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (ปพ.ออนไลน
ตรวจสอบภายใน

Category: ตรวจสอบภายใน
Number of Items: 0
-> There are no news items in this category.
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

Category: ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
Number of Items: 0
-> There are no news items in this category.
ศูนย์ ITEC

Category: ศูนย์ ITEC
Number of Items: 2
-> LIVE STREAMING VIDEO
-> ระบบรับส่งหนังสือราชการ
None-Categorised News
Number of Items: 9
-> ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับย้าย/โอน ข้าราชการ 38 ค (2)
-> ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับย้าย/โอน ข้าราชการ
-> แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
-> การประชุมปฏิบัติการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕
-> ประกาศโรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียนรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพ
-> แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒
-> ตรวจสอบผล O-NET
-> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับรา
-> สำรวจการใช้งานอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
ผอ.สพป.นม.2

นายสง่า จันทร์วิเศษ
ผอ.สพป.นม.2
Facebook.Korat2
Login
Username

PasswordForgotten your password?
Request a new one here.
AMSS Login
Username
Password
 
KM : การจัดการความรู้
KM : การจัดการความรู้
เว็บไซต์หน่วยงานการศึกษา
ศธจ.นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพม.นครราชสีมา เขต 31
เว็บไซต์ส่วนราชการในจังหวัด
เว็บไซต์ส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา
ข่าวรับสมัครงาน
ITA 2560
ITA
HONEST
มูลนิธิการศึกษาทางไกลฯ
e-GP
การจัดการสารสนเทศ สพป.นครราชสีมา เขต 2
OBECMAIL.OBEC.GO.TH
Check Mail
คู่มือการใช้งาน obecmail
ส่งคำร้องขอ MailBox
คู่มือการส่งคำร้องขอ MailBox
ห้องศูนย์การเรียนรู้ เขต 2
โปรแกรม Schoolmis

วิดีทัศน์แนะนำการใช้งาน
->ข้อมูลโรงเรียน<-
แก้ไขการยืนยันข้อมูลไม่ได้ ตอนที่ 1
แก้ไขการยืนยันข้อมูลไม่ได้ ตอนที่ 2
->ผลการเรียน<-
เพิ่มแก้ไข เลื่อน ย้าย รายวิชาแบบลากแล้ววาง
แนวปฏิบัติกรณีเด็กย้ายเข้า
กำหนดรายวิชาแสดงหรือไม่แสดงใน ปพ.1
อัปโหลดคะแนน O-NET ง่ายๆ ด้วย LibreOffice
อัปโหลดคะแนน O-NET ด้วย Excel
อัปโหลดคะแนนจาก Excel
ขั้นตอนการนำเข้าคะแนน O-Net
ขั้นตอนการนำเข้าคะแนนทั้งห้อง (ผลการเรียน)
dlit
TEPE Online

E-Budget