Username Password | Lost password
February 01 2015 00:39:07
ตราสัญลักษณ์
สพป.นครราชสีมา เขต ๒
· ลงนามถวายพระพร
· ประวัติสำนักงาน
· ผอ.สพป.และรองฯ
· บุคลากร
· องค์คณะบุคคล
· วิสัยทัศน์
· พันธกิจ
· เป้าประสงค์
· กลยุทธ์
· ตัวชี้วัดความสำเร็จ
· จุดเน้น
· ภารกิจ
· โครงสร้างการบริหาร
· ค่านิยม
· แผนที่ (Google Map)
· แผนที่ (PDF)
· จองห้องประชุมออนไลน์
· ห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้
· ทะเบียนการอบรม
· OBEC e-Office
คู่มือการใช้เว็บไซต์
· ส่งไฟล์สำหรับดาวน์โหลด
· โรงเรียนส่งข่าว
· กลุ่ม สพป.ส่งข่าว
· การสร้างลิงค์เชื่อมต่อและลิงค์ดาวน์โหลด
เว็บไซต์กลุ่ม
· อำนวยการ
· บริหารงานบุคคล
· นโยบายและแผน
· นิเทศ ติดตามและประเมินผล
· ส่งเสริมการจัดการศึกษา
· ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
· ตรวจสอบภายใน
· บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
· ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
----------
· คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
· สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่ฯ
เว็บไซต์โรงเรียน
อำเภอจักราช
·เสมาอุปถัมภ์
·บ้านช่องโค
·บ้านละกอ
·หนองพลวงพิทยา
·บ้านหนองขาม
·ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
·บ้านหนองนกกวัก
·จักราชราษฎร์สามัคคี
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
·อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
·เพชรมาตุคลา
·โคกวังวนวิทยา
·บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
อำเภอโชคชัย
·บ้านละลม
·ชลประทานบ้านกอโจด
·บ้านปอพราน
·โชคชัยพรหมบุตรบริหาร
·บ้านหนองบอน
อำเภอหนองบุญมาก
·บ้านใหม่ไทยเจริญ
·เทียมนครวิทยา
·บ้านหนองหัวแรด
·บ้านหนองบุนนาก
·บ้านหนองสะแก
อำเภอห้วยแถลง
·บ้านสวนหอม
·บ้านหนองม่วงใหญ่
·อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
·บ้านหนองไผ่
·ชุมชนบ้านทับสวาย
·บ้านโนนทอง
·บ้านตะโก
obecmail.obec.go.th
·Check Mail
·ดาวโหลดคู่มือการใช้งาน OBECMail
·ส่งคำร้องขอ Mail Box
·ดาวโหลดคู่มือการใช้งานระบบ
News Categories
อำนวยการ

Category: อำนวยการ
Number of Items: 25
· ขอเชิญประชุม
· ดาวน์โหลดภาพการมอบโล่และเกียรติบัตรคราวประชุมผู้บริหาร 6/2557
· การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู (ครั้งที่2)
· ภาพรับโล่รางวัลและเกียรติบัตร 25 เม.ย.57
· การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค
· ดาวน์โหลดภาพรับเกียรติบัตรวันประชุมฯ ครั้งที่ 1/2557 24 มราคม 2557
· ขอความอนุเคราะห์แต่งกายชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย
· ดาวน์โหลดภาพรับเกียรติบัตรวันประชุมฯ 11/2556
· ขอเชิญดาวน์โหลดภาพรับโล่และเกียรติบัตร คราวประชุมฯ 10/2556
· ดาวน์โหลดภาพการรับโล่และเกียรติบัตร
· More
บุคคล

Category: บุคคล
Number of Items: 24
· การส่งคำร้องขอย้ายครูผู้สอน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
· รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ. และ ผอ. สถานศึกษา สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 2
· ใบสมัคร แบบและเมิน สอบคัดเลือกผู้บริหาร 2558
· ขอให้สถานศึกษาต่อไปนี้ เตรียมจัดทำคำสั่งย้ายข้าราชการครูผู้สอน โดยให้ลงวันที่ 7 มกราคม 2558
· พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
· ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติหน้าที่ธุรการ
· รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
· ทะเบียนการอบรมครู-บุคลากร ปีงบประมาณ 2557
· ขอความกรุณาโรงเรียนต่อไปนี้
· ทะเบียนคุมการอบรม
· More
แผน

Category: แผน
Number of Items: 34
· แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑
· การจัดสรรงบประมาณ 2557 เพิ่มเติม งบลงทุนค่าปรับปรุงซ่อมแซม
· <<ด่วน>>รายละเอียดแบบเสนอของบประมาณ
· ตรวจสอบการยืนยันข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
· การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
· แนวทางการจัดทำระบบป้องกันอุทกภัยสำหรับสถานศึกษา
· Data Management Center (DMC)
· แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 " งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ "
· แจ้งให้ดำเนินการทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบสิ้นปีการศึกษา 2556
· แผนปฏิบัติการประจำปี 2557
· More
นิเทศ

Category: นิเทศ
Number of Items: 36
· ผลการทดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2557
· การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา2557
· การรายงานจุดเน้นสถานศึกษา Triple A
· กรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
· ขอเชิญเข้าร่วมประกวดและร่วมสมัคร
· เอกสารเครื่องมือคัดกรอง กิจวัตรประจำวัน บทอาขยาน
· แผนการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปี 57-60
· ขอเชิญครูปฐมวัยทุกท่าน
· การประเมินความพร้อมสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
· โครงการประกวดชวนน้องท่องพุทธวจน ปี 2557
· More
ส่งเสริม

Category: ส่งเสริม
Number of Items: 4
· ส่งหนังสือแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด
· โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2557
· การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนร่วม (SAR) ของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม (แก้ไขใหม่)
· การรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๖
เอกชน

Category: เอกชน
Number of Items: 0
· There are no news items in this category.
ตรวจสอบ

Category: ตรวจสอบ
Number of Items: 1
· แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ 57
สินทรัพย์

Category: สินทรัพย์
Number of Items: 36
· เอกสารเพิ่มเติมการก่อสร้างอาคาร-58
· การจัดสรรงบประมาณ
· แบบฟอร์มวิธีสอบราคาจ้าง - ซื้อ ประกวดฯ
· ( ใหม่ ) แบบฟอร์มการขอยืมเงินและการส่งใช้
· ( ใหม่ ) เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกล
· อเปลี่ยนแปลงรหัสงบประมาณ
· การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗
· เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารงานการเงินและบัญชีของสถานศึกษา
· เอกสาร“ข้อมูลสำหรับการทดลองการใช้งานระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง”
· โปรดทราบ บุคคลต่อไปนี้ให้ยื่นเสียภาษีด่วนที่สุด
· More
อื่น ๆ

Category: อื่น ๆ
Number of Items: 14
· ประชาสัมพันธ์โครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014
· ประชาสัมพันธ์ "งานมหกรรมการศึกษาเพื่อศีลธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนื
· ขอเชิญชมรายการถ่ายทอดสด
· ประกวดวาดภาพระบายสี
· ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 5
· การประกวดเรียงความประเทศไทย ครั้งที่ 4
· เปิดบ้าน"อุทยานการเรียนรู้สิรินธร"
· การจัดงานนัดพบตลาดแรงงานเชิงคุณภาพประจำปี 2557
· การประกวดดนตรีไทยระดับประถมศึกษา ชิงถ้วยประทานฯ พระองค์เจ้าโสมสว
· สวนสัตว์นครราชสีมาเชิญชวนประกวดตั้งชื่อแรดขาว
· More
ศูนย์ ITEC

Category: ศูนย์ ITEC
Number of Items: 11
· ส่งไฟล์สำหรับดาวน์โหลด
· เปลี่ยนระบบ e-office
· ให้ทุกโรงเรียน ตอบแบบสำรวจออนไลน์ ตามรายการ ในแบบสำรวจ
· ด่วนที่สุด! กรอกข้อมูลเพื่อใช้สำหรับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557
· การกรอกข้อมูลเพื่อใช้สำหรับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ (แท็บเล็ต)
· ประกาศ สำนักเทคโนฯ
· แจ้งรายชื่อครู ICT ศูนย์เครือข่ายฯ เข้าอบรมคลังนวัตกรรมวันเสาร์ท
· การพัฒนาระบบคลังนวัตกรรม
· การพัฒนาระบบคลังนวัตกรรมในโรงเรียน
· ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมคอมพิวเตอร์
· More
None-Categorised News
Number of Items: 2
· ผวจ.นครราชสีมา เชิญเฝ้ารับเสด็จฯ พระบรมฯ และ พระวรชายา อังคารที่
· จ.นครราชสีมา แจ้งประชาชนทราบเส้นทางที่จะเสด็จฯในวันอังคารที่ 30
ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2

นายวิชา มานะดี
ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2
ประวัติ
Facebook
บัญญัติ ๑๐ ประการสู่คุณภาพการศึกษา
คู่มือบัญญัติ ๑๐ ประการ
e-office
Username

Password


eoffice.korat2.go.th
ค้นหนังสือราชการ
ปี ๒๕๕๔ / ปี ๒๕๕๕ / ปี ๒๕๕๖ /
ปี ๒๕๕๗
OBEC e-Office
Meeting
หน่วยงานการศึกษา
· กระทรวงศึกษาธิการ
· สำนักงานรัฐมนตรี
· สำนักงานปลัดกระทรวง
· สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
· สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
· สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
· สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
· สำนักงานศึกษาธิการภาค 8
· สำนักนโยบายและแผนฯ สพฐ.
· สำนักงาน ก.ค.ศ.
· ศูนย์ปฏิบัติการ MOC
เพื่อนบ้าน
·สพป.นครราชสีมา เขต ๑
·สพป.นครราชสีมา เขต ๓
·สพป.นครราชสีมา เขต ๔
·สพป.นครราชสีมา เขต ๕
·สพป.นครราชสีมา เขต ๖
·สพป.นครราชสีมา เขต ๗
·สพม.๓๑
·ส่วนราชการในจังหวัด
สพป.นม.๒ บน Youtube
- แนะนำสพป.2557
- เพลงบัญญัติ10ประการ
- มองรอบด้านกับธนาคารออมสิน
- ทรูปลูกปัญญา
- ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ57
- สถานีประชาชน ๑
- สถานีประชาชน ๒
- การน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
- สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน
- กายกรรมอันฉิ้ง
เว็บไซต์อื่น ๆ


879,206 unique visits