Username Password | Lost password
April 18 2014 21:29:44
สพป.นครราชสีมา เขต ๒
· ประวัติสำนักงาน
· ผอ.สพป.และรองฯ
· บุคลากร
· องค์คณะบุคคล
· วิสัยทัศน์
· พันธกิจ
· เป้าประสงค์
· กลยุทธ์
· ตัวชี้วัดความสำเร็จ
· จุดเน้น
· ภารกิจ
· โครงสร้างการบริหาร
· ค่านิยม
· แผนที่ (Google Map)
· จองห้องประชุมออนไลน์
คู่มือการใช้เว็บไซต์
· ส่งไฟล์สำหรับดาวน์โหลด
· โรงเรียนส่งข่าว
· กลุ่ม สพป.ส่งข่าว
· การสร้างลิงค์เชื่อมต่อและลิงค์ดาวน์โหลด
เว็บไซต์กลุ่ม
· อำนวยการ
· บริหารงานบุคคล
· นโยบายและแผน
· นิเทศ ติดตามและประเมินผล
· ส่งเสริมการจัดการศึกษา
· ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
· ตรวจสอบภายใน
· บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
----------
· ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
· คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
· สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่ฯ
เว็บไซต์โรงเรียน
อำเภอจักราช
·บ้านช่องโค
·บ้านละกอ
·หนองพลวงพิทยา
·บ้านหนองขาม
·ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
·บ้านหนองนกกวัก
·จักราชราษฎร์สามัคคี
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
·อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
·เพชรมาตุคลา
·โคกวังวนวิทยา
·บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
อำเภอโชคชัย
·บ้านละลม
·ชลประทานบ้านกอโจด
·บ้านปอพราน
·โชคชัยพรหมบุตรบริหาร
อำเภอหนองบุญมาก
·บ้านใหม่ไทยเจริญ
·เทียมนครวิทยา
·บ้านหนองหัวแรด
·บ้านหนองบุนนาก
·บ้านหนองสะแก
อำเภอห้วยแถลง
·บ้านสวนหอม
·บ้านหนองม่วงใหญ่
·อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
·บ้านหนองไผ่
·ชุมชนบ้านทับสวาย
·บ้านโนนทอง
·บ้านตะโก
obecmail.obec.go.th
·Check Mail
·ดาวโหลดคู่มือการใช้งาน OBECMail
·ส่งคำร้องขอ Mail Box
·ดาวโหลดคู่มือการใช้งานระบบ
News Categories
อำนวยการ

Category: อำนวยการ
Number of Items: 21
· การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค
· ดาวน์โหลดภาพรับเกียรติบัตรวันประชุมฯ ครั้งที่ 1/2557 24 มราคม 2557
· ขอความอนุเคราะห์แต่งกายชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย
· ดาวน์โหลดภาพรับเกียรติบัตรวันประชุมฯ 11/2556
· ขอเชิญดาวน์โหลดภาพรับโล่และเกียรติบัตร คราวประชุมฯ 10/2556
· ดาวน์โหลดภาพการรับโล่และเกียรติบัตร
· ชะลอการจัดสรรเงินรางวัล
· อัลบั้มภาพการรับเกียรติบัตรวันประชุมฯ 8/2556 วันที่ 20 ส.ค.56
· กำหนดเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
· ดาวน์โหลดภาพการรับเกียรติบัตรคราวอบรมเชิงปฏิบัติการBBL เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
· More
บุคคล

Category: บุคคล
Number of Items: 15
· ทะเบียนคุมการอบรม
· ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
· แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
· รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
· การนับตัว ณ วันที่ 1 มีนาคม 2557 เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน
· ขอความกรุณาโรงเรียนต่อไปนี้ เตรียมจัดทำคำสั่งรับย้ายครูไม่มีวิทยฐานะ
· รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่ง (SBM)
· แจ้งสาขาวิชาเอกที่ต้องการเพื่อทดแทนตำแหน่งว่าง
· ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคมประชาสัมพันธ์การอบรมหลายหลักส
· โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร กำหนดการสรรหาพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอ
· More
แผน

Category: แผน
Number of Items: 27
· แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 " งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ "
· แจ้งให้ดำเนินการทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบสิ้นปีการศึกษา 2556
· แผนปฏิบัติการประจำปี 2557
· เร่งรัดการรายงานข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
· รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ไตรศึกษา
· รายละเอียดแบบขอสนับสนุนงบประมาณโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย/วาตภัย
· รายละเอียดขอตั้งงบประมาณปี 2558 งบลงทุน
· รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 56
· ดาวน์โหลดไฟล์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
· รายการตรวจสอบเด็กนักเรียนที่ค้างอยู่ในปีการศึกษา 2555 ยังไม่ได้ซ้ำชั้น,เลื่อนชั้น,หรือสั่งจบการศึกษา
· More
นิเทศ

Category: นิเทศ
Number of Items: 24
· การมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี2556
· การอบรมการปฏิรุปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกับการพัฒนาการเรียนการสอน
· การตรวจสอบและคัดกรองรอบ ๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๓ และ ๖
· ผลการคัดเลือกโรงเรียนสุจริต
· แบบวัดและประเมินจุดเน้นภาคเรียนที่ 2 / 2556
· คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโ๕รงการ "โรงเรียนสุจริต"
· แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการทดสอบความรู้ทางวิชาการ "Pre Suratham 2014
· แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ
· ด่วนมาก! ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
· หนังสือซ่อมและเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย
· More
ส่งเสริม

Category: ส่งเสริม
Number of Items: 3
· โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2557
· การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนร่วม (SAR) ของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม (แก้ไขใหม่)
· การรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๖
เอกชน

Category: เอกชน
Number of Items: 0
· There are no news items in this category.
ตรวจสอบ

Category: ตรวจสอบ
Number of Items: 0
· There are no news items in this category.
สินทรัพย์

Category: สินทรัพย์
Number of Items: 23
· การใช้งาระบบ e-GP
· การเก็บเงินสงเคราะห์ศพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา
· สมาชิก ช.พ.ค. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพเกิน 3 เดือนขึ้นไป
· โปรดทราบ
· ครูพี่เลี้ยงและครูขาดแคลน
· เงินรางวัล ปี2554 และ เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ
· การจ่ายเงินรางวัล ปี 2554
· โรงเรียนที่ไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้า
· แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้า
· แจ้งข้าราชการครูที่ได้ตกเบิกเงินเดือนจากผลกระทบ 15,000 บาท
· More
อื่น ๆ

Category: อื่น ๆ
Number of Items: 9
· การประกวดเรียงความประเทศไทย ครั้งที่ 4
· เปิดบ้าน"อุทยานการเรียนรู้สิรินธร"
· การจัดงานนัดพบตลาดแรงงานเชิงคุณภาพประจำปี 2557
· การประกวดดนตรีไทยระดับประถมศึกษา ชิงถ้วยประทานฯ พระองค์เจ้าโสมสว
· สวนสัตว์นครราชสีมาเชิญชวนประกวดตั้งชื่อแรดขาว
· ประชาสัมพันธ์ตลาดนัดพบแรงงานนครชัยบุรินทร์ 10-12 พ.ค.2556
· ขอเชิญพบปะศิษย์เก่า ป.กศ.รุ่นที่ 21 วิทยาลัยครูนครราชสีมา
· ดาวน์โหลดภาพรับเกียรติบัตรวันครู ๒๕๕๖ อำเภอโชคชัย
· วันนัดพบแรงงาน 2556
ศูนย์ ITEC

Category: ศูนย์ ITEC
Number of Items: 9
· ให้ทุกโรงเรียน ตอบแบบสำรวจออนไลน์ ตามรายการ ในแบบสำรวจ
· ด่วนที่สุด! กรอกข้อมูลเพื่อใช้สำหรับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557
· การกรอกข้อมูลเพื่อใช้สำหรับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ (แท็บเล็ต)
· ประกาศ สำนักเทคโนฯ
· แจ้งรายชื่อครู ICT ศูนย์เครือข่ายฯ เข้าอบรมคลังนวัตกรรมวันเสาร์ท
· การพัฒนาระบบคลังนวัตกรรม
· การพัฒนาระบบคลังนวัตกรรมในโรงเรียน
· ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมคอมพิวเตอร์
· รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ Internet for all
None-Categorised News
Number of Items: 2
· ผวจ.นครราชสีมา เชิญเฝ้ารับเสด็จฯ พระบรมฯ และ พระวรชายา อังคารที่
· จ.นครราชสีมา แจ้งประชาชนทราบเส้นทางที่จะเสด็จฯในวันอังคารที่ 30
ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2

นายวิชา มานะดี
ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2
Facebook
บัญญัติ ๑๐ ประการสู่คุณภาพการศึกษา
คู่มือบัญญัติ ๑๐ ประการ
e-office
Username

Password


eoffice.korat2.go.th
ค้นหนังสือราชการ
ปี ๒๕๕๔
ปี ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๖
e-filing
รหัสผู้ใช้

รหัสผ่าน


http://e-filing.bopp.go.th/edc/login.jsp
meeting
หน่วยงานการศึกษา
· กระทรวงศึกษาธิการ
· สำนักงานรัฐมนตรี
· สำนักงานปลัดกระทรวง
· สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
· สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
· สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
· สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
· สำนักงานศึกษาธิการภาค 8
· สำนักนโยบายและแผนฯ สพฐ.
· สำนักงาน ก.ค.ศ.
· ศูนย์ปฏิบัติการ MOC
เพื่อนบ้าน
·สพป.นครราชสีมา เขต ๑
·สพป.นครราชสีมา เขต ๓
·สพป.นครราชสีมา เขต ๔
·สพป.นครราชสีมา เขต ๕
·สพป.นครราชสีมา เขต ๖
·สพป.นครราชสีมา เขต ๗
·สพม.๓๑
·ส่วนราชการในจังหวัด
สพป.นม.๒ บน Youtube
- เพลงบัญญัติ10ประการ
- สถานีประชาชน ๑
- สถานีประชาชน ๒
- การน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
- สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน
- กายกรรมอันฉิ้ง
เว็บไซต์อื่น ๆ
528,324 unique visits