Username Password | Lost password
October 04 2015 10:20:17
ตราสัญลักษณ์
สพป.นครราชสีมา เขต ๒
· ลงนามถวายพระพร
· ประวัติสำนักงาน
· ผอ.สพป.และรองฯ
· บุคลากร
· องค์คณะบุคคล
· วิสัยทัศน์
· พันธกิจ
· เป้าประสงค์
· กลยุทธ์
· ตัวชี้วัดความสำเร็จ
· จุดเน้น
· ภารกิจ
· โครงสร้างการบริหาร
· ค่านิยม
· แผนที่ (Google Map)
· แผนที่ (PDF)
· จองห้องประชุมออนไลน์
· ห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้
· ทะเบียนการอบรม
· OBEC e-Office
· DATA center
คู่มือการใช้เว็บไซต์
· ส่งไฟล์สำหรับดาวน์โหลด
· โรงเรียนส่งข่าว
· กลุ่ม สพป.ส่งข่าว
· การสร้างลิงค์เชื่อมต่อและลิงค์ดาวน์โหลด
เว็บไซต์กลุ่ม
· อำนวยการ
· บริหารงานบุคคล
· นโยบายและแผน
· นิเทศ ติดตามและประเมินผล
· ส่งเสริมการจัดการศึกษา
· ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
· ตรวจสอบภายใน
· บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
· ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
----------
· คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
· สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่ฯ
เว็บไซต์โรงเรียน
อำเภอจักราช
·เสมาอุปถัมภ์
·บ้านช่องโค
·บ้านละกอ
·หนองพลวงพิทยา
·บ้านหนองขาม
·ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
·บ้านหนองนกกวัก
·จักราชราษฎร์สามัคคี
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
·อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
·เพชรมาตุคลา
·โคกวังวนวิทยา
·บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
·บ้านนาตาวงษ์
อำเภอโชคชัย
·บ้านละลม
·ชลประทานบ้านกอโจด
·บ้านปอพราน
·โชคชัยพรหมบุตรบริหาร
·บ้านหนองบอน
อำเภอหนองบุญมาก
·บ้านใหม่ไทยเจริญ
·เทียมนครวิทยา
·บ้านหนองหัวแรด
·บ้านหนองบุนนาก
·บ้านหนองสะแก
อำเภอห้วยแถลง
·บ้านสวนหอม
·บ้านหนองม่วงใหญ่
·อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
·บ้านหนองไผ่
·ชุมชนบ้านทับสวาย
·บ้านโนนทอง
·บ้านตะโก
·บ้านนาตะคุ
·บ้านซ่าเลือด
obecmail.obec.go.th
·Check Mail
·ดาวโหลดคู่มือการใช้งาน OBECMail
·ส่งคำร้องขอ Mail Box
·ดาวโหลดคู่มือการใช้งานระบบ
ดาวน์โหลดข้อมูลจำนวนนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
News Categories
อำนวยการ

Category: อำนวยการ
Number of Items: 25
· ขอเชิญประชุม
· ดาวน์โหลดภาพการมอบโล่และเกียรติบัตรคราวประชุมผู้บริหาร 6/2557
· การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู (ครั้งที่2)
· ภาพรับโล่รางวัลและเกียรติบัตร 25 เม.ย.57
· การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค
· ดาวน์โหลดภาพรับเกียรติบัตรวันประชุมฯ ครั้งที่ 1/2557 24 มราคม 2557
· ขอความอนุเคราะห์แต่งกายชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย
· ดาวน์โหลดภาพรับเกียรติบัตรวันประชุมฯ 11/2556
· ขอเชิญดาวน์โหลดภาพรับโล่และเกียรติบัตร คราวประชุมฯ 10/2556
· ดาวน์โหลดภาพการรับโล่และเกียรติบัตร
· More
บุคคล

Category: บุคคล
Number of Items: 43
· เสนอรายชื่อเพื่อให้ ก.ค.ศ.พิจารณารางวัลสูงสุดระดับชาติต่อไป
· ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์
· รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์ ปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์
· ตำแหน่งว่างครูสายผู้สอน ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2558
· รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
· รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้สอน
· ประกาศผลการคัดเลือกเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
· รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
· รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 2
· แก้ไขเพิ่มเติมประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
· More
แผน

Category: แผน
Number of Items: 41
· แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แผนกลยุทธ์) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2562
· มาตราการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
· แผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑
· แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2 ฉบับสมบูรณ์
· สถานะการยืนยันข้อมูล DMC 58 ของโรงเรียน
· เชิญรับฟังนโยบายการบริหารงบประมาณฯ
· แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์
· แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑
· การจัดสรรงบประมาณ 2557 เพิ่มเติม งบลงทุนค่าปรับปรุงซ่อมแซม
· <<ด่วน>>รายละเอียดแบบเสนอของบประมาณ
· More
นิเทศ

Category: นิเทศ
Number of Items: 48
· คู่มือแบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
· คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR
· การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนกิจกรรมแนะแนว ในสถานศึกษา ระดับศูนย์เครือข่าย "ไฟล์ .ppt"
· เครื่องมือประเมินการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 3
· แนวปฎิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวปฏิบัติจัดทำ ปพ.3
· แผนการสอน_BBL_ป.1
· CD ประกอบการอบรม ป.1 อ่านออกเขียนได้ ใน 1 ปี
· ลงทะเบียนเพื่อรับการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
· เฉลยข้อสอบ LAS
· ตัวอย่างการคิดคะแนนสอบ Las
· More
ส่งเสริม

Category: ส่งเสริม
Number of Items: 7
· คู่มือโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
· แบบประเมินสำหรับโรงเรียนประเมินตนเอง
· แจ้งโรงเรียนที่ต้องแก้ไขโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิต 2558
· ส่งหนังสือแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด
· โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2557
· การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนร่วม (SAR) ของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม (แก้ไขใหม่)
· การรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๖
เอกชน

Category: เอกชน
Number of Items: 0
· There are no news items in this category.
ตรวจสอบ

Category: ตรวจสอบ
Number of Items: 2
· อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
· แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ 57
สินทรัพย์

Category: สินทรัพย์
Number of Items: 44
· การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(รวมปี)
· ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตราการ แก้ไขปัญหาหนี้สิน(ออมสิน)
· ที่ราชพัสดุ
· แบบฟอร์มวิธีพิเศษ(แบบเรียน)
· แบบการจ้างสอบราคางบกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งที่ 1 และ 2
· ตัวอย่าง การรายงาน สตง. กรณีงบ 1 ล้านขึ้นไป สอบราคา/ประกวดราคา
· คู่มือ การปฏิบัติงานการจัดซือจัดจ้าง ด้วยวิธีตกลงราคา
· การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
· เอกสารเพิ่มเติมการก่อสร้างอาคาร-58
· การจัดสรรงบประมาณ
· More
อื่น ๆ

Category: อื่น ๆ
Number of Items: 15
· สมาคม ฌ.ศ.ร. ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
· ประชาสัมพันธ์โครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014
· ประชาสัมพันธ์ "งานมหกรรมการศึกษาเพื่อศีลธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนื
· ขอเชิญชมรายการถ่ายทอดสด
· ประกวดวาดภาพระบายสี
· ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 5
· การประกวดเรียงความประเทศไทย ครั้งที่ 4
· เปิดบ้าน"อุทยานการเรียนรู้สิรินธร"
· การจัดงานนัดพบตลาดแรงงานเชิงคุณภาพประจำปี 2557
· การประกวดดนตรีไทยระดับประถมศึกษา ชิงถ้วยประทานฯ พระองค์เจ้าโสมสว
· More
ศูนย์ ITEC

Category: ศูนย์ ITEC
Number of Items: 20
· รายละเอียด SPEC ระบบคอมพิวเตอร์ และบัญชีจัดสรร งบประมาณปี 2556 และ 2557 โครงการ DLIT
· พรบ. การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
· กระบวนงานโรงเรียนที่ต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 58
· (แก้ไข)แบบบันทึกผลการประเมินภาษาไทย
· แบบบันทึกผลการประเมินภาษาไทย
· สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น "โรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา" ประจำปี 2558
· ไฟล์แบบทดสอบภาษา อังกฤษ ประกอบการประชุม วันที่ 15 พ.ค. 58
· การกรอกข้อมูลสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
· ให้ทุกโรงเรียน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 2 รายงาน สภาพการอ่าน-เขียน ของนักเรียน แต่ละระดับชั้น ตามแบบสำรวจ ขอข้อมูลด่วน
· ส่งไฟล์สำหรับดาวน์โหลด
· More
None-Categorised News
Number of Items: 2
· ผวจ.นครราชสีมา เชิญเฝ้ารับเสด็จฯ พระบรมฯ และ พระวรชายา อังคารที่
· จ.นครราชสีมา แจ้งประชาชนทราบเส้นทางที่จะเสด็จฯในวันอังคารที่ 30
ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2

นายวิชา มานะดี
ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2
ประวัติ
Facebook
บัญญัติ ๑๐ ประการสู่คุณภาพการศึกษา
คู่มือบัญญัติ ๑๐ ประการ
ขออนุญาตไปราชการ/การลา
·ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
·กรกฎาคม
·สิงหาคม
·กันยายน
·ตุลาคม
·พฤศจิกายน
·ธันวาคม
e-office
Username

Password


eoffice.korat2.go.th
ค้นหนังสือราชการ
ปี ๒๕๕๔ / ปี ๒๕๕๕ / ปี ๒๕๕๖ /
ปี ๒๕๕๗
OBEC e-Office
Meeting
หน่วยงานการศึกษา
· กระทรวงศึกษาธิการ
· สำนักงานรัฐมนตรี
· สำนักงานปลัดกระทรวง
· สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
· สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
· สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
· สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
· สำนักงานศึกษาธิการภาค 8
· สำนักนโยบายและแผนฯ สพฐ.
· สำนักงาน ก.ค.ศ.
· ศูนย์ปฏิบัติการ MOC
เพื่อนบ้าน
·สพป.นครราชสีมา เขต ๑
·สพป.นครราชสีมา เขต ๓
·สพป.นครราชสีมา เขต ๔
·สพป.นครราชสีมา เขต ๕
·สพป.นครราชสีมา เขต ๖
·สพป.นครราชสีมา เขต ๗
·สพม.๓๑
·ส่วนราชการในจังหวัด
สพป.นม.๒ บน Youtube
- นำเสนอคณะติดตามฯ
- แนะนำสพป.2558
- แนะนำสพป.2557
- เพลงบัญญัติ10ประการ
- มองรอบด้านกับธนาคารออมสิน
- ทรูปลูกปัญญา
- ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ57
- สถานีประชาชน ๑
- สถานีประชาชน ๒
- การน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
- สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน
- กายกรรมอันฉิ้ง
เว็บไซต์อื่น ๆ


1,130,418 unique visits