22 August 2017 13:28
สพป.นม.2
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายฯ
โครงสร้างการปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบบุคลากร สพป.นม.2
เว็บไซต์กลุ่ม
อำนวยการ
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
บริหารงานบุคคล
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน/คำสั่งมอบหมายงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คำสั่งมอบหมายงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน นิติกร
คู่มือการดำเนินงานตามมาตรฐาน
โรงเรียนประชารัฐ

ระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการสถานศึกษา
SMSS
เว็บไซต์โรงเรียนประชารัฐ
ข้อมูลสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
***********************************
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สพป.นม.2
แผนที่โรงเรียน
YouTube สพป.นม.2
OBECMAIL.ORG

แบบขอสินเชื่อสวัสดิการ
คลิกดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติการยืมเงิน
แนวปฏิบัติการยืมเงิน "ใหม่"
การโอนเงินประจำปี 2560
มาตรการประหยัดพลังงาน
ปัจจัยพื้นฐาน นร. ยากจน

จัดซื้อ / จัดจ้าง
รายงานการเงิน
สรุปผลการเบิกจ่าย
ระบบติดตามและประเมินผลฯ สพฐ.
หน้าหลักภาคอีสาน(ลงชื่อเข้าใช้งาน)
ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามฯ
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร


คู่มือลงทะเบียน
คู่มือใช้งานสำหรับ ครู
คู่มือใช้งานสำหรับ ผอ.โรงเรียน
คู่มือใช้งานสำหรับ กลุ่มบุคคล
คู่มือใช้งานสำหรับ กลุ่มการเงิน
คู่มือใช้งานสำหรับ Admin
โครงสร้างการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่

โครงสร้างการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่

          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๕ มาตรา ๓๙ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

          มาตรา ๘ มาตรา ๓๔ วรรคสอง ได้กำหนดให้มีการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีสำนักงานเขต พ้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๑๘๓ เขต และสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา จำนวน ๔๒ เขต และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็น ๘ กลุ่ม และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เป็น ๗ กลุ่ม และเพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนัก งานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี การพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มขึ้น

กลุ่มอำนวยการ (Director) (คู่มือการปฏิบัติงาน)
          ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
          -  งานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
          -  งานช่วยอํานวยการ
          -  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
          -  งานยานพาหนะ
          -  งานการจัดระบบบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
          -  งานประสานงาน
          -  งานลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
          -  งานประชาสัมพันธ์
          -  งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผน (Policies and plans) (คู่มือการปฏิบัติงาน)
          ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
          -  งานธุรการ
          -  งานข้อมูลสารสนเทศ
          -  งานนโยบายและแผน
          -  งานวิเคราะห์งบประมาณ
          -  งานติดตาม ประเมินและรายงานผล
          -  งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (Promote education) (คู่มือการปฏิบัติงาน)
          ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
          -  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
          -  งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
          -  งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
          -  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ
          -  งานส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น
          -  งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
          -  งานส่งเสริมกิจงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
          -  งานประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
          -  งานวิเทศสัมพันธ์
          -  งานประสาน ส่งเสริมการศึกษาการศึกษากับศาสนาและการวัฒนธรรม
          -  งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดว้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
          -  งานประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (Private education) (คู่มือการปฏิบัติงาน)
          ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
          -  งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
          -  งานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน
          -  งานดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน
          -  งานดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน
          -  งานดำเนินการเกี่ยวกับสถาบัน / ศูนย์การศึกษาอิสลาม
          -  งานส่งเสริมการอุดหนุน กองทุนสงเคราห์และสวัสดิการ
          -  งานข้อมูลสารสนเทศและแผนสถานศึกษาเอกชน
          -  งานเลขานุการคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนในระดับจังหวัด

กลุ่มบริหารงานบุคคล (Personnel) (คู่มือการปฏิบัติงาน)
         ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
          -  วางแผนอัตรากำลัง การกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ
          -  สรรหา บรรจุตำแหน่ง ย้าย โอน และการออกจากราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          -  กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
          -  พัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ
          -  ดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์และการดำเนินคดีของรัฐ
          -  ปฏิบัติงานเลขานุการ อนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา
          -  ธุรการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (Financial and assets) (คู่มือการปฏิบัติงาน)
          ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
          -  งานบริหารการเงิน
          -  งานบริหารงานบัญชี
          -  งานบริหารงานพัสดุ
          -  งานบริหารงานสินทรัพย์
          -  ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์
          -  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (Supervision and monitoring) (คู่มือการปฏิบัติงาน)
          ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
          -  งานประสาน ส่งเสริม สนับานุนและพัฒนา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
          -  งานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
          -  งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
          -  งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
          -  งานปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยตรวจสอบภายใน (Internal audit) (คู่มือการปฏิบัติงาน)
          ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
          -  งานตรวจสอบภายใน
          -  งานบริหารการตรวจสอบ
          -  งานธุรการและสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Information Technology for Education Center) (คู่มือการปฏิบัติงาน)
          ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
          -  งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร
          -  งานสนับสนุนและให้บริการจัดการเรียนรู้
          -  งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผอ.สพป.นม.2

นายวิชา มานะดี
ผอ.สพป.นม.2
Facebook.Korat2
Login
Username

PasswordForgotten your password?
Request a new one here.
AMSS Login
Username
Password
 
KM : การจัดการความรู้
KM : การจัดการความรู้
เว็บไซต์หน่วยงานการศึกษา
ศธจ.นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพม.นครราชสีมา เขต 31
เว็บไซต์ส่วนราชการในจังหวัด
เว็บไซต์ส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา
ข่าวรับสมัครงาน
ITA
มูลนิธิการศึกษาทางไกลฯ
e-GP
การจัดการสารสนเทศ สพป.นครราชสีมา เขต 2
OBECMAIL.OBEC.GO.TH
Check Mail
คู่มือการใช้งาน obecmail
ส่งคำร้องขอ MailBox
คู่มือการส่งคำร้องขอ MailBox
ห้องศูนย์การเรียนรู้ เขต 2
โปรแกรม Schoolmis

วิดีทัศน์แนะนำการใช้งาน
->ข้อมูลโรงเรียน<-
แก้ไขการยืนยันข้อมูลไม่ได้ ตอนที่ 1
แก้ไขการยืนยันข้อมูลไม่ได้ ตอนที่ 2
->ผลการเรียน<-
เพิ่มแก้ไข เลื่อน ย้าย รายวิชาแบบลากแล้ววาง
แนวปฏิบัติกรณีเด็กย้ายเข้า
กำหนดรายวิชาแสดงหรือไม่แสดงใน ปพ.1
อัปโหลดคะแนน O-NET ง่ายๆ ด้วย LibreOffice
อัปโหลดคะแนน O-NET ด้วย Excel
อัปโหลดคะแนนจาก Excel
ขั้นตอนการนำเข้าคะแนน O-Net
ขั้นตอนการนำเข้าคะแนนทั้งห้อง (ผลการเรียน)
dlit
TEPE Online