Username Password | Lost password
September 04 2015 00:16:49
ตราสัญลักษณ์
สพป.นครราชสีมา เขต ๒
· ลงนามถวายพระพร
· ประวัติสำนักงาน
· ผอ.สพป.และรองฯ
· บุคลากร
· องค์คณะบุคคล
· วิสัยทัศน์
· พันธกิจ
· เป้าประสงค์
· กลยุทธ์
· ตัวชี้วัดความสำเร็จ
· จุดเน้น
· ภารกิจ
· โครงสร้างการบริหาร
· ค่านิยม
· แผนที่ (Google Map)
· แผนที่ (PDF)
· จองห้องประชุมออนไลน์
· ห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้
· ทะเบียนการอบรม
· OBEC e-Office
· DATA center
คู่มือการใช้เว็บไซต์
· ส่งไฟล์สำหรับดาวน์โหลด
· โรงเรียนส่งข่าว
· กลุ่ม สพป.ส่งข่าว
· การสร้างลิงค์เชื่อมต่อและลิงค์ดาวน์โหลด
เว็บไซต์กลุ่ม
· อำนวยการ
· บริหารงานบุคคล
· นโยบายและแผน
· นิเทศ ติดตามและประเมินผล
· ส่งเสริมการจัดการศึกษา
· ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
· ตรวจสอบภายใน
· บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
· ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
----------
· คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
· สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่ฯ
เว็บไซต์โรงเรียน
อำเภอจักราช
·เสมาอุปถัมภ์
·บ้านช่องโค
·บ้านละกอ
·หนองพลวงพิทยา
·บ้านหนองขาม
·ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
·บ้านหนองนกกวัก
·จักราชราษฎร์สามัคคี
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
·อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
·เพชรมาตุคลา
·โคกวังวนวิทยา
·บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
·บ้านนาตาวงษ์
อำเภอโชคชัย
·บ้านละลม
·ชลประทานบ้านกอโจด
·บ้านปอพราน
·โชคชัยพรหมบุตรบริหาร
·บ้านหนองบอน
อำเภอหนองบุญมาก
·บ้านใหม่ไทยเจริญ
·เทียมนครวิทยา
·บ้านหนองหัวแรด
·บ้านหนองบุนนาก
·บ้านหนองสะแก
อำเภอห้วยแถลง
·บ้านสวนหอม
·บ้านหนองม่วงใหญ่
·อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
·บ้านหนองไผ่
·ชุมชนบ้านทับสวาย
·บ้านโนนทอง
·บ้านตะโก
·บ้านนาตะคุ
·บ้านซ่าเลือด
obecmail.obec.go.th
·Check Mail
·ดาวโหลดคู่มือการใช้งาน OBECMail
·ส่งคำร้องขอ Mail Box
·ดาวโหลดคู่มือการใช้งานระบบ
ดาวน์โหลดข้อมูลจำนวนนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประวัติ ผอ.วิชา มานะดีนายวิชา มานะดี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

ประวัติส่วนตัว : เกิดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2500
: ภูมิลำเนา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติการศึกษา : ประถมศึกษา โรงเรียนกุลโน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
: มัธยมศึกษา โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
: ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) วิทยาลัยครูนครราชสีมา
: ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาครูชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูนครราชสีมา
: ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอกชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
: ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
: ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (ร.บ.) สาขาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
: ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
: หลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ.) รุ่นที่ 2
: หลักสูตรเสริมนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 6 สำนักงานข้าราชการพลเรือน

ประวัติการทำงาน : สิงหาคม พ.ศ. 2524 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านธารปราสาท จ.นครราชสีมา
: มีนาคม พ.ศ. 2529 อาจารย์ 1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 จ.นครราชสีมา
: พฤษภาคม พ.ศ. 2533 ศึกษานิเทศก์ อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
: กรกฎาคม พ.ศ. 2533 ศึกษานิเทศก์ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
: กรกฎาคม พ.ศ. 2537 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษา อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
: พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 หัวหน้าการประถมศึกษา กิ่งอำเภอเขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
: ตุลาคม พ.ศ. 2540 หัวหน้าการประถมศึกษา อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
: กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 หัวหน้าการประถมศึกษา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
: ธันวาคม พ.ศ. 2543 ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษา จ.หวัดสระแก้ว
: กรกฎาคม พ.ศ. 2546 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
: ตุลาคม พ.ศ. 2552 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
: เมษายน 2553 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
: ตุลาคม 2555 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

ผลงานความภาคภูมิใจ : พ.ศ. 2531 ครูผู้สอน สปช.ดีเด่นระดับประเทศ ได้รับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
: พ.ศ. 2539 เครือข่ายดีเด่นของกรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้รับโล่จากอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน
: พ.ศ. 2540 ข้าราชการตัวอย่างศึกษาธิการ ได้รับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
: พ.ศ. 2541 หัวหน้าการประถมศึกษาดีเด่น สปจ.สระแก้ว
: พ.ศ. 2541 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น สปจ.สระแก้ว
: พ.ศ. 2541 นิสิตดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา
: พ.ศ. 2544 ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา
: พ.ศ. 2544 ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนพิมายวิทยา
: พ.ศ. 2546 ประธานคณะวิทยากรพี่เลี้ยงอบรมผู้บริหารสถานศึกษาสถาบันพัฒนาการศึกษา (วัดไร่ขิง)
: พ.ศ. 2546 รองประธานคณะทำงานประเมินผลโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา สปช.
: พ.ศ. 2550 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จ.นครราชสีมา
: พ.ศ. 2550 รางวัลเชิดชูเกียรติ เข็มคุรุสดุดี
: พ.ศ. 2555 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประเภทผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2

นายวิชา มานะดี
ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2
ประวัติ
Facebook
บัญญัติ ๑๐ ประการสู่คุณภาพการศึกษา
คู่มือบัญญัติ ๑๐ ประการ
ขออนุญาตไปราชการ/การลา
·ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
·กรกฎาคม
·สิงหาคม
·กันยายน
·ตุลาคม
·พฤศจิกายน
·ธันวาคม
e-office
Username

Password


eoffice.korat2.go.th
ค้นหนังสือราชการ
ปี ๒๕๕๔ / ปี ๒๕๕๕ / ปี ๒๕๕๖ /
ปี ๒๕๕๗
OBEC e-Office
Meeting
หน่วยงานการศึกษา
· กระทรวงศึกษาธิการ
· สำนักงานรัฐมนตรี
· สำนักงานปลัดกระทรวง
· สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
· สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
· สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
· สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
· สำนักงานศึกษาธิการภาค 8
· สำนักนโยบายและแผนฯ สพฐ.
· สำนักงาน ก.ค.ศ.
· ศูนย์ปฏิบัติการ MOC
เพื่อนบ้าน
·สพป.นครราชสีมา เขต ๑
·สพป.นครราชสีมา เขต ๓
·สพป.นครราชสีมา เขต ๔
·สพป.นครราชสีมา เขต ๕
·สพป.นครราชสีมา เขต ๖
·สพป.นครราชสีมา เขต ๗
·สพม.๓๑
·ส่วนราชการในจังหวัด
สพป.นม.๒ บน Youtube
- นำเสนอคณะติดตามฯ
- แนะนำสพป.2558
- แนะนำสพป.2557
- เพลงบัญญัติ10ประการ
- มองรอบด้านกับธนาคารออมสิน
- ทรูปลูกปัญญา
- ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ57
- สถานีประชาชน ๑
- สถานีประชาชน ๒
- การน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
- สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน
- กายกรรมอันฉิ้ง
เว็บไซต์อื่น ๆ
1,101,912 unique visits