22 August 2017 13:27
สพป.นม.2
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายฯ
โครงสร้างการปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบบุคลากร สพป.นม.2
เว็บไซต์กลุ่ม
อำนวยการ
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
บริหารงานบุคคล
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน/คำสั่งมอบหมายงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คำสั่งมอบหมายงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน นิติกร
คู่มือการดำเนินงานตามมาตรฐาน
โรงเรียนประชารัฐ

ระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการสถานศึกษา
SMSS
เว็บไซต์โรงเรียนประชารัฐ
ข้อมูลสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
***********************************
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สพป.นม.2
แผนที่โรงเรียน
YouTube สพป.นม.2
OBECMAIL.ORG

แบบขอสินเชื่อสวัสดิการ
คลิกดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติการยืมเงิน
แนวปฏิบัติการยืมเงิน "ใหม่"
การโอนเงินประจำปี 2560
มาตรการประหยัดพลังงาน
ปัจจัยพื้นฐาน นร. ยากจน

จัดซื้อ / จัดจ้าง
รายงานการเงิน
สรุปผลการเบิกจ่าย
ระบบติดตามและประเมินผลฯ สพฐ.
หน้าหลักภาคอีสาน(ลงชื่อเข้าใช้งาน)
ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามฯ
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร


คู่มือลงทะเบียน
คู่มือใช้งานสำหรับ ครู
คู่มือใช้งานสำหรับ ผอ.โรงเรียน
คู่มือใช้งานสำหรับ กลุ่มบุคคล
คู่มือใช้งานสำหรับ กลุ่มการเงิน
คู่มือใช้งานสำหรับ Admin
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

          ๑. ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยที่มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ และสติปัญญา ที่สมดุลเหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข
         ๒. ร้อยละค่าเฉลี่ยผลของการทดสอบ NT ความสามารถด้านภาษา ด้านคิดคำนวณและด้านเหตุผลของผู้เรียนชั้น ป.๓ ที่เพิ่มขึ้น
         ๓. ร้อยละค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.๖ และ ชั้น ม.๓ ที่เพิ่มขึ้น
         ๔. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่านการเขียนและการคิดคำนวณ ตามจุดเน้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
         ๕. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การการประเมินสมรรถนะสำคัญที่จำเป็นในการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
         ๖. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญูและมีความสำนึกในความเป็นชาติไทย
         ๗. ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตรแต่ละระดับชั้น ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ระดับ “ดี” ขึ้นไป
         ๘. ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
         ๙. ร้อยละของประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการได้เข้าเรียนในชั้น ป. ๑
         ๑๐. ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๖ ที่เรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภายในเวลาที่กำหนด
         ๑๑. ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.๓ ที่เรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภายในเวลาที่กำหนด
         ๑๒. ร้อยละของผู้เรียนที่จบชั้น ป.๖ และศึกษาต่อชั้น ม.๑
         ๑๓. ร้อยละของผู้เรียนที่จบชั้น ม.๓ และศึกษาต่อชั้น ม.๔ หรือเทียบเท่า
         ๑๔. ร้อยละของครูที่ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
         ๑๕. ร้อยละของครูที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
         ๑๖. ร้อยละของครูที่มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและนำผลมาพัฒนาการเรียน
         ๑๗. ร้อยละของครูที่ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
         ๑๘. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านภาษาที่สอง เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
         ๑๙. ระดับคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกระบวนการพัฒนาคน พัฒนางาน นำองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
         ๒๐. ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการที่ดี
         ๒๑. ระดับคุณภาพของการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
         ๒๒. ระดับคุณภาพของการกระจายอำนาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม
         ๒๓. ระดับคุณภาพของการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
         ๒๔. ระดับคุณภาพด้านการบริหารวิชาการ
         ๒๕. ระดับคุณภาพด้านการบริหารงบประมาณ
         ๒๖. ระดับคุณภาพด้านการบริหารงานบุคคล
         ๒๗. ระดับคุณภาพด้านการบริหารทั่วไป
         ๒๘. ระดับคุณภาพการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
         ๒๙. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน
         ๓๐. ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ระดับปฐมวัย ระดับ “ดี” ขึ้นไป
         ๓๑. ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ “ดี” ขึ้นไป
         ๓๒. ร้อยละของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารงานตามโครงสร้างและกระบวนการบริหารจัดการงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ “มาก” ขึ้นไป
         ๓๓. ร้อยละของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่ ด้านสวัสดิการและด้านข้อมูลข่าวสารระดับ “มาก” ขึ้นไป

ผอ.สพป.นม.2

นายวิชา มานะดี
ผอ.สพป.นม.2
Facebook.Korat2
Login
Username

PasswordForgotten your password?
Request a new one here.
AMSS Login
Username
Password
 
KM : การจัดการความรู้
KM : การจัดการความรู้
เว็บไซต์หน่วยงานการศึกษา
ศธจ.นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพม.นครราชสีมา เขต 31
เว็บไซต์ส่วนราชการในจังหวัด
เว็บไซต์ส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา
ข่าวรับสมัครงาน
ITA
มูลนิธิการศึกษาทางไกลฯ
e-GP
การจัดการสารสนเทศ สพป.นครราชสีมา เขต 2
OBECMAIL.OBEC.GO.TH
Check Mail
คู่มือการใช้งาน obecmail
ส่งคำร้องขอ MailBox
คู่มือการส่งคำร้องขอ MailBox
ห้องศูนย์การเรียนรู้ เขต 2
โปรแกรม Schoolmis

วิดีทัศน์แนะนำการใช้งาน
->ข้อมูลโรงเรียน<-
แก้ไขการยืนยันข้อมูลไม่ได้ ตอนที่ 1
แก้ไขการยืนยันข้อมูลไม่ได้ ตอนที่ 2
->ผลการเรียน<-
เพิ่มแก้ไข เลื่อน ย้าย รายวิชาแบบลากแล้ววาง
แนวปฏิบัติกรณีเด็กย้ายเข้า
กำหนดรายวิชาแสดงหรือไม่แสดงใน ปพ.1
อัปโหลดคะแนน O-NET ง่ายๆ ด้วย LibreOffice
อัปโหลดคะแนน O-NET ด้วย Excel
อัปโหลดคะแนนจาก Excel
ขั้นตอนการนำเข้าคะแนน O-Net
ขั้นตอนการนำเข้าคะแนนทั้งห้อง (ผลการเรียน)
dlit
TEPE Online