25 May 2016 11:23
สพป.นม.2
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายฯ
โครงสร้างการปฏิบัติงานฯ
เว็บไซต์กลุ่ม
อำนวยการ
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
บริหารงานบุคคล
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ข้อมูลสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
***********************************
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนที่โรงเรียน
YouTube สพป.นม.2
๗ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี
แนะนำสพป.นม.2
พิธีถวายสัตย์58
ปฏิญญาเขตสุจริตโดย ผอ.สพป.
ปฏิญญาเขตสุจริตโดย รอง ผอ.สพป.
พบพระตอนเพล
น้องส่งพี่กลับบ้าน58
น้องส่งพี่กลับบ้าน57
มุทิตากษิณานุสรณ์58
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ประกวดระเบียบแถว57
true ปลูกปัญญา
บัญญัติ10ประการ
มองรอบด้านกับ ธ.ออมสิน
สถานีประชาชน ตอนที่1
สถานีประชาชน ตอนที่2
กีฬาเชื่อมสพปสพม57
สาส์นวันเด็ก57
ประกวดดนตรีนาฏศิลป์55
กายกรรมอันฉิ้ง
แบบขอสินเชื่อสวัสดิการ
คลิกดาวน์โหลด
PRobecOnline
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

          ๑. ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยที่มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ และสติปัญญา ที่สมดุลเหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข
         ๒. ร้อยละค่าเฉลี่ยผลของการทดสอบ NT ความสามารถด้านภาษา ด้านคิดคำนวณและด้านเหตุผลของผู้เรียนชั้น ป.๓ ที่เพิ่มขึ้น
         ๓. ร้อยละค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.๖ และ ชั้น ม.๓ ที่เพิ่มขึ้น
         ๔. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่านการเขียนและการคิดคำนวณ ตามจุดเน้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
         ๕. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การการประเมินสมรรถนะสำคัญที่จำเป็นในการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
         ๖. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญูและมีความสำนึกในความเป็นชาติไทย
         ๗. ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตรแต่ละระดับชั้น ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ระดับ “ดี” ขึ้นไป
         ๘. ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
         ๙. ร้อยละของประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการได้เข้าเรียนในชั้น ป. ๑
         ๑๐. ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๖ ที่เรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภายในเวลาที่กำหนด
         ๑๑. ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.๓ ที่เรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภายในเวลาที่กำหนด
         ๑๒. ร้อยละของผู้เรียนที่จบชั้น ป.๖ และศึกษาต่อชั้น ม.๑
         ๑๓. ร้อยละของผู้เรียนที่จบชั้น ม.๓ และศึกษาต่อชั้น ม.๔ หรือเทียบเท่า
         ๑๔. ร้อยละของครูที่ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
         ๑๕. ร้อยละของครูที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
         ๑๖. ร้อยละของครูที่มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและนำผลมาพัฒนาการเรียน
         ๑๗. ร้อยละของครูที่ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
         ๑๘. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านภาษาที่สอง เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
         ๑๙. ระดับคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกระบวนการพัฒนาคน พัฒนางาน นำองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
         ๒๐. ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการที่ดี
         ๒๑. ระดับคุณภาพของการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
         ๒๒. ระดับคุณภาพของการกระจายอำนาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม
         ๒๓. ระดับคุณภาพของการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
         ๒๔. ระดับคุณภาพด้านการบริหารวิชาการ
         ๒๕. ระดับคุณภาพด้านการบริหารงบประมาณ
         ๒๖. ระดับคุณภาพด้านการบริหารงานบุคคล
         ๒๗. ระดับคุณภาพด้านการบริหารทั่วไป
         ๒๘. ระดับคุณภาพการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
         ๒๙. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน
         ๓๐. ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ระดับปฐมวัย ระดับ “ดี” ขึ้นไป
         ๓๑. ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ “ดี” ขึ้นไป
         ๓๒. ร้อยละของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารงานตามโครงสร้างและกระบวนการบริหารจัดการงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ “มาก” ขึ้นไป
         ๓๓. ร้อยละของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่ ด้านสวัสดิการและด้านข้อมูลข่าวสารระดับ “มาก” ขึ้นไป

ผอ.สพป.นม.2

นายวิชา มานะดี
ผอ.สพป.นม.2
Facebook.Korat2
AMSS Login
Username
Password
 
Login
Username

PasswordForgotten your password?
Request a new one here.
KM : การจัดการความรู้
KM : การจัดการความรู้
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพม.นครราชสีมา เขต 31
เว็บไซต์ส่วนราชการในจังหวัด
เว็บไซต์ส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา
ข่าวรับสมัครงาน
มูลนิธิการศึกษาทางไกลฯ
e-GP
OBEC MAIL
Check Mail
คู่มือการใช้งาน obecmail
ส่งคำร้องขอ MailBox
คู่มือการส่งคำร้องขอ MailBox
ห้องศูนย์การเรียนรู้ เขต 2
โปรแกรม Schoolmis

วิดีทัศน์แนะนำการใช้งาน
->ข้อมูลโรงเรียน<-
แก้ไขการยืนยันข้อมูลไม่ได้ ตอนที่ 1
แก้ไขการยืนยันข้อมูลไม่ได้ ตอนที่ 2
->ผลการเรียน<-
เพิ่มแก้ไข เลื่อน ย้าย รายวิชาแบบลากแล้ววาง
แนวปฏิบัติกรณีเด็กย้ายเข้า
กำหนดรายวิชาแสดงหรือไม่แสดงใน ปพ.1
อัปโหลดคะแนน O-NET ง่ายๆ ด้วย LibreOffice
อัปโหลดคะแนน O-NET ด้วย Excel
อัปโหลดคะแนนจาก Excel
dlit
TEPE Online