21 ก.ค. 65 โครงการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารสถานศึกษา อ.โชคชัย,อ.หนองบุญมาก,อ.เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 21 กรกฎาคม 25 […]