รายงานการประเมินโครงการ โรงเรียนคุณธรรม โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST Model และ บทคัดย่อรูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ 4T Model

ชื่อผลงาน รายงานการป […]

รายงานการประเมินโครงการ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โครงการสะเต็มศึกษา และ บทคัดย่อรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

รายงานการประเมินโครง […]

เชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเ […]