วันพุธ, สิงหาคม 12โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

กลุ่มบริหารงานบุคคล

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

กลุ่มบริหารงานบุคคล
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ประกาศดาวน์โหลด 01วิทยาศาสตร์ดาวน์โหลด 02คณิตศาสตร์ดาวน์โหลด 03ปฐมวัยดาวน์โหลด 04สังคมศึกษาดาวน์โหลด 05ภาษาอังกฤษดาวน์โหลด 06คอมพิวเตอร์ดาวน์โหลด ครูพี่เลี้ยงดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

กลุ่มบริหารงานบุคคล, ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2
ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหารและสนามสอบโรงเรียนบ้านหนองหัวแรด และจะประกาศผลภายในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 2.ประกาศดาวน์โหลด 3.งบหน้าสนามสอบโชคชัยพรหมบุตรดาวน์โหลด 4.คณิตศาสตร์ดาวน์โหลด 5.ปฐมวัยดาวน์โหลด 6.สังคมศึกษาดาวน์โหลด 7.ภาษาอังกฤษดาวน์โหลด 8.ครูพี่เลี้ยงดาวน์โหลด 9.งบหน้าสนามสอบบ้านหนองหัวแรดดาวน์โหลด 10.วิทยาศาสตร์ดาวน์โหลด 11.คอมพิวเตอร์ดาวน์โหลด ขาดคุณสมบัติดาวน์โหลด
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล, ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยจะดำเนินการสอบข้อเขียนและประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
เลื่อนกำหนดสอบคัดเลือกพนักงานราชการ โดยไม่มีกำหนด

เลื่อนกำหนดสอบคัดเลือกพนักงานราชการ โดยไม่มีกำหนด

กลุ่มบริหารงานบุคคล, ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2
ตามที่ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ได้ประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ฉบับลงวันที่ 28 เม.ย. 63 และกำหนดสอบคัดเลือกในวันที่ 21 พ.ค. 63 เนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดเป็นการทั่วไป และข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการ ที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 15 พ.ค. 63 ข้อ 2 สพป.นครราชสีมา เขต 2 จึงไม่อาจดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานราชการตามกำหนดการเดิม จึงได้เลื่อนการสอบคัดเลือกพนักงานราชการออกไปโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จะลดลงหรือนายกรัฐมนตรีได้ประกาศผ่อนคลายการบังคับใช้มาตราการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และอนุญาตให้ใช้สถานที่ของโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ หรือการฝึกอบรมได้ ซึ่ง สพป.นครราชสีมา เขต 2 จะได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส
WordPress Lightbox