วันจันทร์, มิถุนายน 1โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 2562

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 2562

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา, ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2
ขอความกรุณาให้ท่านประเมินความพึงพอใจ ต่อการบริหารจัดการและการให้บริการของ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ที่ผ่านมา ในช่วงปีงบประมาณ 2562 ในด้านการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ งานบุคคล บริหารทั่วไป และการให้บริการเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวก ด้านอาคารสถานที่ ด้านสวัสดิการ ด้านข้อมูลข่าวสาร เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงาน ต่อไป แบบประเมินความพึงพอใจ ชุดที่ 1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารจัดการของ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ปี 2562 => ดูผลการประเมิน แบบประเมินความพึงพอใจ ชุดที่ 2 ประเมินการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน แต่ละกลุ่มงาน ปี 2562 ร่วมประเมินการให้บริการของ จนท. สำนักงานในแต่ละกลุ่ม ตามที่ท่านเคยได้เข้ารับบริการ  โดยเลือกจากรายการนี้  1. กลุ่มอำนวยการ 2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 3. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิ
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1-9

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1-9

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา, ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1-9 ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
WordPress Lightbox