วันจันทร์, มิถุนายน 1โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

หน่วยตรวจสอบภายใน

แจ้งเรื่อง การรายงานการใช้จ่ายและหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภค

แจ้งเรื่อง การรายงานการใช้จ่ายและหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภค

ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2, หน่วยตรวจสอบภายใน
ขอให้โรงเรียนในสังกัดเร่งดำเนินการรายงานข้อมูลการใช้จ่ายและหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียนทุกเดือนให้ครบถ้วนโดยด่วน ทั้งนี้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2563) ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 เมษายน 2563 ผ่านเว็บไซต์ http://e-bugget.jobobec.in.th/ ตามหนังสือสือที่แนบมาพร้อมนี้
WordPress Lightbox