วันอังคาร, ตุลาคม 26โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

สถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/หนังสือรับรอง ปี 2563

สถิติการให้บริการ
สรุปผลการดำเนินงานการให้บริการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และหนังสือรับรอง ประจำปี 2563 ตั้งแต่เดือน มกราคม - มิถุนายน 2563

การขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปี 2562

สถิติการให้บริการ
1.รายงานการบริการจัดทำบัตร-หนังสือรับรอง ม.ค.ดาวน์โหลด 2.รายงานการบริการจัดทำบัตร-หนังสือรับรอง ก.พดาวน์โหลด 3.รายงานการบริการจัดทำบัตร-หนังสือรับรอง มี.คดาวน์โหลด 4.รายงานการบริการจัดทำบัตร-หนังสือรับรอง เม.ยดาวน์โหลด 5.รายงานการบริการจัดทำบัตร-หนังสือรับรอง พ.คดาวน์โหลด

การขอหนังสือรับรอง ปี 2562

สถิติการให้บริการ
1.รายงานการบริการจัดทำบัตร-หนังสือรับรอง ม.ค.ดาวน์โหลด 2.รายงานการบริการจัดทำบัตร-หนังสือรับรอง ก.พดาวน์โหลด 3.รายงานการบริการจัดทำบัตร-หนังสือรับรอง มี.คดาวน์โหลด 4.รายงานการบริการจัดทำบัตร-หนังสือรับรอง เม.ยดาวน์โหลด 5.รายงานการบริการจัดทำบัตร-หนังสือรับรอง พ.คดาวน์โหลด
WordPress Lightbox