วันเสาร์, พฤษภาคม 30โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

ประกาศ-นโยบาย

ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

กลุ่มอำนวยการ, ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2, ประกาศ-นโยบาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ให้ความสำคัญกับการบริหารภายใต้กรอบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12... ประกาศนโยบาย ฉบับภาษาไทยดาวน์โหลด ประกาศนโยบาย ฉบับภาษาอังกฤษดาวน์โหลด
นโยบายการบริหารงานบุคคล

นโยบายการบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล, ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2, ประกาศ-นโยบาย
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2, ประกาศ-นโยบาย
Powerpoint “สรุปทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐาน” การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2562 การประชุมสัมมนา ผอ.สพท. "ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน" โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี [pdf id=1997]
WordPress Lightbox