วันเสาร์, มกราคม 23โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สำกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ ) ปี พ.ศ.2564

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สำกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ ) ปี พ.ศ.2564

กลุ่มบริหารงานบุคคล
 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สำกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ ) ปี พ.ศ.2564 https://www.korat2.go.th/?p=48511
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

กลุ่มนโยบายและแผน
หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อยจำแนกตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 รายละเอียดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 เล่ม 1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ 3) การเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหารจัดการ
เลื่อนรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ

เลื่อนรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล
เลื่อนรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ
สรุปอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2564

สรุปอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2564

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สรุปอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2564 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563)
WordPress Lightbox