วันจันทร์, กรกฎาคม 22โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

ข่าวจาก สพป.

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

กลุ่มบริหารงานบุคคล, ข่าวจาก สพป.
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562
คุรุสภาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562

คุรุสภาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา, ข่าวจาก สพป.
คุรุสภาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562  ผู้มีสิทธิเสนอผลงานหรือเสนอชื่อ จะต้องยื่นเสนอผลงานภายในกำหนดของหน่วยงานต้นสังกัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที http://www.ksp.or.th/ksp2018/2019/07/6860/ ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่ แบบสรุปผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี”  ประจำปี  2562 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  แบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี”  ประจำปี  2562 สำหรับหน่วยงานต้นสังกัด
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1-9

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1-9

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา, ข่าวจาก สพป.
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1-9 ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัวฒน์ ประจำปี 2562

โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัวฒน์ ประจำปี 2562

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา, ข่าวจาก สพป.
สพฐ.ประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ครูที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์และมีความสนใจที่เข้าร่วมโครงการและไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อน จัดทำใบสมัครส่งไปยังสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามในเอกสารใบสมัครหากอนุญาตให้เข้าร่วมสัมภาษณ์และ่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ให้ส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 12 กรกฏาคม 2562 email:Relationsgroup@hotmail.com และรับการสัมภาษณ์และสาธิตการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2562 at time 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคาร สพฐ.5 ชั้น 8
ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

กลุ่มอำนวยการ, ข่าวจาก สพป., ประกาศ-นโยบาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ให้ความสำคัญกับการบริหารภายใต้กรอบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12... ประกาศนโยบาย ฉบับภาษาไทยดาวน์โหลด ประกาศนโยบาย ฉบับภาษาอังกฤษดาวน์โหลด
นโยบายการบริหารงานบุคคล

นโยบายการบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล, ข่าวจาก สพป., ประกาศ-นโยบาย
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
ข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการฯ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการฯ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กลุ่มบริหารงานบุคคล, ข่าวจาก สพป.
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
ด่วนที่สุด! กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2562

ด่วนที่สุด! กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2562

กลุ่มบริหารงานบุคคล, ข่าวจาก สพป.
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว 3682-3684 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ หนังสือ แจ้ง ศธจ. หนังสือ แจ้ง สพท. หนังสือ แจ้ง สศศ.
โปรดตรวจสอบอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของท่านก่อนหมดอายุ

โปรดตรวจสอบอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของท่านก่อนหมดอายุ

ข่าวจาก สพป.
โปรดตรวจสอบอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของท่านก่อนหมดอายุ เชิญชวนทุกท่าน ตรวจสอบสถานะอายุใบอนุญาตฯ และยื่นต่ออายุให้ทันกำหนดเวลา ลิ้งค์สถานะใบอนุญาต http://www.ksp.or.th/service/license_search.php การปริ้นใบแจ้งชำระเงินค่าต่ออายุ/ค่าปรับhttp://www.ksp.or.th/service/renew_payment.phpต.ย.ใบอนุญาตหมดอายุ วันที่ 14 ธันวาคม 2562 สามารถยื่นต่อได้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2562(ต่อในระหว่างวันที่ 15 มิ.ย.-13ธ.ค.62 ก็ยังไม่โดนปรับนะจ๊ะ) ***หมายเหตุ สำหรับกรณีหมดอายุเกิน 5 ปี จะไม่สามารถต่ออายุได้ค่ะ อาจมีผลทำให้ไม่สามารถรับใบอนุญาตได้ค่ะ***=ขั้นตอนขอใหม่= ต้องส่งรับรองคุณวุฒิกับสำนักทะเบียนและใบอนุญาตฯ >> ถ้ารับรองผ่านแล้วจึงจะส่งขอขึ้นทะเบียนใหม่ได้(ซึ่งการขอรับรองอาจจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ได้ เพราะมาตรฐานความรู้ที่ท่านเรียน ณ ตอนนั้น กับมาตรฐานความรู้ ณ ปัจจุบัน คือ 11 มาตรฐาน อาจใช้ได
WordPress Lightbox