วันเสาร์, พฤษภาคม 30โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล, ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยจะดำเนินการสอบข้อเขียนและประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
เลื่อนกำหนดสอบคัดเลือกพนักงานราชการ โดยไม่มีกำหนด

เลื่อนกำหนดสอบคัดเลือกพนักงานราชการ โดยไม่มีกำหนด

กลุ่มบริหารงานบุคคล, ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2
ตามที่ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ได้ประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ฉบับลงวันที่ 28 เม.ย. 63 และกำหนดสอบคัดเลือกในวันที่ 21 พ.ค. 63 เนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดเป็นการทั่วไป และข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการ ที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 15 พ.ค. 63 ข้อ 2 สพป.นครราชสีมา เขต 2 จึงไม่อาจดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานราชการตามกำหนดการเดิม จึงได้เลื่อนการสอบคัดเลือกพนักงานราชการออกไปโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จะลดลงหรือนายกรัฐมนตรีได้ประกาศผ่อนคลายการบังคับใช้มาตราการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และอนุญาตให้ใช้สถานที่ของโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ หรือการฝึกอบรมได้ ซึ่ง สพป.นครราชสีมา เขต 2 จะได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.นครราชสีมา เขต 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.นครราชสีมา เขต 2

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์, ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2, ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขยายเวลาสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ขยายเวลาสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กลุ่มบริหารงานบุคคล, ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2
ขยายเวลาสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 8 อัตรา, ครูพี่เลี้ยง 1 อัตราและนักจิตวิทยาฯ 1 อัตรา จากเดิมตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤษภาคม 2563 เป็น วันที่ 8-15 พฤษภาคม 2563 (เว้นวันหยุดราชการ) #ลิงค์ประกาศรับสมัคร https://personnel.korat2.go.th/2019/?p=12117 #บัญชีสรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ https://personnel.korat2.go.th/
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน,ครูพี่เลี้ยงและนักจิตวิทยาฯ

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน,ครูพี่เลี้ยงและนักจิตวิทยาฯ

กลุ่มบริหารงานบุคคล, ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 8 อัตรา, ครูพี่เลี้ยง 1 อัตราและนักจิตวิทยาฯ 1 อัตรา สามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤษภาคม 2563 (เว้นวันหยุดราชการ) 1.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 8 อัตราดาวน์โหลด 2.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตราดาวน์โหลด 3.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 อัตราดาวน์โหลด
WordPress Lightbox