วันอังคาร, ตุลาคม 26โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2

สพป.นครราชสีมา เขต 2 ขอเชิญครูเข้าร่วมอบรม ออนไลน์ ภายใต้นโยบาย “การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน”

สพป.นครราชสีมา เขต 2 ขอเชิญครูเข้าร่วมอบรม ออนไลน์ ภายใต้นโยบาย “การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน”

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา, ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับบุคลากรชาวต่างชาติ

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับบุคลากรชาวต่างชาติ

กลุ่มอำนวยการ, ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2
การลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับบุคลากรชาวต่างชาติ
ขอเรียนเชิญตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอเรียนเชิญตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มอำนวยการ, ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2
ขอเรียนเชิญ 1. ผู้บริหารสถานศึกษา 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. คณะกรรมการติดตาม ตรวจตอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดด้านบน หรือ       ทางเว็บไซต์ https://www.obec.go.th/
WordPress Lightbox