วันเสาร์, พฤษภาคม 30โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ รายไตรมาส ปี 2562

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ รายไตรมาส ปี 2562

รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
WordPress Lightbox