วันจันทร์, เมษายน 19โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

รายงานผลการดำเนินงาน

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการดำเนินงาน
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ไตรมาส ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ไตรมาส ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ไตรมาส ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รายไตรมาส รอบ 6 เดือน ปี งปม. พ.ศ. 2563

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รายไตรมาส รอบ 6 เดือน ปี งปม. พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รายไตรมาส รอบ 6 เดือน ปี งปม. พ.ศ. 2563
รายงานสรุปการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี งปม. พ.ศ.2562

รายงานสรุปการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี งปม. พ.ศ.2562

รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานสรุปการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี งปม. พ.ศ.2562
WordPress Lightbox