วันอังคาร, ตุลาคม 26โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

รายงานผลการดำเนินงาน

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการดำเนินงาน
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ไตรมาส ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ไตรมาส ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ไตรมาส ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
WordPress Lightbox