วันอังคาร, มกราคม 21โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

ประมวลภาพกิจกรรม

63-01-18 ประชุมครูผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

63-01-18 ประชุมครูผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายนิติธร ทองภูบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วย นายสรายุทธ กล้าไพรี รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายชัยยุทธ สว่างสุข เลขานุการคณะกรรมการการรับนักเรียน สพป.นม.2 และคณะผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน เข้าร่วมประชุมเชิงประฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการรายงานข้อมูลการรับนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรีฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 อ.จักราช จ.นครราชสีมา ชมภาพทั้งหมดได้ที่ Facebook : สพป.นครราชสีมา เขต 2
63-01-16 เปิดการแข่งขันกีฬาวันครู อ.เฉลิมพระเกียรติ

63-01-16 เปิดการแข่งขันกีฬาวันครู อ.เฉลิมพระเกียรติ

ประมวลภาพกิจกรรม
นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวันครู อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยการต้อนรับของคณะครูและคณะผู้บริหารทุกหน่วยงานการศึกษาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ชมภาพทั้งหมดได้ที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
63-01-16 งาน “วันครู” ๒๕๖๓ พิธีบูชาบูรพาจารย์ อ.โชคชัย

63-01-16 งาน “วันครู” ๒๕๖๓ พิธีบูชาบูรพาจารย์ อ.โชคชัย

ประมวลภาพกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร อำเภอโชคชัย สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการจัดงานวันครู กำหนดจัดงานวันครูประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม และเพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ภายใต้คำขวัญวันครูที่ว่า "ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา" โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย พิธีทางศาสนา พิธีการบูชาพระคุณบูรพาจารย์ในวันครูโดย นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เป็นประธานในพิธี อ่านสารวันครู และมอบเกียรติบัตรครูดีเด่นในด้านต่างๆ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู จากทุกสังกัด หัวหน้าส่วนราชกา
63-01-16 กิจกรรมทำบุญตักบาตร “วันครู” ๒๕๖๓” อ.โชคชัย

63-01-16 กิจกรรมทำบุญตักบาตร “วันครู” ๒๕๖๓” อ.โชคชัย

ประมวลภาพกิจกรรม
นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร "วันครู" ๒๕๖๓" อำเภอโชคชัย เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และอุทิศส่วนกุศลให้กับครูและบูรพาจารย์ผู้ล่วงลับ โดยการต้อนรับของคณะครูและคณะผู้บริหารโรงเรียนอำเภอโชคชัย ในวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ชมภาพทั้งหมดได้ที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
63-01-14 ประชุมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)/ที่ราชพัสดุ

63-01-14 ประชุมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)/ที่ราชพัสดุ

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายนิติธร ทองภูบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ บุคลากรทางการศึกษา และคณะผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบทั้ง 175 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมเชิงประฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใช้ที่ราชพัสดุ โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก สนง.ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา นายจักรพงศ์ นิลไพรัช ผอ.ส่วนจัดการฐานข้อมูล และสนง.คลังจังหวัดนครราชสีมา นางสาวพิมลรัตน์ พรหมพะเนาว์ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ในวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรีฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 อ.จักราช จ.นครราชสีมา ชมภาพทั้งหมดได้ที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
WordPress Lightbox