วันจันทร์, กันยายน 16โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

ประมวลภาพกิจกรรม

62-09-13 กิจกรรม”พบพระ พบธรรม นำชีวิต” อ.หนองบุญมาก

62-09-13 กิจกรรม”พบพระ พบธรรม นำชีวิต” อ.หนองบุญมาก

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายสุวรรณ จงรัตน์กลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ปฏิบัติราชการแทนฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการลูกจ้าง และคณะผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอหนองบุญมาก นายมังกร เทกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ พร้อมคณะครูนักเรียน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชน บ้านหนองไม้ไผ่ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก ร่วมกิจกรรม "พบพระ พบธรรม นำชีวิต" สพป.นครราชสีมา เขต 2 ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ณ วัดหนองไม้ไผ่ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ชมภาพทั้งหมดที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
62-09-12 กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ITA สพป.ยโสธร เขต 2

62-09-12 กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ITA สพป.ยโสธร เขต 2

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายนิติธร ทองภูบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 รักษาราชการแทนฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA)จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยการนำของ นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ชมภาพทั้งหมดที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
62-09-12 ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับสถานศึกษา สพป.นม.2

62-09-12 ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับสถานศึกษา สพป.นม.2

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายนิติธร ทองภูบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 รักษาราชการแทนฯ พร้อมด้วยนางนีรนุช ชามน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ บุคลากรทางการศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานการเงิน ในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 2 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับสถานศึกษา สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องบุญหลายราตรีผ่าป่าสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ชมภาพทั้งหมดที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
62-09-11 พิธีแสดงกตเวทิตาจิตเกษียณอายุราชการ สพป.นม.๒

62-09-11 พิธีแสดงกตเวทิตาจิตเกษียณอายุราชการ สพป.นม.๒

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมพิธีแสดงกตเวทิตาจิตเกษียณอายุราชการ "เส้นทางที่ภาคภูมิใจ เพื่อการศึกษาไทยที่มั่นคง" ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สพป.นครราชสีมา เขต 2 เพื่อสร้างความภูมิใจ คุณค่า และศรัทธา ในการเป็นข้าราชการที่ดีปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความดีจนครบวาระเกษียณอายุราชการ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิชา มานะดี อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 กล่าวให้แนวทางในการครองตนในอนาคต ในวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนจักราชวิทย
62-09-09 กิจกรรมหน้าเสาธงร่วมสร้างปฏิญญาเขตสุจริต

62-09-09 กิจกรรมหน้าเสาธงร่วมสร้างปฏิญญาเขตสุจริต

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงตามแนวค่านิยมหลัก 12 ประการ กล่าว "ปฏิญญาเขตสุจริต" สพป.นครราชสีมา เขต 2 ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ชมภาพทั้งหมดที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
WordPress Lightbox