วันพุธ, สิงหาคม 12โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

ประมวลภาพกิจกรรม

63-08-10 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย

63-08-10 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นางนัยนา ตันเจริญ และนายภิญโญ กันหา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.นม.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรีฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ชมภาพทั้งหมดที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
63-08-10 กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ITA สพป.จันทบุรี เขต 2

63-08-10 กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ITA สพป.จันทบุรี เขต 2

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA)จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยการนำของ นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ร่วมให้การต้อนรับ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรีฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 อำเภอจักราช จังหวัดนครรา
63-08-10 กิจกรรมหน้าเสาธงร่วมสร้างปฏิญญาเขตสุจริต

63-08-10 กิจกรรมหน้าเสาธงร่วมสร้างปฏิญญาเขตสุจริต

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้าง และคณะครูผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงตามแนวค่านิยมหลัก 12 ประการ กล่าว "ปฏิญญาเขตสุจริต" สพป.นครราชสีมา เขต 2 รวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว แสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ร่วมร้องบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ "สดุดีจอมราชา" แนะนำสมาชิกใหม่ครอบครัวเขต 2 จากกลุ่มบริหารงานบุคคล ทั้ง 4 คน ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ชมภาพทั้งหมดที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
63-08-07 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานฯ รอง ผอ.สพท. สพม.

63-08-07 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานฯ รอง ผอ.สพท. สพม.

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดย นางนัยนา ตันเจริญ และ นายภิญโญ กันหา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2-7 และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เข้าร่วมต้อนรับ นายสง่า จันทร์วิเศษ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2(ประธาน), นายสุระศักดิ์ ฉายขุนทด รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5, นายสุทัศน์ เดชมา รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1และนางสุกัญญา รัตนาภรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นม.2 คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนำเสนอสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา รอบ 6 เดือน กับทีม Coaching โดยได้รับเกียรติจาก
63-08-05 การรับรายงานตัวครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สพป.นม.2

63-08-05 การรับรายงานตัวครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สพป.นม.2

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วย นายสุวรรณ จงรัตน์กลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ นางสุกัญญา รัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล บุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการรับรายงานตัวครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 และรับการปฐมนิเทศ การครองตน ครองคน ครองงาน ระเบียบวินัยข้าราชการ จากผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และส่งตัวให้กับโรงเรียนในสังกัดที่ครูผู้ช่วยได้ทำการเลือกไว้ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ชมภาพทั้งหมดที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
WordPress Lightbox