วันอาทิตย์, ตุลาคม 20โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

กลุ่มอำนวยการ

การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชน         ระดับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชน ระดับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มอำนวยการ, ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ซึ่งอ่านข้อมูลที่ปรากฏหน้าบัตรประจำตัวประชาชน ลงในแบบฟอร์มคำขอรับบริการตามคู่มือสำหรับประชาชน โดยนำร่องสำหรับสถานศึกษาในสังกัด รองรับการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ เป็นแนวปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการทุกระดับมีความพึงพอใจสูงสุด
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม การใช้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม การใช้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มอำนวยการ, ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม การใช้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1nfFOVv8gRVl0OWultW6Ay8LMZueK5d6hwYUkJI4z2ag/viewform?edit_requested=true
ให้ทุกส่วนราชการลดธงครึ่งเสา 30 ก.ค.-1 ส.ค.62 รวม 3 วันทำการ

ให้ทุกส่วนราชการลดธงครึ่งเสา 30 ก.ค.-1 ส.ค.62 รวม 3 วันทำการ

กลุ่มอำนวยการ, ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2
ให้ทุกส่วนราชการลดธงครึ่งเสา 30 ก.ค.-1 ส.ค.62 รวม 3 วันทำการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือให้ทุกส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร ในวันที่ 30 ก.ค.-1 ส.ค.2562 รวม 3 วันทำการ เนื่องจากประธานาธิบดีสาธารณรัฐตูนิเซียได้ถึงแก่อสัญกรรม
ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

กลุ่มอำนวยการ, ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2, ประกาศ-นโยบาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ให้ความสำคัญกับการบริหารภายใต้กรอบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12... ประกาศนโยบาย ฉบับภาษาไทยดาวน์โหลด ประกาศนโยบาย ฉบับภาษาอังกฤษดาวน์โหลด
WordPress Lightbox