วันอังคาร, พฤศจิกายน 24โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

กลุ่มอำนวยการ

ขอแจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี 2563

ขอแจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี 2563

กลุ่มอำนวยการ, ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2
ขอแจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ 1.โรงเรียนบ้านบึงไทย 2.โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา 3.โรงเรียนโคกวังวนวิทยา 4.โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 5.โรงเรียนบ้านสวนหอม 6.โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่(หนองบุญมาก) เข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดพายัพ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา แจ้ง รร สวดมนต์ดาวน์โหลด
ขอแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการอาคารสถานที่ของสถานศึกษาฯ หากมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา

ขอแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการอาคารสถานที่ของสถานศึกษาฯ หากมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา

กลุ่มอำนวยการ, ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2
การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชน         ระดับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชน ระดับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มอำนวยการ, ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ซึ่งอ่านข้อมูลที่ปรากฏหน้าบัตรประจำตัวประชาชน ลงในแบบฟอร์มคำขอรับบริการตามคู่มือสำหรับประชาชน โดยนำร่องสำหรับสถานศึกษาในสังกัด รองรับการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ เป็นแนวปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการทุกระดับมีความพึงพอใจสูงสุด
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม การใช้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม การใช้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มอำนวยการ, ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม การใช้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1nfFOVv8gRVl0OWultW6Ay8LMZueK5d6hwYUkJI4z2ag/viewform?edit_requested=true
WordPress Lightbox