วันพฤหัส, สิงหาคม 5โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
จำแนกตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562

รายละเอียดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 เล่ม

1) ความมั่นคง
2) การต่างประเทศ
3) การเกษตร
4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
5) การท่องเที่ยว
6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
12) การพัฒนาการเรียนรู้
13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
14) ศักยภาพการกีฬา
15) พลังทางสังคม
16) เศรษฐกิจฐานราก
17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
***** สรุปแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ *****

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564”

ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564”

ประกาศการขยายระยะเวลาการรับสมัครผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ประกาศการขยายระยะเวลาการรับสมัครผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก ชพค.-ชพส.

การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก ชพค.-ชพส.

การประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Awards

การประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Awards

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการประกวดวาดภาพระบายสี “แต้มสี เติมฝันปันทุนความรู้” ปี4

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการประกวดวาดภาพระบายสี “แต้มสี เติมฝันปันทุนความรู้” ปี4

คู่มือ/แผนปฏิบัติการ

การเขียนหนังสือราชการ โดย สำนักงาน กพ.

การเขียนหนังสือราชการ โดย สำนักงาน กพ.

คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน สพป.นครราชสีมา เขต 2

คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน สพป.นครราชสีมา เขต 2

คู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา

คู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา

แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตของหน่วยงาน

แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตของหน่วยงาน

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

หนังสือราชการ

ระบบงาน และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

WordPress Lightbox