วันพุธ, ธันวาคม 8โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)


(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
O1 : โครงสร้างหน่วยงานคลิ๊ก
O2 : ข้อมูลผู้บริหารคลิ๊ก
O3 : อำนาจหน้าที่คลิ๊ก
O4 : แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาคลิ๊ก .. คลิ๊ก2
O5 : ข้อมูลการติดต่อคลิ๊ก
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้องคลิ๊ก
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์คลิ๊ก ..คลิ๊ก2..คลิ๊ก3
O8 : Q&Aคลิ๊ก
O9 : SOCIAL NETWORKคลิ๊ก ..คลิ๊ก2
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
O10 : แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 คลิ๊ก
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส คลิ๊ก
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปีคลิ๊ก
O13 : คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานคลิ๊ก
O14 : มาตรฐานการให้บริการคลิ๊ก
O15 : สถิติความพึงพอใจการให้บริการคลิ๊ก
O16 : รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการคลิ๊ก
O17 : e-Serviceคลิ๊ก ..คลิ๊ก2..คลิ๊ก3
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณ คลิ๊ก
O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน คลิ๊ก
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 คลิ๊ก ..คลิ๊ก2..คลิ๊ก3
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ คลิ๊ก
O22 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2563 คลิ๊ก
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน คลิ๊ก
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี คลิ๊ก ..คลิ๊ก2
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิ๊ก
O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิ๊ก ..คลิ๊ก2..คลิ๊ก3
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คลิ๊ก ..คลิ๊ก2
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี คลิ๊ก ..คลิ๊ก2..คลิ๊ก3
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต คลิ๊ก ..คลิ๊ก2..คลิ๊ก3
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต คลิ๊ก
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี คลิ๊ก
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น คลิ๊ก
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม คลิ๊ก ..คลิ๊ก2..คลิ๊ก3
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร คลิ๊ก
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คลิ๊ก
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 64 คลิ๊ก
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต คลิ๊ก
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรคลิ๊ก..คลิ๊ก2
O39 : แผนป้องกันการทุจริตประจำปี คลิ๊ก
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาสคลิ๊ก
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีคลิ๊ก
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
O42: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานคลิ๊ก ..คลิ๊ก2..คลิ๊ก3
O43: การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน คลิ๊ก ..คลิ๊ก2..คลิ๊ก3

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ การประกวดคลิปวิดีโอ “ร้องเล่นเต้นเพลงพี่หัวดี”(ครั้งที่ 2)

ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ การประกวดคลิปวิดีโอ “ร้องเล่นเต้นเพลงพี่หัวดี”(ครั้งที่ 2)

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดและนายอำเภอ ปฎิบัติราชการแทน

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดและนายอำเภอ ปฎิบัติราชการแทน

ขอเชิญร่วมถวายพระราชกุศลในงานวันประสูติครบรอบ 100 ปี พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภาและพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร อดีตประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ และอดีตองค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

ขอเชิญร่วมถวายพระราชกุศลในงานวันประสูติครบรอบ 100 ปี พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภาและพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร อดีตประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ และอดีตองค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564”

ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564”

ประกาศการขยายระยะเวลาการรับสมัครผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ประกาศการขยายระยะเวลาการรับสมัครผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

คู่มือ/แผนปฏิบัติการ

การเขียนหนังสือราชการ โดย สำนักงาน กพ.

การเขียนหนังสือราชการ โดย สำนักงาน กพ.

คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน สพป.นครราชสีมา เขต 2

คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน สพป.นครราชสีมา เขต 2

คู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา

คู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา

แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตของหน่วยงาน

แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตของหน่วยงาน

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

หนังสือราชการ

ระบบงาน และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

WordPress Lightbox