การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

ปัจจุบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ผู้บริหารสูงสุดคือ นายพิเชฐ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ซึ่งให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ให้เป็น “เขตสุรจิต” ที่เป็นระบบและมีความยั่งยืน โดยมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมหน้าเสาธง ทุกวันจันทร์ นำโดย นายพิเชฐ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน และบุคคลากรทางการศึกษา ร่วมร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเจตจำนงสุจริต

และกิจกรรมอื่นๆ