วันอาทิตย์, สิงหาคม 9โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

ผู้บริหาร

นายสง่า จันทร์วิเศษ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
นายสุวรรณ จงรัตน์กลาง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

ให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ลำดับที่ 1 ในกรณีที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และให้ นายสุวรรณ จงรัตน์กลาง รับผิดชอบการปฏิบัติราชการแทน และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1 กลุ่มบริหารงานบุคคล , และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2 ประสาน ส่งเสริม กำกับ ดูแลภาพรวมอำเภอโชคชัย และ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
3 เป็นประธานศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาอำเภอโชคชัย
และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
4 ประสานส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นายนิติธร ทองภูบาล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

ให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ลำดับที่ 2 ในกรณีที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และให้ นายนิติธร ทองภูบาล รับผิดชอบการปฏิบัติราชการแทน และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2 ประสาน ส่งเสริม กำกับ ดูแลภาพรวมอำเภอจักราช
3 เป็นประธานศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาอำเภอจักราช
4 ประสานส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นางนัยนา ตันเจริญ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

ให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ลำดับที่ 3 ในกรณีที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และให้ นางนัยนา ตันเจริญ รับผิดชอบการปฏิบัติราชการแทน และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1 กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีและการสื่อสาร
2 ประสาน ส่งเสริม กำกับ ดูแลภาพรวมอำเภอหนองบุญมาก
3 เป็นประธานศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาอำเภอหนองบุญมาก
4 ประสานส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นายภิญโญ กันหา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

ให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ลำดับที่ 4 ในกรณีที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และให้ นายภิญโญ กันหา รับผิดชอบการปฏิบัติราชการแทน และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1 กลุ่มนโยบายและแผน
2 ประสาน ส่งเสริม กำกับ ดูแลภาพรวมอำเภอห้วยแถลง
3 เป็นประธานศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาอำเภอห้วยแถลง
4 ประสานส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ข่าวทุน : การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข่าวทุน : การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข่าว สกสค : การเปิดรับสมัครสมาชิก ชพค และ ชพส กรณีพิเศษ และการสนับสนุนการศึกษาบุตรหลานสมาชิกตาม MOU กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ข่าว สกสค : การเปิดรับสมัครสมาชิก ชพค และ ชพส กรณีพิเศษ และการสนับสนุนการศึกษาบุตรหลานสมาชิกตาม MOU กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ข่าวอบรม : การอบรมโครงการไทยพีบีเอส ชวนครูวิทย์ คณิต มาคิดให้ว้าว ปีที่ 4

ข่าวอบรม : การอบรมโครงการไทยพีบีเอส ชวนครูวิทย์ คณิต มาคิดให้ว้าว ปีที่ 4

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในระดับจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในระดับจังหวัด

ข่าวประกวด : การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563

ข่าวประกวด : การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563

คู่มือ/แผนปฏิบัติการ

แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตของหน่วยงาน

แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตของหน่วยงาน

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คู่มือแนวปฏิบัติในการยืมเงิน

คู่มือแนวปฏิบัติในการยืมเงิน

หนังสือราชการ

ระบบงาน และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

WordPress Lightbox