การดำเนินการป้องกันการทุจริต ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

มาตราการป้องกันการทุจริต ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

มาตราการการส่งเสริมความโปร่งใส ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

  • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
  • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  • 🌐 มาตรการป้องกันการรับสินบน
  • มาตรการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาผลประโยชน์
  • มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
  • มาตรการประหยัด
  • มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียน
  • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  • มาตรการจัดซื้อจัดจ้าง
  • มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด จ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564