การดำเนินการป้องกันการทุจริต ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 • มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
 • ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ 2564
 • แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2564
 • คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 • รายงานผลการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตราการป้องกันการทุจริต ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

มาตราการการส่งเสริมความโปร่งใส ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

 • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 • มาตรการป้องกันการรับสินบน
 • มาตรการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาผลประโยชน์
 • มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
 • มาตรการประหยัด
 • มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียน
 • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 • มาตรการจัดซื้อจัดจ้าง
 • มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด จ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564