วันจันทร์, กรกฎาคม 22โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา

นายนิติธร ทองภูบาล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
นางคุนาลักษณ์ สกุลวรรณ์บวร
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
นางจินตนา ช่องสาร
นักวิชาการศึกษา
นายชัยยุทธ สว่างสุข
นักวิชาการศึกษา
นายวรายุส์ จาดยางโทน
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
น.ส.ลลิตา นิยมสุข
เจ้าพนักงานธุรการ
นางอภิสรา เฉียดกระโทก
ลูกจ้างชั่วคราวตามภารกิจ

คู่มือ/แผนปฏิบัติการ

คู่มือการให้บริการ-กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการให้บริการ-กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการประเมิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS

คู่มือการประเมิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศงานบุคคล

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศงานบุคคล

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนังสือราชการ

ระบบงาน และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

WordPress Lightbox