ด้วย สถานการณ์ “พายุโนรู” พาดผ่านประเทศไทย ส่งผลให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ดังกล่าว โดยสรุปดังนี้

ลำดับวัน/เดือน/ปี ที่รายงานโรงเรียนทีไ่ด้รับผลกระทอำเภอการดำเนินการหมายเหตุ
13 ตค. 65บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคีห้วยแถลงดำเนินการให้ความช่วยเหลือ เป็นการเบื้องต้น จำนวน 3,000 บาท
23 ตค. 65บ้านหลุ่งตะเคียนห้วยแถลงดำเนินการให้ความช่วยเหลือ เป็นการเบื้องต้น จำนวน 3,000 บาท
34 ตค. 65ราษฎร์บำรุงจักราชดำเนินการให้ความช่วยเหลือ เป็นการเบื้องต้น จำนวน 3,000 บาท
44 ตค. 65บ้านตะกุดเครือปลอกจักราชดำเนินการให้ความช่วยเหลือ เป็นการเบื้องต้น จำนวน 3,000 บาท
54 ตค. 65บ้านกอกโชคชัยดำเนินการให้ความช่วยเหลือ เป็นการเบื้องต้น จำนวน 3,000 บาท
611 ต.ค. 2565บ้านทองหลางจักราชดำเนินการให้ความช่วยเหลือ เป็นการเบื้องต้น จำนวน 3,000 บาท
711 ต.ค. 2565วัดเหมสูงจักราชดำเนินการให้ความช่วยเหลือ เป็นการเบื้องต้น จำนวน 3,000 บาท
811 ต.ค. 2565บ้านกรูด เฉลิมพระเกียรติดำเนินการให้ความช่วยเหลือ เป็นการเบื้องต้น จำนวน 3,000 บาท
911 ต.ค. 2565  เพชรมาตุคลาเฉลิมพระเกียรติดำเนินการให้ความช่วยเหลือ เป็นการเบื้องต้น จำนวน 3,000 บาท
10บ้านโคกพระจักราชอยู่ระหว่างดำเนินการ
11ไทรงามเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติอยู่ระหว่างดำเนินการ