ขั้นตอนการขออนุญาต/อนุมัติเดินทางไปราชการ

ขั้นตอนการขอใช้รถยนต์ราชการ

ขั้นตอนการขอใช้ห้องประชุม สพป.นม.2

การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ

การออกหนังสือรับรอง

การรับหนังสือส่งตัวผู้ได้รับแต่งตั้ง (ย้าย) ไปต่างสังกัด

ผู้รับบำนาญขอรับบำเหน็ดดำรงชีพ อายุ 65 ปี และ 70 ปี