วันเสาร์, พฤษภาคม 30โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2

ระบบนัดหมายการเข้ารับบริการ และการติดต่อราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

ระบบนัดหมายการเข้ารับบริการ และการติดต่อราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล, ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ในปัจจุบัน กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครราชสีมา เขต 2 มีความห่วงใยพี่น้องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อเป็นการลดผลกระทบในการให้บริการงานต่างๆ ในกลุ่มบริหารงานบุคคล ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แจ้งนัดหมายการเข้ารับบริการ หรือการติดต่อราชการผ่านเว็บไซต์ ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการนัดหมายเข้ารับบริการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ที่เว็บไซต์ https://reserv.korat2.go.th/
แจ้งเรื่อง การรายงานการใช้จ่ายและหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภค

แจ้งเรื่อง การรายงานการใช้จ่ายและหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภค

ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2, หน่วยตรวจสอบภายใน
ขอให้โรงเรียนในสังกัดเร่งดำเนินการรายงานข้อมูลการใช้จ่ายและหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียนทุกเดือนให้ครบถ้วนโดยด่วน ทั้งนี้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2563) ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 เมษายน 2563 ผ่านเว็บไซต์ http://e-bugget.jobobec.in.th/ ตามหนังสือสือที่แนบมาพร้อมนี้
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ( เมษายน 2563)

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ( เมษายน 2563)

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สถานะการรายงานข้อมูลและรับ-ส่งเอกสาร การเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เม.ย.63)
WordPress Lightbox