วันศุกร์, สิงหาคม 23โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

ประมวลภาพกิจกรรม

62-08-20 สพป.นครราชสีมา เขต 2 ร่วมประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สกสค. นครราชสีมา

62-08-20 สพป.นครราชสีมา เขต 2 ร่วมประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สกสค. นครราชสีมา

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดย ผู้แทนสมาชิก ชพค.-ชพส. ทั้ง 5 อำเภอ และนักประชาสัมพันธ์ สพป.นครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยนักประชาสัมพันธ์และผู้แทนสมาชิก ชพค.-ชพส. สพป.นครราชสีมา เขต 1,3,4,5,6,7 และ สพม.31 ร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำจังหวัดนครราชสีมา เพื่อการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ และการประสานงานข้อมูลในการรับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก โดยได้รับเกียรติจาก นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ชมภาพทั้งหมดที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
62-08-19 การประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศฯ (Best Practice DLTV)

62-08-19 การประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศฯ (Best Practice DLTV)

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายวุฒิชัย จันทะจร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสมพร ทรัพย์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศฯ(Best Practice DLTV) คณะศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่เกี่ยวข้องในสังกัด เข้าร่วมการประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ชมภาพทั้งหมดที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
62-08-19 กิจกรรมหน้าเสาธงร่วมสร้างปฏิญญาเขตสุจริต

62-08-19 กิจกรรมหน้าเสาธงร่วมสร้างปฏิญญาเขตสุจริต

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงตามแนวค่านิยมหลัก 12 ประการ กล่าว "ปฏิญญาเขตสุจริต" สพป.นครราชสีมา เขต 2 และรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว แสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ร่วมร้องบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ "สดุดีจอมราชา" พร้อมทั้งแนะนำบุคลากรทางการศึกษาใหม่ นางณัฐปภัสร์ ปฏิพัทรศรีสกุล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติการ ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ชมภาพทั้งหมดที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
62-08-16 กิจกรรมต้อนรับคณะ สพม.30 ชัยภูมิ และบุคลากรใหม่

62-08-16 กิจกรรมต้อนรับคณะ สพม.30 ชัยภูมิ และบุคลากรใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานและรับมอบบุคลากรที่ได้รับการโอนย้ายจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ชัยภูมิ นางณัฐปภัสร์ ปฏิพัทรศรีสกุล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติการ โดยได้รับเกียรติจาก นายอานันท์ รองพล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ชัยภูมิ เป็นประธานในการศึกษาดูงานและส่งมอบบุคลากรที่ได้รับการย้าย ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ชมภาพทั้งหมดที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
62-08-16 การประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ

62-08-16 การประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วย นางสุทินธรณ์ ปานวัชราคม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่เกี่ยวข้องโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรแกนนำ สสวท. นางสุนันทา สร้อยสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.วัดสระแก้ว และนางขนิษฐา พรมป้อ ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านระกาย ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ชมภาพทั้งหมดที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
WordPress Lightbox