วันศุกร์, สิงหาคม 23โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

ประมวลภาพกิจกรรม

62-07-25 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ฯ ด้วยวิธีการให้”นั่งร้าน”

62-07-25 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ฯ ด้วยวิธีการให้”นั่งร้าน”

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยนายนิติธร ทองภูบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะวิทยากรนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินาถ จงกลกลาง กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่เกี่ยวข้องในสังกัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ สู่ทักษะการมีวิจารณญาญ ด้วยวิธีการให้"นั่งร้าน"เพื่อความเฉลี่ยวฉลาด ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ชมภาพทั้งหมดที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
62-27-24 พิธีลงนาม MOU ม.ร.ภ.นครราชสีมา เลขาธิการ กพฐ. ผอ.สพป./สพม.

62-27-24 พิธีลงนาม MOU ม.ร.ภ.นครราชสีมา เลขาธิการ กพฐ. ผอ.สพป./สพม.

ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ คณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. และร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มร.นม.) พร้อมมอบนโยบายและทิศทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ในการประชุม “พลังร่วม” ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างสรรค์สามัคคี สดุดีองค์ราชัน โดยมี ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 13 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นสักขีพยานในการลงนาม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหว
62-07-23 ประชุมเสริมสร้างความรู้ให้แก่ข้าราชการที่จะเกษียณอายุ 2562

62-07-23 ประชุมเสริมสร้างความรู้ให้แก่ข้าราชการที่จะเกษียณอายุ 2562

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการในสังกัด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายพงศ์พิตร์ ฤทธิแสง คลังเขต 3 และคณะวิทยากรสำนักงานคลัง เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ชมภาพทังหมดได้ที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
62-07-22 การพิจารณาเลิกสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวรองสามัคคี

62-07-22 การพิจารณาเลิกสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวรองสามัคคี

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ นายเฉลิมพร หนูแก้ว นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกงรถ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา นางประดับ กุมาลา ผู้บริหารโรงเรียนบ้านหัวทำนบและคณะครู คณะครูโรงเรียนบ้านหนองบัวรองสามัคคี และประชาชนบ้านหนองบัวรองสามัคคี ร่วมประชุมการพิจารณาเลิกสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวรองสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 2 และรับฟังข้อมูลเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินการพิจารณาเลิกสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวรองสามัคคี จากทุกภาคส่วน ในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวรองสามัคคี ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ชมภาพทั้งหมดที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
62-07-22 กิจกรรมหน้าเสาธงร่วมสร้างปฏิญญาเขตสุจริต

62-07-22 กิจกรรมหน้าเสาธงร่วมสร้างปฏิญญาเขตสุจริต

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงตามแนวค่านิยมหลัก 12 ประการ กล่าว "ปฏิญญาเขตสุจริต" สพป.นครราชสีมา เขต 2 และรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว แสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ร่วมร้องบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ "สดุดีจอมราชา" ในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ชมภาพทั้งหมดที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
WordPress Lightbox