ยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ

ประเภทข้อร้องเรียน
เรื่องร้องเรียน
 
รายละเอียด
 
 ข้อมูลผู้ร้องเรียน (จะไม่ถูกเปิดเผย)
ชื่อ-นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์
การติดตามเรื่องร้องเรียน
  ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้อความที่ข้าพเจ้าแจ้งเป็นความจริงทุกประการ
 

 

ระบบแจ้งข้อเสนอแนะ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ @ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2