24 May 2019 07:42
สพป.นม.2
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายฯ
โครงสร้างการปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบบุคลากร สพป.นม.2
ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับหน่วยงาน
เว็บไซต์กลุ่ม
อำนวยการ
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานบุคคล
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน/คำสั่งมอบหมายงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คำสั่งมอบหมายงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน นิติกร
คู่มือการดำเนินงานตามมาตรฐาน
โรงเรียนประชารัฐ

ระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการสถานศึกษา
SMSS
เว็บไซต์โรงเรียนประชารัฐ
ข้อมูลสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
***********************************
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สพป.นม.2
แผนที่โรงเรียน
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
YouTube สพป.นม.2
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 2561
การดำเนินโครงการ ตามแผนปฎิบัติราชการ
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร


คู่มือลงทะเบียน
คู่มือใช้งานสำหรับ ครู
คู่มือใช้งานสำหรับ ผอ.โรงเรียน
คู่มือใช้งานสำหรับ กลุ่มบุคคล
คู่มือใช้งานสำหรับ กลุ่มการเงิน
คู่มือใช้งานสำหรับ Admin

เว็บไซต์ สำหรับ ผอ.โรงเรียน
เว็บไซต์ สำหรับครู
ลืมรหัสผ่านระบบคูปองครู เปลี่ยนแปลงแก้ไข email
OBECMAIL.ORG

มาตรการประหยัดพลังงาน
ปัจจัยพื้นฐาน นร. ยากจน

แบบขอสินเชื่อสวัสดิการ
คลิกดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติการยืมเงิน
แนวปฏิบัติการยืมเงิน "ใหม่"
การโอนเงินประจำปี
จัดซื้อ / จัดจ้าง
รายงานการเงิน
สรุปผลการเบิกจ่าย
วาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา
ระบบติดตามและประเมินผลฯ สพฐ.
หน้าหลักภาคอีสาน(ลงชื่อเข้าใช้งาน)
ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามฯ
Student Protection Center

คู่มือ Student Protection Center
PowerPoint SPC
Scopia Desktop
คู่มือการประชุมทางไกล ผ่านทางจอภาพ Scopia Desktop ในกรณีไม่มีชุดประชุมคอนเฟอเรนซ์
วิธีการประชุมทางไกล ผ่านทางจอภาพ โดย Scopia Desktop (สำหรับคอมพิวเตอร์)
วิธีการประชุมทางไกล ผ่านทางจอภาพ โดย Scopia Mobile (สำหรับโทรศัพท์มือถือ)
แบบประเมินความพึงพอใจ 2561 สพป.นม.2
ระบบสารสนเทศงานบุคคล สพป.นม.2
Downloads
Use the filters on the right to find the Downloads you want. Category:
Order by:

Search Downloads:

Download title Date Author Version Downloads Comments Rating
ITEC
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 06/01/2016 19:01 SuperAdmin -- 449 0 --
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
โปรแกรมประสมคำ-V02 23/03/2016 16:56 Khuanchai -- 381 0 --
โปรแกรมประสมคำ-V02 โปรแกรมประสมคำ-V02
เทคนิคการบริหารพัสดุขั้นสูง 28/10/2016 21:12 Khuanchai -- 206 0 --
เทคนิคการบริหารพัสดุขั้นสูง เทคนิคการบริหารพัสดุขั้นสูง
Excellence in English 28/10/2016 22:16 Khuanchai -- 295 0 --
Excellence in English Excellence in English
โครงการสัมมนาวิชาการ “ภาษาไทย ภาษาชาติ 28/10/2016 22:29 Khuanchai -- 168 0 --
โครงการสัมมนาวิชาการ “ภาษาไทย ภาษาชาติ โครงการสัมมนาวิชาการ “ภาษาไทย ภาษาชาติ
เอกสาร power point ประกอบการบรรยาย PLC 01/03/2017 17:30 Khuanchai -- 194 0 --
เอกสาร power point ประกอบการบรรยาย PLC เอกสาร power point ประกอบการบรรยาย PLC
การอบรมหลักสูตร การพัฒนาเทคนิคการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลประเภท LIVE VIDEO LIVE 16/05/2017 20:19 Khuanchai -- 260 0 --
การอบรมหลักสูตร การพัฒนาเทคนิคการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลประเภท LIVE VIDEO LIVE การอบรมหลักสูตร การพัฒนาเทคนิคการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลประเภท LIVE VIDEO LIVE
อบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา 17/05/2017 23:55 Khuanchai -- 1355 0 --
อบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา อบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา
คู่มือการทำบัตรห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ 26/06/2017 21:03 Khuanchai -- 300 0 --
คู่มือการทำบัตรห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ คู่มือการทำบัตรห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์
ศธ 04063/ว2342 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560 10/08/2017 00:10 Khuanchai -- 219 0 --
ศธ 04063/ว2342 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ศธ 04063/ว2342 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เรื่องขอเชิญเข้าประชุมปฏิบัติการ ถอดบทเรียนสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการทดสอบ NT ชั้น ป.3 ONET ชั้น ป.6, ม.3
กำหนดจัดกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์โครงการ Supreme Complex Robotics 2017 03/10/2017 22:01 Khuanchai -- 146 0 --
กำหนดจัดกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์โครงการ Supreme Complex Robotics 2017 กำหนดจัดกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์โครงการ Supreme Complex Robotics 2017
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการศึกษาประฐมวัย พ.ศ.2560 19/12/2017 20:45 Khuanchai -- 222 0 --
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการศึกษาประฐมวัย พ.ศ.2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการศึกษาประฐมวัย พ.ศ.2560
การถ่ายทอดสด "เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านศิลปะออนไลน์" 16/01/2018 17:06 Khuanchai -- 114 0 --
การถ่ายทอดสด "เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านศิลปะออนไลน์" การถ่ายทอดสด "เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านศิลปะออนไลน์"
คู่มือการประชุมทางไกล ผ่านทางจอภาพ Scopia Desktop ในกรณีไม่มีชุดประชุมคอนเฟอเรนซ์ 17/01/2018 20:05 Khuanchai -- 448 0 --
คู่มือการประชุมทางไกล ผ่านทางจอภาพ Scopia Desktop ในกรณีไม่มีชุดประชุมคอนเฟอเรนซ์ คู่มือการประชุมทางไกล ผ่านทางจอภาพ Scopia Desktop ในกรณีไม่มีชุดประชุมคอนเฟอเรนซ์
ระเบียบวาระการประชุม เดือน มกราคม 2561 08/02/2018 20:12 Khuanchai -- 144 0 --
ระเบียบวาระการประชุม เดือน มกราคม 2561 ระเบียบวาระการประชุม เดือน มกราคม 2561
Download Stats Downloads: 200
Downloaded: 121346
Most Downloaded: คู่มือการดำเนินงานคัดกรองนักเรีย... [ 6092 ]
Most Recent: ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำห... [ 160 ]
ผอ.สพป.นม.2

นายสง่า จันทร์วิเศษ
ผอ.สพป.นม.2
Facebook.Korat2
Login
Username

PasswordForgotten your password?
Request a new one here.
AMSS Login
Username
Password
 
KM : การจัดการความรู้
KM : การจัดการความรู้
เว็บไซต์หน่วยงานการศึกษา
ศธจ.นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพม.31
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11
เว็บไซต์ส่วนราชการในจังหวัด
เว็บไซต์ส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา
ข่าวรับสมัครงาน
ITA 2560
ITA
คู่มือ ITA
คู่มือการประเมินคุณธรรมฯ ITA
สรุปผล ITA-School 2560 Final
HONEST
มูลนิธิการศึกษาทางไกลฯ
e-GP
การจัดการสารสนเทศ สพป.นครราชสีมา เขต 2
mail@korat2.go.th
ตรวจสอบสิทธิ์
คู่มือ
เข้าใช้งาน
OBECMAIL.OBEC.GO.TH
Check Mail
คู่มือการใช้งาน obecmail
ส่งคำร้องขอ MailBox
คู่มือการส่งคำร้องขอ MailBox
ห้องศูนย์การเรียนรู้ เขต 2
โปรแกรม Schoolmis

วิดีทัศน์แนะนำการใช้งาน
->ข้อมูลโรงเรียน<-
แก้ไขการยืนยันข้อมูลไม่ได้ ตอนที่ 1
แก้ไขการยืนยันข้อมูลไม่ได้ ตอนที่ 2
->ผลการเรียน<-
เพิ่มแก้ไข เลื่อน ย้าย รายวิชาแบบลากแล้ววาง
แนวปฏิบัติกรณีเด็กย้ายเข้า
กำหนดรายวิชาแสดงหรือไม่แสดงใน ปพ.1
อัปโหลดคะแนน O-NET ง่ายๆ ด้วย LibreOffice
อัปโหลดคะแนน O-NET ด้วย Excel
อัปโหลดคะแนนจาก Excel
ขั้นตอนการนำเข้าคะแนน O-Net
ขั้นตอนการนำเข้าคะแนนทั้งห้อง (ผลการเรียน)
dlit
TEPE Online

E-Budget
ระบบรายงานการรับนักเรียน

การประชุม Video Conference การรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
G-CODE

โปรแกรม ตรวจสอบพัสดุ
ดาวน์โหลด โฟลเดอร์โปรแกรมตรวจสอบพัสดุ password ในการแตกไฟล์ *.rar คือ 357 จะได้โฟลเดอร์ ชื่อตามอำเภอ ให้ double click เปิดไฟล์ excel ชื่อ ตรวจพัสดุประจำปี

ดาวน์โหลด อำเภอจักราช
ดาวน์โหลด อำเภอห้วยแถลง
ดาวน์โหลด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ดาวน์โหลด อำเภอโชคชัย
ดาวน์โหลด อำเภอหนองบุญมาก
thai school lunch
การจ้างธุรการโรงเรียน
ดาวน์โหลด เอกสารการจ้างธุรการโรงเรียน