น.ส.สมพร ทรัพย์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการศึกษา

อีเมลล์ : somporn.su@korat2.go.th โทร : 06-2126-4608

นางเพ็ญศรี เกิดเทอดวงษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

อีเมลล์ : pensri.ki@korat2.go.th โทร : 0810627192

นางจิดาภา โลหะพงศ์พันธ์
ศึกษานิเทศก์คศ. 3

อีเมลล์ : chidapha.lo@korat2.go.th โทร : 0892809818

นางสาวภัทรภร ภูวงศ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

อีเมลล์ : bhudhtarabhorn.ph@korat2.go.th โทร : 0894289917

นางทรงพร เสาแก้ว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : songphon.sa@korat2.go.th โทร : 0658961557
นางกัญจน์ณิชา อัครปรีชาศาสตร์
ศึกษานิเทศก์คศ. 3
อีเมลล์ : kannicha.ak@korat2.go.th โทร : 0644419595
นางอาพา ตวยกระโทก
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : arpra.tu@korat2.go.th โทร : 0902963751
น.ส.จิตอารีย์ ปัญญาแจ้งสกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : jitaree.pu@korat2.go.th โทร : 0619644956
นางพยอม รัตนาภรณ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : phayom.ra@korat2.go.th โทร : 0856829945
นางสาวรัชนีวรรณ คงเป็นนิจ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
อีเมลล์ : ratchaneewan.kh@korat2.go.th โทร : 0807339932