ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

อีเมลล์ : Somkiat.ch@korat2.go.th   โทร : 093-495-6556

นางสาวดวงนภา ขาวสุข
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
อีเมลล์ : duangnapha.kh@korat2.go.th โทร : 0657473335
นายขันตรี โสภาพิศ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
อีเมลล์ : Khantri.so@korat2.go.th โทร : 0973351757
นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
อีเมลล์ : nimitra.ri@korat2.go.th โทร : 0943673210