นายพิเชษฐ์ นนท์พละ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

อีเมลล์ : pichet.no@korat2.go.th   โทร : 0821681599

นายไพฑูรย์ การเพียร
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
อีเมลล์ : paitoon.ka@korat2.go.th โทร : 0810668445
นายภิญโญ กันหา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
อีเมลล์ : pinyo.ka@korat2.go.th โทร : 0897291234
นางสาวดวงนภา ขาวสุข
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
อีเมลล์ : duangnapha.kh@korat2.go.th โทร : 0657473335