ดร.นัยนา ตันเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

อีเมลล์ : Naiyana.ta@korat2.go.th   โทร : 044-399-055

นางกนิษฐา ช่างถม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

อีเมลล์ : Kanittha.ch@korat2.go.th

โทร : 044-399-055

นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
อีเมลล์ : nimitra.ri@korat2.go.th โทร : 0943673210