ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

อีเมลล์ : Somkiat.ch@korat2.go.th   โทร : 044-399-055

นางสาวดวงนภา ขาวสุข
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
อีเมลล์ : duangnapha.kh@korat2.go.th โทร : 0657473335
นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
อีเมลล์ : Thitiwut.na@korat2.go.th โทร : 0849586593​
นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
อีเมลล์ : nimitra.ri@korat2.go.th โทร : 0943673210