- -
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

อีเมลล์ : -@korat2.go.th โทร : -

นางลัดดา ธีรจินดาขจร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : ladda.th@korat2.go.th โทร : 0833699009
นางสาวทองใบ แก้วมีศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
อีเมลล์ : thongbai.ka@korat2.go.th โทร : 0819994632
นางศิริวรรณ ทองสิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
อีเมลล์ : siriwan.th@korat2.go.th.go.th โทร : 0996755851
นางณัฐปภัสร์ ปฏิพัทรศรีสกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อีเมลล์ : natpaphat.pa@korat2.go.th โทร : 0931392585
น.ส.ทิพาวรรณ ดอกสันเทียะ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : thiphawan.do@korat2.go.th โทร : 0818786905
นางปัทมา พิมเสน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
อีเมลล์ : patthama.ph@korat2.go.th โทร : 0817180162
นางรัชนี ไชยสิทธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
Email : ratchanee.ch@korat2.go.th โทร : 0816262154