วิสัยทัศน์(Vision)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 และสถานศึกษาเป็นองค์กรชั้นนําในการสร้างคุณภาพการศึกษา พัฒนาทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

5. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ ที่เน้นการมีส่วนร่วมการบูรณาการ การจัดการศึกษาเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0