นางคุณาลักษณ์ สกุลวรรณ์บวร
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อีเมลล์ : koonaluck.sa@korat2.go.th โทร : 0821506440
นางสาววรรณภา ศรีปัจฉิม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
อีเมลล์ : wanpha.si@korat2.go.th โทร : 0910726480
นางจินตนา ช่องสาร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
อีเมลล์ : jintana.ch@korat2.go.th โทร : 0897185924
นายปารมี สว่างสุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
อีเมลล์ : chaiyut.sa@korat2.go.th โทร : 0902922231
นายวรายุส์ จาดยางโทน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
อีเมลล์ : warayu.ch@korat2.go.th โทร : 0943058787
น.ส.ลลิตา นิยมสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
อีเมลล์ : lalita.ni@korat2.go.th โทร : 0807787924
นางนงเยาว์ ชาญบัญชี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อีเมลล์ : nongyao.ch@korat2.go.th โทร : 0898494374
นางสาวกรุณา ใยใหม
นักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่
อีเมลล์ : karuna.ya@korat2.go.th โทร : 0821400396