นางสาวสุณิตา เหวนอก
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
อีเมลล์ : sunita.he@korat2.go.th โทร : 0885828472
นายภานุวัฒน์ สมบัติ
นิติกรชำนาญการ
อีเมลล์ : phanuwat.so@korat2.go.th โทร : 0909727466