นางณัฏฐนิช เตือนใจตน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
อีเมลล์ : nattanid.to@korat2.go.th โทร : 0812644056
นางเนาวรัตน์ ปัญหาราช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : naowarat.pa@korat2.go.th โทร : 0898657557
นางตติยา ใจกล้า
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : tatiya.ja@korat2.go.th โทร : 0906194365
นางสาววิภาวรรณ แซ่โง้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
อีเมลล์ : wipawan.ja@korat2.go.th โทร : 0867238403
นางชัชชญา สมบัติ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
อีเมลล์ : chatchachaya.so@korat2.go.th โทร : 0980282899
นางพิมพ์ใจ ศรีบุญส่ง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อีเมลล์ : phimchai.si@korat2.go.th โทร : 0883348518
นายสมคิด ปลิงกระโทก
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อีเมลล์ : somkid@korat2.go.th โทร : 0848270448
นางสาวมรรริตา ยอดทองหลาง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
อีเมลล์ : manrita.yo@korat2.go.th โทร : 0945511928