72 หมู่ 4 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลจักราช อำเภอจักราช 30230

โทร : 044 – 399055

E-mail : Korat2@Korat2.go.th

  • กลุ่มอำนวยการ โทร 044 399055
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 044 399120
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร 044 399332
  • กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ โทร 044 399297
  • กลุ่มนโยบายและแผน โทร 044 399141
  • อาคารวิทยบริการ โทร 044 399280
  • FAX สำนักงาน เบอร์ 044 399015