01 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560

02 รัฐธรรมนูญ ฉบับแก้ไข 2564

03 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542

04 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) 2545

05 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) 2553

06 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) 2562

07 พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

08 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546

09 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553

10 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

11 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546

12 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547

13 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551

14 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553

15.พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

16 .พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2547

17 พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554

18 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

19 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558

20 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

21 พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

22 พ.ร.บ.ความรับผิดทางระเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

23 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540

24 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

25 พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ 2558

26 พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการพัสดุภาครัฐ 2560

27 พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546

28 พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562