น.ส.วิภา นุชใหม่
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
อีเมลล์ : vipa.nu@korat2.go.th โทร : 0892803219
นางอุไรพร ปลิงกระโทก
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อีเมลล์ : uraiphon.pl@korat2.go.th โทร : 0828602693
พ.จ.อ.พิเชฐ ไผครบุรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
อีเมลล์ : pichet.pa@korat2.go.th โทร : 0897209232
นางสาวสุธาศินี รักกุศล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
อีเมลล์ : suthasini.ra@korat2.go.th โทร : 0812667026
น.ส.อ้อมพร แทวกระโทก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
อีเมลล์ : aomphon.th@korat2.go.th โทร : 0856828610