นางภคมน เอื้อมเก็บ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
อีเมลล์ : pakamon.ue@korat2.go.th โทร : 0834532651
นางปราณี วิเศษกลิ่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ : pranee.wi@korat2.go.th โทร : 0616504694
นางนภัสภรณ์ โลหณุต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
อีเมลล์ : napatsaporn.lo@korat2.go.th โทร : 0872445920
น.ส.พิราภรณ์ นนท์พละ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อีเมลล์ : phiraphon.no@korat2.go.th โทร : 0818778133
นางสุชาดา แดงจันทึก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อีเมลล์ : suchada.da@korat2.go.th โทร : 0809145624