การประชุม คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒