5 ก.ค. 2565 ณ หอประชุมบุญหลายราตรี เวลา 08.30-16.30 นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มอบหมาย รองภิญโญ กันหา รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย นางสุทินธรณ์ ปานวัชราคม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลฯ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน ผู้เข้ารับการอบรม คือ ครูสอนวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 และครูผู้สอน ป.1 โดยโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 20 โรงเรียน

เจ้าของโครงการ ศน.อาพา ตวยกระโทก

แบบสำรวจความรู้ ความเข้าใจ

คลิป VDO ประกอบ การอบรม