วันที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดย นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มอบหมายให้ นายภิญโญ กันหา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษนครราชสีมา เขต 2 เป็นประธานในการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โดยจะมาศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (บัตรอิเล็กทรอนิกส์) สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และข้าราชการบำนาญในสังกัด เพื่อเป็นการปรับปรุงรูปแบบการจัดทำบัตรให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย