ผลการพัฒนาชุดกิจกรรม การปั้นจากดินด่านเกวียน เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานงานอาชีพ
และสืบสานภูมิปัญญา รายวิชาเพิ่มเติม งานปั้น รหัสวิชา ศ 20202 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
(สาระทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โดย
นางวิภา ศรีม่วงกลาง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนบ้านท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2