วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เป็นประธานในการเปิด โครงการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการต่อต้านการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมบุญหลายราตรีฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และชุมชน ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ภายในสำนักงาน และ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวนทั้งสิ้น 249 คน ประกอบด้วย 1. วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ภายในสำนักงาน ฯ จำนวน 73 คน 2. วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอ โชคชัย, หนองบุญมาก,เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 85 คน 3. วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอ จักราช, ห้วยแถลง จำนวน 91 คน และได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสัญญา แก่นจำปา หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็น วิทยากร