วันที่ 13 สิงหาคม 2565 นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มอบหมาย นางสาวดวงนภา ขาวสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เป็นประธานในพิธีการรับมอบ อาคารอเนกประสงค์ (อาคารบุญนิมิต) ณ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา